Jää­lin van­ha urhei­lu­kent­tä täyt­tyy asunnoista

Ensi kesä­nä Jää­lin van­han urhei­lu­ken­tän pai­kal­le val­mis­tu­vat ensim­mäi­set talot. Sil­loin val­miik­si tulee 28 asun­toa, jois­ta 18 on yksi­ta­soi­sia ja 10 kak­si­ta­soi­sia. Alu­eel­le tulee sekä rivi- että eril­lis­ta­lo­ja. Pie­nim­mät asun­not ovat 56 neliöi­siä kak­sioi­ta, suu­rin asun­to on 106,5 neliöi­nen asunto. 

Lue lisää

Väl­ke ja mai­se­ma­vai­ku­tuk­set puhut­ti­vat Yli-Iissä

Tiis­­tai-ilta­­na Kie­rik­ki­kes­kuk­sen adi­to­rios­sa oli mah­dol­lis­ta pääs­tä kuu­le­maan vireil­lä ole­van Iso Pih­la­ja­suon tuu­li­voi­ma­hank­keen ete­ne­mi­ses­tä. Ylei­söl­le esi­tel­tiin tilai­suu­des­sa tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­va­suun­ni­tel­ma sekä läpikäytiin…


Lavai­sän­nän vii­mei­nen työvuoro

Yli­kii­min­gis­sä Nui­ja­mies­ten laval­la 19 kesän ajan lavai­sän­tä­nä toi­mi­nut Las­se Haa­pa­mä­ki jät­ti pit­kä­ai­kai­sel­le pes­til­leen hyväs­tit vii­me lau­an­tai­na. Nui­ja­mies­ten lavan kesä­kau­den vii­mei­sis­sä tans­seis­sa juh­lit­tiin samal­la Sikajuhlia.Todel­la tär­kei­tä asioita

Kaik­kein tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on per­he. Minul­la on per­hees­tä­ni pelk­kiä hyviä muis­to­ja. Per­hee­ni on minul­le tär­keä, kos­ka olen tun­te­nut hei­dät koko elä­mä­ni ajan. Vie­tän pal­jon aikaa per­hee­ni kanssa.


Ahmo­jen edus­tuk­sen vah­vuus on hyvä ja tii­vis ryhmähenki

Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen edus­tus­jouk­kue val­mis­tau­tuu kau­den avauk­seen ja ensim­mäi­seen koti­pe­liin, joka pela­taan lau­an­tai­na 23.9. Koti­pe­lit pela­taan vii­me vuo­des­ta poi­ke­ten jäl­leen Ahma­hal­lil­la, jos­sa jää on saa­tu val­miik­si. Jouk­ku­een maa­li­vah­ti­na pelaa­va Jan­ne Väi­säs­tä ei vie­lä jän­ni­tä ja hän ker­too jouk­ku­een ole­van iloi­nen uudes­ta taus­ta­jouk­koi­hin liit­ty­nees­tä vah­vis­tuk­ses­ta, eli val­men­ta­ja Juk­ka Var­juk­ses­ta. Jouk­kue hakee vie­lä kesän jäl­keen tun­tu­maa jää­hän ja har­joit­te­lee moni­puo­li­ses­ti eri osa-alueita.


Teks­ta­rit 14.9.

Eivät ne lap­set tar­vit­se mitään ylen­palt­tis­ta mate­ri­aa tai “sir­kus­hu­ve­ja” arkeen­sa… Aito läs­nä­olo, yhtei­nen aika ja lap­sen­tah­ti­ses­ti teke­mi­nen on tär­keäm­pää ja…


Hei huli­naa, syk­sy tulee!

Ran­ta­poh­jas­ta 8.12.1974: Eräs yli­kii­min­ki­läi­nen rau­hal­li­suu­des­taan tun­net­tu isän­tä oli ker­ran kir­kol­la asioi­des­saan vie­nyt teu­ras­ta­man­sa vasi­kan nah­kan myy­tä­väk­si Osuus­kaup­paan. Sil­loi­nen joh­ta­ja Sallinen…


Hal­pa­Hal­li-kisois­sa iloi­sia ilmeitä

Tämän kesän toi­set Hal­pa­Hal­li-kisat saa­tiin pidet­tyä erin­omai­ses­sa syys­sääs­sä läm­pö­ti­lan olles­sa suo­ras­taan kesäi­sis­sä luke­mis­sa, + 21 astet­ta. Osal­lis­tu­jia oli saa­pu­nut pai­kal­le muka­va mää­rä ja kan­nus­tus­jouk­ko­jen myö­tä ken­täl­lä oli­kin yli 100 ylei­sur­hei­lun ystä­vää. Kisat saa­tiin vedet­tyä ripeäs­ti läpi rei­lus­sa tun­nis­sa, kun pal­lon­heit­toon saa­tiin kak­si suo­ri­tus­paik­kaa pie­nem­mil­le kisai­li­joil­le, joi­ta oli­kin ilah­dut­ta­va mää­rä pai­kal­la. Osa heis­tä oli elä­män­sä ensim­mäi­sis­sä urhei­lu­ki­sois­sa. Hal­pa­Hal­lin lah­joit­ta­mat pal­kin­not, hie­no mita­li ja pil­li­me­hu oli­vat mie­lui­sat tuliai­set kotiin vie­mi­sik­si. Tulok­set löy­ty­vät Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen nettisivuilta.