Hei huli­naa, syk­sy tulee!

Ran­ta­poh­jas­ta 8.12.1974: Eräs yli­kii­min­ki­läi­nen rau­hal­li­suu­des­taan tun­net­tu isän­tä oli ker­ran kir­kol­la asioi­des­saan vie­nyt teu­ras­ta­man­sa vasi­kan nah­kan myy­tä­väk­si Osuus­kaup­paan. Sil­loi­nen joh­ta­ja Sallinen…

Lue lisää

Hal­pa­Hal­li-kisois­sa iloi­sia ilmeitä

Tämän kesän toi­set Hal­pa­Hal­li-kisat saa­tiin pidet­tyä erin­omai­ses­sa syys­sääs­sä läm­pö­ti­lan olles­sa suo­ras­taan kesäi­sis­sä luke­mis­sa, + 21 astet­ta. Osal­lis­tu­jia oli saa­pu­nut pai­kal­le muka­va mää­rä ja kan­nus­tus­jouk­ko­jen myö­tä ken­täl­lä oli­kin yli 100 ylei­sur­hei­lun ystä­vää. Kisat saa­tiin vedet­tyä ripeäs­ti läpi rei­lus­sa tun­nis­sa, kun pal­lon­heit­toon saa­tiin kak­si suo­ri­tus­paik­kaa pie­nem­mil­le kisai­li­joil­le, joi­ta oli­kin ilah­dut­ta­va mää­rä pai­kal­la. Osa heis­tä oli elä­män­sä ensim­mäi­sis­sä urhei­lu­ki­sois­sa. Hal­pa­Hal­lin lah­joit­ta­mat pal­kin­not, hie­no mita­li ja pil­li­me­hu oli­vat mie­lui­sat tuliai­set kotiin vie­mi­sik­si. Tulok­set löy­ty­vät Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen nettisivuilta.Jää­lin Näp­pä­rin­kan­kaan kaa­va etenee

Näp­pä­rin­kan­kaal­le Jää­lin kau­pun­gin­osaan on tulos­sa uusi pien­ta­lo­val­tai­nen asui­na­lue ja

vir­kis­ty­sa­lue rei­tis­töi­neen. Aluet­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­va, ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko ete­nee nyt tiis­tain yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyn jäl­keen hyväk­syt­tä­väk­si seu­raa­vak­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja valtuustoon. 


Corel­le uusi lii­kun­ta- ja hyvinvointikeskus

Lii­kun­ta­kes­kus Core avaa uuden lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen Hau­ki­pu­taan Anna­lan­kan­kaal­le vuon­na 2024. Uuden toi­mi­pai­kan sijain­ti on Tako­mo­tie 1:ssä Lid­lin ja Tok­man­nin vie­res­sä Tako­mo­tien ja Revon­tien risteyksessä.


Hau­ki­pu­taal­la iso­ja jul­ki­sia ja yksi­tyi­siä rakennushankkeita

Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len alu­eel­le on nous­sut kesän aika­na uusi Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­ti. Kysees­sä on tilae­le­ment­ti­päi­vä­ko­ti. Nyt jo viit­tä vail­le val­miit tilat ote­taan käyt­töön syk­syn aika­na. Päi­vä­ko­ti tulee vas­taa­maan päi­vä­hoi­don tar­pee­seen Län­si­tuu­len alu­eel­la, jon­ne on vii­me vuo­si­na raken­net­tu vilk­kaas­ti ja uusia aluei­ta ava­taan. Alu­een nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta ker­too se, että alu­eel­la on jo entuu­des­taan iso Län­si­tuu­len päi­vä­ko­ti kou­lu­kes­kuk­sen yhteydessä.


Tul­kin­to­ja kar­hu-uskon­nos­ta ja kar­hu­mor­sian-tarun variaatioita

Jää­li­läi­nen kult­tuu­rin­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Kaa­ri­na Kai­lo on jul­kais­sut uuden The woman who mar­ried the bear — The spi­ri­tua­li­ty of the ancient fore­mot­hers ‑teok­sen yhteis­työs­sä yhdys­val­ta­lai­sen eme­ri­tus-pro­fes­so­ri Bar­ba­ra Alice Man­nin kans­sa. Kar­hu­myyt­te­jä löy­tyy niin Poh­jois-Ame­ri­kan alku­pe­räis­kan­soil­ta kuin myös Skan­di­na­vias­ta, Venä­jäl­tä ja jopa Aasias­ta. Uudes­sa teok­ses­saan Poh­jo­lan kar­hu­myyt­tei­hin ja juma­lat­ta­riin eri­kois­tu­nut Kai­lo ja Ame­ri­kan alku­pe­räis­väes­tön tut­ki­ja Mann yhdis­tä­vät tie­teen ja maan­tie­don rajat ylit­tä­vät tie­ton­sa ja taitonsa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hau­ki­pu­das­päi­vät tule­vat taas

Perin­tei­seen tapaan Hau­ki­pu­das­päi­vät ja mark­ki­nat jär­jes­te­tään mar­ras­kuun toi­se­na “isäin­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na”. Hau­ki­pu­das­päi­vät alka­vat tors­tai­na 9.11 ja jat­ku­vat sun­nun­tai­hin 12.11. saak­ka tapah­tu­mien merkeissä.