Hei huli­naa, syk­sy tulee!

Ran­ta­poh­jas­ta 8.12.1974: Eräs yli­kii­min­ki­läi­nen rau­hal­li­suu­des­taan tun­net­tu isän­tä oli ker­ran kir­kol­la asioi­des­saan vie­nyt teu­ras­ta­man­sa vasi­kan nah­kan myy­tä­väk­si Osuus­kaup­paan. Sil­loi­nen joh­ta­ja Sal­li­nen oli tar­kas­tel­lut tuo­ta nah­kaa ja tuu­mi­nut empien: “On tuo vähän lii­an pie­ni, en minä tai­da sitä ostaa.” Sii­hen isän­tä tuu­ma­si verk­kai­seen tapaan­sa: “No, vai ei kait se sil­le vasi­kal­le aina­kaan ollu lii­an pie­ni.” Ja niin kaup­pa­kin syn­tyi. A.K. Oulu

Ja sit­ten nykypäivään:

Hei­ton päi­vä Jatulissa.

Koko per­heen tapah­tu­ma Hau­ki­pu­taan Hei­ton päi­vä on Jatu­lis­sa lau­an­tai­na 16.9. 90-vuo­tias urhei­luseu­ra esit­te­lee tapah­tu­mas­sa laje­jaan, luvas­sa on esi­tyk­siä, tes­taus­ta ja sali­ban­dyn rank­ka­ri­ki­so­ja. Ohjel­maa on kel­lo 12–15.30 väli­se­nä aika­na. Pai­kal­la on myyn­ti- ja esit­te­ly­pis­tei­tä. Kah­vio on avoin­na ja pomp­pu­lin­na­kin pystytetään.

Päi­vä jat­kuu kel­lo 18.30 saak­ka synt­tä­ri­bi­lei­den mer­keis­sä. Esiin­ty­jä­nä on muun muas­sa The Southgates-yhtye.

Syys­mark­ki­nat Parkumäellä.

Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sen Kol­jun syys­mark­ki­nat ovat siir­ty­neet Kol­jun majal­ta Par­ku­mäen kou­lun ken­täl­le. Suo­si­tut syys­mark­ki­nat jär­jes­te­tään tule­va­na lau­an­tai­na 16.9. kel­lo 12–15. Pöy­tä­va­rauk­set Mir­ja Kaar­teel­ta ja varaus­mak­su on kym­me­nen euroa. Perin­tei­ses­ti myyn­ti­pöy­dil­tä löy­tyy syk­syn satoa, käsi­töi­tä ja mui­ta tuot­tei­ta. Pai­kal­la on myös kant­tii­ni ja luvas­sa on myös arpajaiset.

Syys­hu­li­naa Hannuksessa.

Han­nuk­sen kyläyh­tei­sö isän­nöi lau­an­tai­na 16.9. koko per­heen syys­hu­li­noi­ta kyläyh­tei­sön tilois­sa. Päi­vän ohjel­mas­sa on muun muas­sa joo­gaa, kort­ti­tul­kin­taa sekä rah­ka­sam­mal­jal­ka­hoi­toa. Ulko­na kisa­taan Han­nuk­sen tik­ka­mes­ta­ruu­des­ta ja lap­sil­le ohjel­mas­sa on fris­been heittoa.

Pai­kan pääl­lä on myös mah­dol­li­suus her­ku­tel­la savu­po­ro­kiusauk­sel­la tai munk­ki­kah­veil­la mak­sua vas­taan. Lisäk­si muka­na on tuo­te- ja rieskamyyntiä.

Kel­lo 15 alkaen on mah­dol­li­suus osal­lis­tua esit­te­ly­bin­goon sekä kat­sel­la Pölö­höt­tä­jien näy­tel­mä Unel­mia ja usko­muk­sia videotallenteena.

Tapah­tu­ma-aika on kel­lo 11–17, lou­nas­tar­joi­lu päät­tyy kel­lo 14. Tapah­tu­maan pyy­de­tään varau­tu­maan kätei­sen rahan kanssa.

Koi­te­li bongattu!

Ook­ko­nää huo­man­nu, että hil­jat­tain ilmes­ty­nees­sä Poh­joi­set neu­leet ‑käsi­työ­leh­des­sä ole­vat valo­ku­vat on napat­tu Kii­min­gis­sä Koi­te­lin kos­ki­mai­se­mis­sa? Leh­des­sä esi­tel­lään 28 neu­le­mal­lia ripo­tel­tu­na ympä­ri Koi­te­lin luon­toa. Jos oikein tark­kaan kat­sot, saa­tat havai­ta, että kuvien otta­jan nimi on tut­tu myös tämän leh­den sivuilta.

Kir­jai­li­ja­vie­ras Iin kirjastossa.

Kes­ki­viik­ko­na 20.9. kel­lo 18 Iin kir­jas­toon, Nät­te­po­rin audi­to­rioon saa­daan kir­jai­li­ja­vie­raak­si Lau­ra Jun­tu­nen. Jun­tu­nen on raa­he­lais­läh­töi­nen vapaa toi­mit­ta­ja ja kir­jai­li­ja, joka on eri­kois­tu­nut yhteis­kun­nal­li­siin tee­moi­hin ja raken­teel­li­siin ongelmiin.

Jun­tusen esi­kois­kir­ja Subu­tex-kau­pun­gin kas­va­tit jul­kais­tiin elo­kuus­sa 2022. Kir­jaa teh­des­sään hän kul­ki poh­jois­suo­ma­lais­ten päih­tei­den käyt­tä­jien muka­na yli kah­den vuo­den ajan. Jun­tu­nen on kir­jal­laan ehdol­la Bot­nia ‑kir­jal­li­suus­pal­kin­non­saa­jak­si 2023.

Jun­tusen seu­raa­va teos Tyt­tö joka en ilmes­tyy kevääl­lä 2024.