Jää­lin van­ha urhei­lu­kent­tä täyt­tyy asunnoista

Ensi kesä­nä Jää­lin van­han urhei­lu­ken­tän pai­kal­le val­mis­tu­vat ensim­mäi­set talot. Sil­loin val­miik­si tulee 28 asun­toa, jois­ta 18 on yksi­ta­soi­sia ja 10 kak­si­ta­soi­sia. Alu­eel­le tulee sekä rivi- että eril­lis­ta­lo­ja. Pie­nim­mät asun­not ovat 56 neliöi­siä kak­sioi­ta, suu­rin asun­to on 106,5 neliöi­nen asunto. 

Lue lisää

Väl­ke ja mai­se­ma­vai­ku­tuk­set puhut­ti­vat Yli-Iissä

Tiis­­tai-ilta­­na Kie­rik­ki­kes­kuk­sen adi­to­rios­sa oli mah­dol­lis­ta pääs­tä kuu­le­maan vireil­lä ole­van Iso Pih­la­ja­suon tuu­li­voi­ma­hank­keen ete­ne­mi­ses­tä. Ylei­söl­le esi­tel­tiin tilai­suu­des­sa tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­va­suun­ni­tel­ma sekä läpikäytiin…


Ahmo­jen edus­tuk­sen vah­vuus on hyvä ja tii­vis ryhmähenki

Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen edus­tus­jouk­kue val­mis­tau­tuu kau­den avauk­seen ja ensim­mäi­seen koti­pe­liin, joka pela­taan lau­an­tai­na 23.9. Koti­pe­lit pela­taan vii­me vuo­des­ta poi­ke­ten jäl­leen Ahma­hal­lil­la, jos­sa jää on saa­tu val­miik­si. Jouk­ku­een maa­li­vah­ti­na pelaa­va Jan­ne Väi­säs­tä ei vie­lä jän­ni­tä ja hän ker­too jouk­ku­een ole­van iloi­nen uudes­ta taus­ta­jouk­koi­hin liit­ty­nees­tä vah­vis­tuk­ses­ta, eli val­men­ta­ja Juk­ka Var­juk­ses­ta. Jouk­kue hakee vie­lä kesän jäl­keen tun­tu­maa jää­hän ja har­joit­te­lee moni­puo­li­ses­ti eri osa-alueita.


Lavai­sän­nän vii­mei­nen työvuoro

Yli­kii­min­gis­sä Nui­ja­mies­ten laval­la 19 kesän ajan lavai­sän­tä­nä toi­mi­nut Las­se Haa­pa­mä­ki jät­ti pit­kä­ai­kai­sel­le pes­til­leen hyväs­tit vii­me lau­an­tai­na. Nui­ja­mies­ten lavan kesä­kau­den vii­mei­sis­sä tans­seis­sa juh­lit­tiin samal­la Sikajuhlia.Todel­la tär­kei­tä asioita

Kaik­kein tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on per­he. Minul­la on per­hees­tä­ni pelk­kiä hyviä muis­to­ja. Per­hee­ni on minul­le tär­keä, kos­ka olen tun­te­nut hei­dät koko elä­mä­ni ajan. Vie­tän pal­jon aikaa per­hee­ni kanssa.


Teks­ta­rit 14.9.

Eivät ne lap­set tar­vit­se mitään ylen­palt­tis­ta mate­ri­aa tai “sir­kus­hu­ve­ja” arkeen­sa… Aito läs­nä­olo, yhtei­nen aika ja lap­sen­tah­ti­ses­ti teke­mi­nen on tär­keäm­pää ja…
Val­ton koti ja elä­mä kiin­nos­ta­vat edelleen

Val­to Per­nun Sää­tiö jär­jes­tää vuo­sit­tain Avoi­met ovet ‑tilai­suuk­sia Per­nun koti­ta­los­sa, joka enti­sen omis­ta­jan­sa tah­don mukai­ses­ti on säi­ly­tet­ty esi­merk­ki­nä vii­me vuo­si­sa­dan alun talon­poi­kais­kult­tuu­ris­ta. Tilai­suu­det ovat yleen­sä kerän­neet vii­ti­sen­kym­men­tä kiin­nos­tu­nut­ta vie­rai­li­jaa tutus­tu­maan eri­koi­se­na per­soo­na­na tun­ne­tun Val­to Per­nun kotiin sekä kodin sei­nil­tä löy­ty­viin tau­lui­hin, joi­ta Per­nu tal­vi­sin maa­la­si. Tämän­ker­tai­nen, vii­me sun­nun­tai­na pidet­ty, Avoi­met ovet ‑päi­vä sujui totu­tun kaa­van mukaan, ja kävi­jöi­den sekä sää­tiön edus­ta­jien kes­ken käy­tiin myös lukui­sia kes­kus­te­lu­ja niin talon ja Per­nun met­sien kuin hänen valo­ku­vaus­toi­min­tan­sa ja tai­teen­sa tiimoilta.