Hau­ki­pu­das­päi­vät tule­vat taas

Perin­tei­seen tapaan Hau­ki­pu­das­päi­vät ja mark­ki­nat jär­jes­te­tään mar­ras­kuun toi­se­na “isäin­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na”. Hau­ki­pu­das­päi­vät alka­vat tors­tai­na 9.11 ja jat­ku­vat sun­nun­tai­hin 12.11. saak­ka tapah­tu­mien merkeissä. 


Har­taus­kir­joi­tus: Hän pitää minus­ta huolen

Muis­tat­ko ker­to­muk­sen Mar­tas­ta ja Marias­ta? Jee­sus vie­rai­li näi­den sisa­rus­ten kodis­sa saa­pues­saan hei­dän koti­ky­lään­sä. Mart­ta kut­sui Jee­suk­sen kotiin­sa ja pal­ve­li ahke­ras­ti vie­ras­taan. Maria taas aset­tui Jee­suk­sen jal­ko­jen juu­reen kuun­te­le­maan. Mart­ta moit­tii Jee­suk­sel­le Marian toi­met­to­muut­ta ja pyy­si Jesus­ta käs­ke­mään Mari­aa hän­tä aut­ta­maan. Jee­sus kui­ten­kin tote­si Mar­tal­le näin: ”Mart­ta, Mart­ta, sinä huo­leh­dit ja hätäi­let niin monis­ta asiois­ta. Vain yksi on tar­peen. Maria on valin­nut hyvän osan, eikä sitä ote­ta hänel­tä pois.” (Luuk. 10: 41–42)


PR-raken­ne jul­kai­si perus­ra­ken­ta­jan CLT-malliston

CLT-ele­men­tit muo­dos­tu­vat ris­tiin­lii­ma­tuis­ta lau­ta­ker­rok­sis­ta, joi­ta voi ele­men­tis­sä olla ker­rok­sit­tain usei­ta ele­men­tin pak­suu­des­ta riip­puen. Raken­nus­tek­nii­kan nimi CLT tulee englan­nin kie­len sanois­ta Cross Lami­na­ted Timber.
Mar­tin­nie­men Luot­sia­se­man­tie kunnostetaan

Mar­tin­nie­men sata­maan joh­ta­va Luot­sia­se­man­tie perus­kor­ja­taan. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tai­na aset­taa näh­tä­vil­le katusuun­ni­tel­man, joka kos­kee sata­maan joh­ta­van Luot­sia­se­man­tien kun­nos­ta­mis­ta välil­lä Satamajärventie-venesatama. 


Kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set nouse­vat huimasti

Oulun kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­ta­vas­ti enna­koi­tua suu­rem­mat. Val­tuus­to hyväk­syi maa­nan­tain kokouk­ses­saan 8,851 mil­joo­nan euron lisä­mää­rä­ra­han perus­kor­jauk­seen, jon­ka tavoi­te­kus­tan­nusar­vio on nyt 29,4 mil­joo­naa euroa. Muu­tos on 43 pro­sent­tia enna­koi­tua kus­tan­nusar­vio­ta suu­rem­pi. Syy­nä on mate­ri­aa­li­hin­to­jen nousu, mut­ta eri­tyi­ses­ti arvioi­tua laa­jem­mat kor­jaus­tar­peet. Perus­kor­jaus val­mis­tu­nee elo­kuus­sa 2024.