Teks­ta­rit 14.9.

Eivät ne lap­set tar­vit­se mitään ylen­palt­tis­ta mate­ri­aa tai “sir­kus­hu­ve­ja” arkeen­sa… Aito läs­nä­olo, yhtei­nen aika ja lap­sen­tah­ti­ses­ti teke­mi­nen on tär­keäm­pää ja parem­paa kuin mil­lään rahal­la saa tai voi ostaa! Ikui­sia kau­nii­ta nos­tal­gi­sia muis­to­ja äidin, isän, mum­mun, papan, sedän, tädin jne. kans­sa teh­dyis­tä ja koe­tuis­ta perin­tei­sis­tä “yhtei­sis­tä jutuis­ta”. - Hajat­te­li­ja

Iiläi­nen nuk­ke­teat­te­ri. Olen täs­sä nyt muu­ta­man kuu­kau­den seu­ran­nut näy­tel­mää nimel­tä Nuk­ke­hal­li­tus. Ja onhan se mie­len­kiin­toi­nen! Nuk­ke­mes­ta­ri käs­kee ja sät­ky­nu­ket hyp­pää. Top­puu­tel­laan­pa kui­ten­kin vähän nuk­ke­mes­ta­ria: “Sen tari­naa esi­tät, kenen lei­pää syöt.” Yllät­täen täs­sä teat­te­ris­sa nukeil­la on pää­tös­val­ta, jon­ka kan­sa on heil­le anta­nut, sitä soi­si käy­tet­tä­vän. — Who‘s the puppeteer?

Hie­no raken­nus­pro­jek­ti. Olen seu­ran­nut ihas­tu­nee­na Hau­ki­pu­taan Meri­tuu­len var­rel­le val­mis­tu­van Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­din raken­nus­pro­jek­tia. Raken­nus on val­mis­tu­nut todel­la nopeas­ti 2–3 kuu­kau­des­sa, sisäl­täen kaik­ki oleel­li­set piha­ra­ken­teet (leik­kia­lu­eet, jäte­huol­to­pis­te, varas­to yms.). Lisäk­si raken­nus on hyvän­nä­köi­nen. - Jou­ko Paa­so, alu­een asukas