Vii­ni­vaa­ran ympä­ril­tä otet­tiin suo­je­luun uusia soi­ta – Jou­tuu­ko Oulu arvioi­maan alu­een soi­den ja vesis­tö­jen mer­ki­tys­tä uudelleen?

Vii­ni­vaa­ran luon­to ja eri­tyi­ses­ti sitä ympä­röi­vien soi­den, puro­jen ja läh­tei­den arvo on ollut tape­til­la jo usei­den vuo­sien ajan, kos­ka Oulun kau­pun­ki aikoo kovas­ta vas­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta pum­pa­ta alu­eel­ta vet­tä omaa veden­ja­ke­lu­aan turvatakseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Mat­ka­kuu­me sit­ten­kin nousussa

Mat­kai­luun liit­ty­vät tahot ovat alka­neet tipu­tel­la toi­mi­tuk­sen säh­kö­pos­tei­hin iloi­sia uuti­sia mat­kai­lun vil­kas­tu­mi­ses­ta. Norwe­gian tie­dot­taa mat­kus­ta­ja­mää­rien­sä lisään­ty­neen jo vii­den­te­nä kuu­kau­te­na peräk­käin. Fin­nair sanoo kul­jet­ta­neen­sa syys­kuus­sa lähes 168 pro­sent­tia enem­män mat­kus­ta­jia kuin vuo­si sit­ten samaan aikaan. Poh­jo­la Vakuu­tus puo­les­taan vies­tit­tää, että jo elo­kuus­sa myy­tiin mat­ka­va­kuu­tuk­sia noin 30 pro­sent­tia enem­män kuin vuo­si sitten. 


Olha­van päi­vä­ko­ti lak­kau­te­taan ja kou­lua esi­te­tään lakkautettavaksi

Iin kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti lak­kaut­taa Olha­van ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Tena­va­tu­van toi­min­nan 1.8.2022. Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta 1.8.2022 lau­ta­kun­ta esit­tää kun­nan­hal­li­tuk­sel­le ja ‑val­tuus­tol­le.

Lau­ta­kun­ta päät­ti aloit­taa kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sin mukai­sen menet­te­lyn asian­osai­sen hen­ki­lös­tön kuu­le­mi­sek­si sekä vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien varaamiseksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan kun­nan­ta­lon työn­te­ki­jät muis­te­li­vat kai­hol­la menneitä

Jo mel­kein kym­me­nen vuot­ta on kulu­nut sii­tä, kun Hau­ki­pu­taan kun­nan työn­te­ki­jöi­tä alkoi siir­tyä Oulun pal­ve­luk­seen kun­ta­lii­tok­sen myö­tä. Vaik­ka työn­te­ki­jät sopeu­tui­vat hyvin Oulun suu­reen orga­ni­saa­tioon, van­haa Hau­ki­pu­taan työyh­tei­söä kai­vat­tiin. Kun­nan­ta­lol­la kaik­ki tun­si­vat toi­sen­sa ja tie­si­vät, mitä kukin tekee, kenen puo­leen kään­tyä eri asiois­sa. Hau­ki­pu­taal­la jokai­nen osa­si monen­lai­sia töi­tä, kun Oulus­sa teh­tä­vät oli­vat sir­pa­lei­si­na eri tekijöillä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­ken­ne­va­kuu­tus syy­tä hoi­taa jämptisti

Lii­ken­ne­va­kuu­tuk­sen lai­min­lyön­ti­mak­su mää­rät­tiin vuon­na 2020 yli 46 000 autoi­li­jal­le. Pie­nes­tä­kin vii­väs­tyk­ses­tä lii­ken­ne­va­kuu­tuk­sen otta­mi­ses­sa seu­raa vähin­tään 75 euron mak­su, muis­tut­taa Valtiokonttori.


Iin sääs­töis­tä ja palveluista

Ran­ta­poh­jas­sa on kir­joi­tet­tu sääs­töis­tä ja pal­ve­luis­ta ja miten tämä tai­ka­temp­pu teh­dään. Molem­mat Pako­nen ja Kurt­ti­la ovat mie­les­tä­ni osit­tain oikeas­sa. Pääl­lek­käi­syyk­siä on var­mas­ti, mut­ta mää­ris­tä on vai­kea sanoa asi­aa tut­ki­mat­ta. Tule­vat elä­köi­ty­mi­set aut­ta­vat asi­aa osal­taan kuten mää­rä- ja osa-aikai­suuk­sien vähe­ne­mi­nen myös. Vir­ka­mie­hien mää­rä on kas­va­nut suu­rek­si myös Iin kun­nas­sa, se on koko maa­ta kat­ta­va iso ongel­ma. Joi­den­kin vir­ko­jen yhdis­tä­mi­siä kan­nat­taa myös sel­vit­tää. Kenen­kään työ­paik­ka ei tai­da olla kiveen hakat­tu nyky­ai­ka­na mis­sään, kun sääs­tö­jä hae­taan niin sano­tus­ti suu­ren­nus­la­sien kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Talous ratkaisee

Olen toi­mi­nut Iis­sä vara­val­tuu­tet­tu­na 1990-luvul­la ja jät­täy­dyin pois kun­nal­lis­po­li­tii­kas­ta yrit­tä­jän kii­rei­den vuok­si. Vii­me kau­del­la palat­tua­ni kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan olin vara­val­tuu­te­tu­na ja nyt sit­ten uuteen val­tuus­toon minut äänes­tet­tiin val­tuu­te­tuk­si. Vaa­li­tee­ma­na minul­la oli mm. kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen ja uskal­lus teh­dä pää­tök­siä vai­keis­ta­kin asioista.