Hal­pa­Hal­li-kisois­sa iloi­sia ilmeitä

Tämän kesän toi­set Hal­pa­Hal­li-kisat saa­tiin pidet­tyä erin­omai­ses­sa syys­sääs­sä läm­pö­ti­lan olles­sa suo­ras­taan kesäi­sis­sä luke­mis­sa, + 21 astet­ta. Osal­lis­tu­jia oli saa­pu­nut pai­kal­le muka­va mää­rä ja kan­nus­tus­jouk­ko­jen myö­tä ken­täl­lä oli­kin yli 100 ylei­sur­hei­lun ystä­vää. Kisat saa­tiin vedet­tyä ripeäs­ti läpi rei­lus­sa tun­nis­sa, kun pal­lon­heit­toon saa­tiin kak­si suo­ri­tus­paik­kaa pie­nem­mil­le kisai­li­joil­le, joi­ta oli­kin ilah­dut­ta­va mää­rä pai­kal­la. Osa heis­tä oli elä­män­sä ensim­mäi­sis­sä urhei­lu­ki­sois­sa. Hal­pa­Hal­lin lah­joit­ta­mat pal­kin­not, hie­no mita­li ja pil­li­me­hu oli­vat mie­lui­sat tuliai­set kotiin vie­mi­sik­si. Tulok­set löy­ty­vät Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen nettisivuilta.