Lii­ken­ne­va­lis­tuk­ses­ta­kin voi teh­dä hauskaa

Lii­ken­ne­tur­va­viik­koa muis­tet­tiin Kii­min­gin Ala­ky­län kou­lul­la lau­an­tai­na lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­mas­sa. Ala­ky­län ja Tirin­ky­län kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma oli menes­tys niin nuor­ten kuin jär­jes­tä­jien­kin mielestä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elo­ku­va: Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja taas liikkeellä

Kir­jai­li­ja Tuo­mas Kyrön luo­ma Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja on vakiin­nut­ta­nut paik­kan­sa suo­ma­lais­ten sydä­mis­sä. Alun­pe­rin radios­sa ja leh­ti­kir­joi­tuk­sis­sa esiin­ty­nyt, sit­tem­min kir­jois­sa koko­nai­sek­si hah­mok­si kas­va­nut äksy van­ha maa­lai­suk­ko on seik­kail­lut val­ko­kan­kail­la jo kah­des­ti. Sekä Dome Karu­kos­ken Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja (2014) että Tii­na Lymin ohjaa­ma jat­ko-osa Ilo­sia aiko­ja, Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja (2018) oli­vat sen ver­ran suu­ria menes­tyk­siä, että jat­ko oli vain ajan kysymys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLin­ja-auto­py­säk­kien kyl­tit uusitaan

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­la vii­me vuo­den elo­kuus­sa aloi­tet­tu lin­ja-auto­py­säk­kien kylt­tien vaih­to uusiin on eden­nyt Oulun poh­jois­puo­lel­le. Syy­nä merk­kien uusi­mi­seen on kesä­kuus­sa 2020 voi­maan tul­lut uusi tie­lii­ken­ne­la­ki, jon­ka mukaan enti­set sini­val­koi­set kau­ko­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit sekä pika­vuo­ro-lisä­kil­vet pois­tu­vat koko­naan käy­tös­tä. Samal­la myös aiem­mat kel­ta­mus­tat pai­kal­lis­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit uusitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Isän­päi­vä lähes­tyy, mil­lai­nen isä tilas­tois­ta löytyy?

Tilas­to­jen valos­sa suo­ma­lai­set isät eivät ole mikään yhte­näi­nen jouk­ko. Ihme se oli­si­kin, sil­lä Suo­mes­sa on yli 1,2 mil­joo­naa isää. 15−81-vuotiaista mie­his­tä yli puo­lel­la, noin 57 pro­sen­til­la, on lap­sia. Yli 64-vuo­tiais­ta mie­his­tä yli 80 pro­sent­tia on isiä. Isät ja per­heet viet­tä­vät isän­päi­vää tänä vuon­na 13. marraskuuta.


Var­hais­kas­va­tuk­sen kut­su­ra­haan korotus

Oulun kau­pun­ki vas­taa akuut­tiin var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö­pu­laan paran­ta­mal­la niin sano­tun kut­su­ra­han ehto­ja. Kut­su­ra­hal­la halu­taan paran­taa esi­hen­ki­löi­den mah­dol­li­suuk­sia löy­tää sijai­sia äkil­li­sis­sä tilanteissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Seu­ra­kun­nan päiväkerhossa

On maa­nan­tai­aa­mu ja odot­te­lem­me lap­sia päi­vä­ker­hoon. Pik­ku­hil­jaa nii­tä alkaa tup­sah­del­la sisään. Osa alkaa jo van­has­ta tot­tu­muk­ses­ta rii­su­maan ulko­vaat­tei­ta, kun­nes huik­kaan, että ulko­vaat­teet saa jää­dä pääl­le. Olem­me menos­sa tutus­tu­maan koti­kirk­koom­me ja voit istua pen­kil­le odottamaan.


Päät­tä­jäl­tä: Muu­tos­ten aikaa

Rus­ka näyt­tää par­hai­ta puo­li­aan eri puo­lil­la maa­ta, kas­vu­kausi on hii­pu­mas­sa ja sadon­kor­juu­kin lop­pusuo­ral­la. Myös tal­vi tekee tulo­aan ja on kiven­hei­ton päässä.


Kyök­kip­sy­ko­lo­gi­aa

Har­ras­tai­sim­me­ko hiu­kan kyök­kip­sy­ko­lo­gi­aa. Täs­tä keit­tiön pöy­dän nur­kal­ta tuon mukaan kes­kus­te­luun käsit­teen san­ka­ri­syndroo­ma. Se voi alkaa vai­va­ta vaik­ka­pa muun muas­sa polii­tik­ko­ja, ay-joh­ta­jia ja mik­sei jos­sain mää­rin pai­kal­lis­leh­tien päätoimittajiakin.


Teks­ta­rit

Ihmi­set tyk­kää­vät unel­moi­da, mut­ta kan­nat­tais­ko unel­maa lopul­ta edes toteut­taa?! Sen jäl­keen se lak­kaa tyy­dyt­tä­mäs­tä, eikä tun­nu enää niin nau­tin­nol­li­sel­ta. Unel­man ajat­te­lu ja heku­moin­ti saa aikaan tois­tu­vas­ti hyvien hor­mo­nien ryö­pys­tä aiheu­tu­van onnen­tun­teen, mut­ta unel­man toteu­tues­sa vali­tet­ta­vas­ti vii­mei­sen kerran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus