Jää­lin van­ha urhei­lu­kent­tä täyt­tyy asunnoista

Nastarakennuksen Mika Saarikivi, Mika Koski ja Antti Kallunki seuraavat tyytyväisenä Jäälin Solinan työmaan etenemistä. Jäälintien ja Jäälihallin puoleisille sivustoille aluetta sijoittuu kaksikerroksisia asuntoja. Muut asunnot ovat yksitasoisia. Asunnoissa on omat autokatokset sekä sahköauton latausmahdollisuus. (kuva: Teea Tunturi)Nastarakennuksen Mika Saarikivi, Mika Koski ja Antti Kallunki seuraavat tyytyväisenä Jäälin Solinan työmaan etenemistä. Jäälintien ja Jäälihallin puoleisille sivustoille aluetta sijoittuu kaksikerroksisia asuntoja. Muut asunnot ovat yksitasoisia. Asunnoissa on omat autokatokset sekä sahköauton latausmahdollisuus. (kuva: Teea Tunturi)

Ensi kesä­nä Jää­lin van­han urhei­lu­ken­tän pai­kal­le val­mis­tu­vat ensim­mäi­set talot. Sil­loin val­miik­si tulee 28 asun­toa, jois­ta 18 on yksi­ta­soi­sia ja 10 kak­si­ta­soi­sia. Alu­eel­le tulee sekä rivi- että eril­lis­ta­lo­ja. Pie­nim­mät asun­not ovat 56 neliöi­siä kak­sioi­ta, suu­rin asun­to on 106,5 neliöi­nen asunto.

Raken­nus­työt aloi­tet­tiin tämän vuo­den tou­ko­kuus­sa maa­töil­lä ja työt ovat eden­neet Nas­ta­ra­ken­nus Oy:n työn­joh­ta­jan Ant­ti Kal­lun­gin mukaan hyvin. Ton­til­la työs­ken­te­lee noin 15 työn­te­ki­jää, jois­ta Nas­ta­ra­ken­nuk­sen omia työ­mie­hiä on kymmenen.

Asun­to­myy­jä Mika Saa­ri­ki­vi ker­too, että Jää­lin Soli­nan asun­not ovat kiin­nos­ta­neet osta­jaeh­dok­kai­ta kii­tet­tä­väs­ti. Ennen kuin raken­nus­pää­tös teh­tiin, piti alus­ta­via varauk­sia olla noin puo­les­sa asunnoista.

Saa­ri­ki­ven mukaan täl­lä het­kel­lä myy­ty­jä asun­to­ja on kol­me ja varaus on kuudessa.

– Nyt myyn­ti hel­pot­tuu sel­väs­ti, kun sei­nät alka­vat nous­ta ton­til­le ja ihmi­set näke­vät, mil­lai­sek­si tämä alue todel­li­suu­des­sa muodostuu.

Nas­ta­ra­ken­nuk­sen kau­pun­gil­ta vuo­kraa­man ton­tin lisäk­si Jää­lin enti­sen urhei­lu­ken­tän alu­eel­la on myös toi­nen tont­ti, joka on varat­tu, mut­ta jol­le ei vie­lä ole alet­tu rakentaa.

Jää­lin Soli­na on Nas­ta­ra­ken­nuk­sen ensim­mäi­nen koh­de Jää­lis­sä. Aiem­min yhtiö on raken­ta­nut var­sin pal­jon muun muas­sa Met­so­kan­kaal­le ja Kiu­lu­kan­kaal­le. Pate­nie­men­ran­nas­sa on par­hail­laan meneil­lään kah­den koh­teen rakentaminen.

Ensi­kos­ke­tus Jää­liin on Mika Saa­ri­ki­ven mukaan ollut posi­tii­vi­nen. Asun­not ovat kiin­nos­ta­neet sekä ensia­sun­non osta­jia, per­hei­tä ja asun­to­muo­toa vaih­ta­via iäk­käm­piä ihmi­siä. Osa kiin­nos­tu­neis­ta on jää­li­läi­siä, osa on muut­ta­mas­sa alu­eel­le muualta.

– Jää­li on sen ver­ran kau­em­pa­na kau­pun­gis­ta, että tääl­lä pys­ty­tään tar­joa­maan koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta, mut­ta ollaan kui­ten­kin pal­ve­lui­den äärel­lä ja lähel­lä, Saa­ri­ki­vi sanoo.

Alu­een luon­non­lä­hei­syys, jär­vi, ja tur­val­li­suus ovat myös hänen mukaan­sa Jää­lin myyntivaltteja.

Saa­ri­ki­vi myön­tää, että asun­to­kaup­pa on vii­me vuo­si­na hidas­tu­nut. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta kaup­paa teh­dään koko ajan.

Yksi osta­ja­ryh­mä on täl­lä het­kel­lä myös lähes koko­naan pois mark­ki­noil­ta. Sijoit­ta­jat eivät juu­ri nyt osta asun­to­ja. Se luon­nol­li­ses­ti hil­jen­tää markkinoita.

Ant­ti Kal­lun­ki kui­ten­kin huo­maut­taa, että täl­lä het­kel­lä asun­to­mark­ki­noil­la ollaan nyt taval­laan nor­maa­li­ti­lan­tees­sa, jos­sa oltiin aiem­min, noin vii­si vuot­ta sit­ten ennen kuin asun­to­mark­ki­noil­la alkoi­vat kuu­mat ja erit­täin vilk­kaat vuodet.

Oulu­lai­nen Nas­ta­ra­ken­nus Oy on perus­tet­tu vuon­na 1994. Nas­ta­ra­ken­nus raken­taa laa­duk­kai­ta ja viih­tyi­siä erillis‑, pari‑, rivi‑, luh­ti- ja ker­ros­ta­lo­ja. Kaik­ki koh­teet ovat vapaa­ra­hoit­tei­sia omis­tusa­sun­to­ja. Toi­min­nan perus­ta­na on yli 40 vuo­den koke­mus liike‑, teol­li­suus- ja asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Nas­ta­ra­ken­nuk­sen työ­mie­het ovat yri­tyk­sen omia

Nas­ta­ra­ken­nus Oy toi­mii osa­na Puu­ko­ti Group kon­ser­nia. Yri­tys on luo­ki­tel­tu tois­tu­vas­ti kor­keim­paan luot­to­ryh­mään AAA. Jää­lin koh­teen on suun­ni­tel­lut oulu­lai­nen ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Veli Kar­ja­lai­nen Oy.