Ahmo­jen edus­tuk­sen vah­vuus on hyvä ja tii­vis ryhmähenki

Ahmojen edustusjoukkue on iloinen päästessään jälleen Ahmahallin jäälle treenaamaan.Ahmojen edustusjoukkue on iloinen päästessään jälleen Ahmahallin jäälle treenaamaan.

Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen edus­tus­jouk­kue val­mis­tau­tuu kau­den avauk­seen ja ensim­mäi­seen koti­pe­liin, joka pela­taan lau­an­tai­na 23.9. Koti­pe­lit pela­taan vii­me vuo­des­ta poi­ke­ten jäl­leen Ahma­hal­lil­la, jos­sa jää on saa­tu val­miik­si. Jouk­ku­een maa­li­vah­ti­na pelaa­va Jan­ne Väi­säs­tä ei vie­lä jän­ni­tä ja hän ker­too jouk­ku­een ole­van iloi­nen uudes­ta taus­ta­jouk­koi­hin liit­ty­nees­tä vah­vis­tuk­ses­ta, eli val­men­ta­ja Juk­ka Var­juk­ses­ta. Jouk­kue hakee vie­lä kesän jäl­keen tun­tu­maa jää­hän ja har­joit­te­lee moni­puo­li­ses­ti eri osa-alueita.

– Kesän tree­nit oli jokai­sen omal­la vas­tuul­la ja nyt tree­na­taan yhdes­sä pari ker­taa vii­kos­sa jäil­lä, Väi­sä­nen kertoo.

– Nyt vah­vis­te­taan luis­te­lu­kun­toa ja käy­dään pelil­li­siä asioi­ta läpi, Var­jus lisää.

Jouk­ku­ees­sa on täl­lä het­kel­lä kol­mi­sen­kym­men­tä pelaa­jaa, ja muu­ta­ma muu­tos voi vie­lä kau­den alus­sa tul­la. Jouk­kue on hyvin pit­käl­ti sama kuin vii­me vuon­na­kin ja pelaa­mi­ses­ta luo­pu­nei­den tilal­le on tul­lut uusia kiek­koi­li­joi­ta. Jouk­ku­ees­ta löy­tyy niin kon­ka­rei­ta kuin nuor­ten sar­jois­ta tul­lei­ta pelaa­jia ja ikä­haa­ruk­ka on laa­ja. Sekä Väi­sä­nen että Var­jus ovat erit­täin tyy­ty­väi­siä, että Ahma­hal­lin jää on jäl­leen käy­tös­sä ja 18 run­ko­sar­ja­pe­lis­tä yhdek­sän pela­taan kotihallissa.

– Kyl­lä­hän tämä hel­pot­taa myös har­joi­tuk­sia, sil­lä vii­me kau­del­la har­joi­tel­tiin kau­pun­gis­sa ja siel­lä jää­vuo­rot meni­vät todel­la myö­hään. Nyt ajat ovat koh­tuul­li­sem­mat kun jääl­le pääs­tään jo kuu­den aikaan. Se on hel­pot­ta­nut monen arkea ja sitout­taa tie­ten­kin myös enem­män tree­naa­mi­seen, Väi­sä­nen toteaa.

Vaik­ka uusi kout­si onkin tuo­re lisäys Ahmo­jen vah­vuu­teen hänel­lä on koke­mus­ta niin seu­ras­ta, lajis­ta kuin val­men­ta­mi­ses­ta­kin. Var­jus pela­si itse pit­kään ja val­men­ta­mi­sen hän aloit­ti kah­dek­san vuot­ta sit­ten Hau­ki­pu­taal­la, mis­tä tie vei Kärp­pä-orga­ni­saa­tioon. Nyt edes­sä oli paluu putaalle.

– Pidin tau­koa val­men­ta­mi­ses­ta ja nyt kaik­ki pala­set lok­sah­ti­vat pai­koil­leen ja aika­tau­lu sopi omaan elä­mään niin on kiva pala­ta lajin pariin Ahmois­sa, Var­jus sanoo.

Monet edus­tus­jouk­ku­een pelaa­jis­ta ovat kout­sil­le entuu­des­taan tut­tu­ja ja se tuo Var­juk­sen mukaan sekä haas­tei­ta että hel­pot­taa toimintaa.

– Täs­sä oppii pal­jon ja on täy­ty­nyt löy­tää itsel­le oikea tapa toi­mia ja käsi­tel­lä asioi­ta. Auk­to­ri­teet­tia­kin löy­tyy tar­vit­taes­sa, Var­jus hymyilee.

