Val­ton koti ja elä­mä kiin­nos­ta­vat edelleen

Val­to Per­nun Sää­tiö jär­jes­tää vuo­sit­tain Avoi­met ovet ‑tilai­suuk­sia Per­nun koti­ta­los­sa, joka enti­sen omis­ta­jan­sa tah­don mukai­ses­ti on säi­ly­tet­ty esi­merk­ki­nä vii­me vuo­si­sa­dan alun talon­poi­kais­kult­tuu­ris­ta. Tilai­suu­det ovat yleen­sä kerän­neet vii­ti­sen­kym­men­tä kiin­nos­tu­nut­ta vie­rai­li­jaa tutus­tu­maan eri­koi­se­na per­soo­na­na tun­ne­tun Val­to Per­nun kotiin sekä kodin sei­nil­tä löy­ty­viin tau­lui­hin, joi­ta Per­nu tal­vi­sin maa­la­si. Tämän­ker­tai­nen, vii­me sun­nun­tai­na pidet­ty, Avoi­met ovet ‑päi­vä sujui totu­tun kaa­van mukaan, ja kävi­jöi­den sekä sää­tiön edus­ta­jien kes­ken käy­tiin myös lukui­sia kes­kus­te­lu­ja niin talon ja Per­nun met­sien kuin hänen valo­ku­vaus­toi­min­tan­sa ja tai­teen­sa tiimoilta.Päät­tä­jäl­tä: Tapah­tu­mien kesä

Taka­na on tapah­tu­ma­ri­kas, sää­ti­lan­teil­taan vaih­te­le­va ja valoi­sa kesä. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vie­tet­tiin kym­me­niä tapah­tu­mia urhei­lun, kult­tuu­rin, tee­ma­ti­lai­suuk­sien, mark­ki­noi­den ja kyläyh­dis­tys­ten päivien…Mar­tin­nie­men Luot­sia­se­man­tie kunnostetaan

Mar­tin­nie­men sata­maan joh­ta­va Luot­sia­se­man­tie perus­kor­ja­taan. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tai­na aset­taa näh­tä­vil­le katusuun­ni­tel­man, joka kos­kee sata­maan joh­ta­van Luot­sia­se­man­tien kun­nos­ta­mis­ta välil­lä Satamajärventie-venesatama. 


Kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set nouse­vat huimasti

Oulun kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­ta­vas­ti enna­koi­tua suu­rem­mat. Val­tuus­to hyväk­syi maa­nan­tain kokouk­ses­saan 8,851 mil­joo­nan euron lisä­mää­rä­ra­han perus­kor­jauk­seen, jon­ka tavoi­te­kus­tan­nusar­vio on nyt 29,4 mil­joo­naa euroa. Muu­tos on 43 pro­sent­tia enna­koi­tua kus­tan­nusar­vio­ta suu­rem­pi. Syy­nä on mate­ri­aa­li­hin­to­jen nousu, mut­ta eri­tyi­ses­ti arvioi­tua laa­jem­mat kor­jaus­tar­peet. Perus­kor­jaus val­mis­tu­nee elo­kuus­sa 2024.