Har­taus­kir­joi­tus: Hän pitää minus­ta huolen

Muis­tat­ko ker­to­muk­sen Mar­tas­ta ja Marias­ta? Jee­sus vie­rai­li näi­den sisa­rus­ten kodis­sa saa­pues­saan hei­dän koti­ky­lään­sä. Mart­ta kut­sui Jee­suk­sen kotiin­sa ja pal­ve­li ahke­ras­ti vie­ras­taan. Maria taas aset­tui Jee­suk­sen jal­ko­jen juu­reen kuun­te­le­maan. Mart­ta moit­tii Jee­suk­sel­le Marian toi­met­to­muut­ta ja pyy­si Jesus­ta käs­ke­mään Mari­aa hän­tä aut­ta­maan. Jee­sus kui­ten­kin tote­si Mar­tal­le näin: ”Mart­ta, Mart­ta, sinä huo­leh­dit ja hätäi­let niin monis­ta asiois­ta. Vain yksi on tar­peen. Maria on valin­nut hyvän osan, eikä sitä ote­ta hänel­tä pois.” (Luuk. 10: 41–42)

Lue lisää

PR-raken­ne jul­kai­si perus­ra­ken­ta­jan CLT-malliston

CLT-ele­men­tit muo­dos­tu­vat ris­tiin­lii­ma­tuis­ta lau­ta­ker­rok­sis­ta, joi­ta voi ele­men­tis­sä olla ker­rok­sit­tain usei­ta ele­men­tin pak­suu­des­ta riip­puen. Raken­nus­tek­nii­kan nimi CLT tulee englan­nin kie­len sanois­ta Cross Lami­na­ted Timber.
Val­ton koti ja elä­mä kiin­nos­ta­vat edelleen

Val­to Per­nun Sää­tiö jär­jes­tää vuo­sit­tain Avoi­met ovet ‑tilai­suuk­sia Per­nun koti­ta­los­sa, joka enti­sen omis­ta­jan­sa tah­don mukai­ses­ti on säi­ly­tet­ty esi­merk­ki­nä vii­me vuo­si­sa­dan alun talon­poi­kais­kult­tuu­ris­ta. Tilai­suu­det ovat yleen­sä kerän­neet vii­ti­sen­kym­men­tä kiin­nos­tu­nut­ta vie­rai­li­jaa tutus­tu­maan eri­koi­se­na per­soo­na­na tun­ne­tun Val­to Per­nun kotiin sekä kodin sei­nil­tä löy­ty­viin tau­lui­hin, joi­ta Per­nu tal­vi­sin maa­la­si. Tämän­ker­tai­nen, vii­me sun­nun­tai­na pidet­ty, Avoi­met ovet ‑päi­vä sujui totu­tun kaa­van mukaan, ja kävi­jöi­den sekä sää­tiön edus­ta­jien kes­ken käy­tiin myös lukui­sia kes­kus­te­lu­ja niin talon ja Per­nun met­sien kuin hänen valo­ku­vaus­toi­min­tan­sa ja tai­teen­sa tiimoilta.Päät­tä­jäl­tä: Tapah­tu­mien kesä

Taka­na on tapah­tu­ma­ri­kas, sää­ti­lan­teil­taan vaih­te­le­va ja valoi­sa kesä. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vie­tet­tiin kym­me­niä tapah­tu­mia urhei­lun, kult­tuu­rin, tee­ma­ti­lai­suuk­sien, mark­ki­noi­den ja kyläyh­dis­tys­ten päivien…Tee se itse

Käsis­sä­si ole­vaa raken­nus­tee­ma-leh­teä oli eri­tyi­sen muka­va teh­dä, sil­lä uusia ideoi­ta ja vink­ke­jä tuli jut­tu­kei­koil­la vuo­laas­ti. Oma kesä­lo­ma­ni on vie­lä edes­sä ja perin­tei­ses­ti­hän se tar­koit­taa myös aikaa uudel­le raksaprojektille.´Kierrättäminen ja van­ho­jen huo­ne­ka­lu­jen tuu­naa­mi­nen on lisään­ty­nyt vii­me vuo­sien aika­na ja olen itse­kin mel­koi­nen tee se itse-tyyp­pi. Työn jäl­jes­tä en mene takuuseen ja on enem­män sään­tö kuin poik­keus, että jou­dun aina aloit­ta­ma­ni pro­jek­tin ede­tes­sä kui­ten­kin soit­ta­maan isä­ni auttamaan.


Hei huli­naa, syk­sy tulee!

Ran­ta­poh­jas­ta 8.12.1974: Eräs yli­kii­min­ki­läi­nen rau­hal­li­suu­des­taan tun­net­tu isän­tä oli ker­ran kir­kol­la asioi­des­saan vie­nyt teu­ras­ta­man­sa vasi­kan nah­kan myy­tä­väk­si Osuus­kaup­paan. Sil­loi­nen joh­ta­ja Sallinen…