Val­men­ta­mi­nen on muut­tu­nut pal­jon sii­tä, kun Var­jus itse pela­si ja hän sanoo­kin val­men­ta­mi­sen ole­van nyky­päi­vä­nä pelaa­ja­lä­hei­sem­pää. Val­men­ta­mi­nen on myös kehit­ty­nyt psy­ko­lo­gi­sem­paan suun­taan ja Var­jus sanoo­kin, ettei val­men­ta­mi­nen ole enää yksi­puo­lis­ta. Var­jus on käy­nyt kaik­ki lii­ton tar­joa­mat val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­set ja vii­mei­sim­pä­nä hän oli kou­lu­tuk­ses­sa, jos­sa yksi luen­noit­si­jois­ta oli Juk­ka Jalo­nen.

– Kyl­lä­hän se oli hie­noa olla oman esi­ku­van kou­lu­tuk­ses­sa. Itse olen oppi­nut että pitää uskal­taa kokeil­la asioi­ta vir­hei­tä pel­kää­mät­tä ja teke­mään rat­kai­su­ja sen poh­jal­ta. Kokoa­jan se oma val­men­ta­juus vaa­tii kehi­tys­tä ja pelaa­jien käsit­te­ly ihmis­lä­heis­tä toi­min­taa, Var­jus kertoo.

Tavoit­tee­na jouk­ku­eel­la ja val­men­ta­jal­la on tule­val­la kau­del­la voit­taa 3‑divarissa oman loh­kon mes­ta­ruus. Muka­na sar­jas­sa on rei­lut 10 jouk­kuet­ta. Kovim­mat vas­tuk­set tule­vat Väi­sä­sen arvai­lu­jen mukaan nimek­kääs­tä Laser Aka­te­mian jouk­ku­ees­ta ja Raa­hen poru­kas­ta. Voit­toon mie­het ker­to­vat tar­vit­ta­van sitou­tu­neen ja yhte­näi­sen jouk­ku­een. Aiem­min pelit ovat pyö­ri­neet kah­den ken­tän ydin­po­ru­kal­la, mut­ta tar­koi­tuk­se­na on saa­da nel­jä sitou­tu­nut­ta kent­tää. Tar­koi­tuk­se­na on myös jat­kos­sa nos­taa nuo­ria Ahma-taus­tai­sia pelaa­jia mukaan porukkaan.

– Olo­suh­teet ovat vii­me kau­teen ver­rat­tu­na koko­nai­suu­te­na nyt parem­mat ja nyt meil­lä on jouk­kue isol­la jiillä,Väisänen sanoo.

– Sitou­tu­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää ja jouk­ku­een vah­vuus löy­tyy yhteis­hen­ges­tä, Var­jus lisää.

Monel­la pelaa­jal­la on pit­kä Ahma-taus­ta ja Väi­sä­nen kuvaa­kin pelaa­jien sitou­tu­van jouk­ku­ee­seen rak­kau­des­ta lajia koh­taan. Väi­sä­nen kiit­tää­kin kaik­kia spon­so­rei­ta tuke­mi­ses­ta kohon­nei­den kus­tan­nus­ten keskellä.

– Kivas­ti on otet­tu jouk­kue kyläl­lä vas­taan ja kyl­lä­hän mei­dän tar­koi­tus on olla nime­no­maan koko kylän Ahmat, Väi­sä­nen toteaa.

Var­jus ker­too odot­ta­van­sa mie­len­kiin­tois­ta kaut­ta ja ilois­ta jouk­kuet­ta. Val­men­ta­ja tuli mukaan kesän lopus­sa ja lyhyes­sä ajas­sa hän on huo­man­nut jouk­ku­een ole­van yhte­näi­nen ja tii­vis poruk­ka. Hän odot­taa jouk­ku­eel­ta teho­kas­ta vii­sik­ko-pelaa­mis­ta ja hän perään­kuu­lut­taa sitou­tu­mis­ta, joka vai­kut­taa koko jouk­ku­een dynamiikkaan.

– Jouk­ku­ees­sa on todel­la tai­ta­via pelaa­jia ja uskoi­sin, että tulos­sa on vauh­di­kas kausi, Var­jus sanoo.

Yhteis­hen­keä luo­daan myös omas­sa kopis­sa Ahma­hal­lil­la, jos­sa kop­pi sai jouk­ku­een värit sei­nil­leen ja pelaa­jil­ta löy­tyy vakiin­tu­neet omat pai­kat. Tai­kaus­koi­sia ennen pele­jä teh­tä­viä tapo­ja ei jouk­ku­eel­la Väi­sä­sen mukaan ole, mut­ta monel­ta löy­tyy omia pie­niä tapo­ja, jot­ka tulee teh­tyä aina samal­la taval­la, kuten esi­mer­kik­si luis­ti­mien sito­mi­nen tie­tyl­lä tavalla.

Ahmo­jen tule­va otte­luoh­jel­ma on nyt jul­kais­tu ja se löy­tyy edus­tuk­sen uusil­ta kotisivuilta.