Tee se itse

Käsis­sä­si ole­vaa raken­nus­tee­ma-leh­teä oli eri­tyi­sen muka­va teh­dä, sil­lä uusia ideoi­ta ja vink­ke­jä tuli jut­tu­kei­koil­la vuo­laas­ti. Oma kesä­lo­ma­ni on vie­lä edes­sä ja perin­tei­ses­ti­hän se tar­koit­taa myös aikaa uudel­le raksaprojektille.´Kierrättäminen ja van­ho­jen huo­ne­ka­lu­jen tuu­naa­mi­nen on lisään­ty­nyt vii­me vuo­sien aika­na ja olen itse­kin mel­koi­nen tee se itse-tyyp­pi. Työn jäl­jes­tä en mene takuuseen ja on enem­män sään­tö kuin poik­keus, että jou­dun aina aloit­ta­ma­ni pro­jek­tin ede­tes­sä kui­ten­kin soit­ta­maan isä­ni auttamaan.

Tapet­tien repi­mi­nen sei­näs­tä, rimo­jen leik­kaa­mi­nen tai kuten vii­mei­sin pro­jek­ti­ni van­han pöy­dän hio­mi­nen ja maa­laus saa­vat minut irtau­tu­maan maa­il­man­me­nos­ta ja tek­no­lo­gias­ta. Tar­koi­tuk­se­na­ni oli teh­dä pöy­däs­tä uusin tee se itse ‑vil­li­tys, eli laa­toi­tet­tu pöy­tä, mut­ta löy­sin pöy­dän poh­jas­ta teks­tin; Jou­kon teke­mä puuse­pän tut­kin­non lop­pu­työ vuo­del­ta 1968. Enhän minä sitä enää ras­ki pii­lot­taa ja salai­ses­ti olen­kin sii­tä onnel­li­nen. Sehän tar­koit­taa sitä, että tee se itse ‑laat­ta­pöy­tä­pro­jek­ti­ni jat­kuu ja saan etsiä uut­ta van­haa pöytää.

Minus­ta on hie­noa, että raken­ta­jat ja sisus­ta­jat uskal­ta­vat ava­ta oven­sa toi­mit­ta­jil­le ja ker­toa omis­ta raken­nus­pro­jek­teis­taan tai jakaa omia ideoi­taan ja vink­ke­jä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Tuo­rees­ta raken­nus­tee­mas­ta omal­le tee se itse ‑lis­tal­le­ni pää­si eri­tyi­ses­ti aamiais­kaap­pi, jon­ne voi­sin pii­lot­taa eri­pa­ria ole­vat keit­tiön pien­ko­neet ja kah­vi- ja tee­ku­pit. Eri­pa­ri­suus onkin asia, mikä ohjaa pal­jon omaa sisus­tus­fi­lo­so­fi­aa­ni, sil­lä en vain pys­ty päät­tä­mään yhtä tyy­li­suun­taa tai tuo­lin mal­lia, johon sitou­tui­sin. Mei­dän tuli­si­kin muis­taa, että jokai­nen koti on arvo­kas ja saa olla asu­jan­sa näköi­nen, oli se sit­ten kiil­to­val­kois­ta, Mari­mek­ko-kuo­sin täy­teis­tä tai toi­sen sil­mään rau­ha­ton­ta värien loistetta.

Anu Kaup­pi­la

anu.kauppila@rantapohja.fi