Län­si­tuu­len yhtei­söl­li­syys­ko­ta toteu­tui yhteisvoimin

Yhteistöllisyyskota nousemassa Länsituulen päiväkodin pihan itä-etelä kulmaukseen. Taustalla Länsituulen asuinaluetta.Yhteistöllisyyskota nousemassa Länsituulen päiväkodin pihan itä-etelä kulmaukseen. Taustalla Länsituulen asuinaluetta.

Iso ja pit­kä­ai­kai­nen unel­ma on nyt tot­ta! Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din yhtei­söl­li­syys­ko­ta on toteu­tu­nut, ja kota tal­koil­tiin poru­kal­la pys­tyyn lau­an­tai­na päi­vä­ko­din pihapiiriin.

Yhtei­söl­li­syys­ko­ta on Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din toi­mi­joi­den ideoi­ma ja hal­lin­noi­ma han­ke, jon­ka han­kin­taan saa­tiin mukaan laa­ja jouk­ko pai­kal­li­sia yri­tyk­siä ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. Kotaan saa­tiin lah­joi­tuk­si­na rahal­lis­ta avus­tus­ta, tar­vik­kei­ta ja arpa­jais­pal­kin­to­ja varain­ke­räyk­seen. Hank­keen edis­ty­mis­tä on autet­tu myös käy­tän­nön työpanoksin.

Yhtei­söl­li­syys­ko­dal­la luo­daan lap­sil­le päi­vä­ko­din piha­pii­riin uusi luon­non­lä­hei­nen oppi­mi­sym­pä­ris­tö. Lisäk­si kotaa voi­daan tar­jo­ta yhtei­söl­li­sek­si pai­kak­si alu­een per­heil­le ja toimijoille.

Kota sijait­see päi­vä­ko­din itä-ete­lä kul­mal­la, jos­ta nur­mi­ken­tän poik­ki kul­kee pol­ku suo­raan päi­vä­ko­dil­le. Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din kans­sa samas­sa kam­puk­ses­sa toi­mi­vat Län­si­tuu­len yhte­näis­kou­lu ja Hau­ki­pu­taan lukio liikunta-alueineen.

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din joh­ta­jal­la Anu Heik­ki­sel­lä oli aihet­ta tyy­ty­väi­syy­teen ja hymyyn. Kodan taus­ta­voi­miin saa­tiin laa­jal­ti tuki­joi­ta ja lau­an­tain tal­koi­siin iso jouk­ko mukaan. Pys­ty­tys sujui niin ripeäs­ti, että kota saa­tiin päi­vän aika­na mil­tei käyttökuntoon.

– Koro­na­ti­lan­ne vii­väs­tyt­ti han­ket­ta kevään ja kesän aika­na muu­ta­mil­la vii­koil­la, mut­ta kota on tar­koi­tus on saa­da käyt­töön syk­syn kulues­sa ja pitää ava­jai­set vie­lä tämän vuo­den puo­lel­la, suun­nit­te­li Heikkilä.

– Hie­noa, että yhtei­söl­li­syys­ko­taan kotaan löy­tyi pal­jon tuki­joi­ta ja kump­pa­nei­ta. Lau­an­tain tal­koot oli­vat myös osoi­tus, että tal­koo­hen­keä yhtei­sen hyvän eteen löy­tyy, iloit­si Heikkinen.

Työn­tou­hus­sa oli aher­ta­mas­sa noin 25 tal­koo­lais­ta. LC Hau­ki­pu­das oli saa­nut kokoon liki kym­me­nen hen­gen tal­koo­po­ru­kan. LC Hau­ki­pu­das läh­ti omal­ta osal­taan mie­lel­lään mukaan, ja lisäk­si mer­kit­tä­vän lah­joi­tuk­sen hank­kee­seen myön­si Suo­men Lions-lii­ton hal­lin­noi­ma Arne Rita­ri-sää­tiö, ker­toi Mark­ku Koho­nen LC Hau­ki­pu­taas­ta. Aiem­min sää­tiö on ollut tuke­mas­sa muun muas­sa Hau­ki­pu­taan Jatu­lis­sa toi­mi­van Musacor­ne­rin perustumista.

Tal­koi­siin osal­lis­tui myös päi­vä­ko­din hen­ki­lö­kun­taa, van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen väkeä ja osa­not­ta­jia perheistä.

– Lat­tian­te­ko ainoas­taan jää myö­hem­mäk­si ja tuli­si­jan kipi­nä­suo­jan han­kin­ta, muu­toin val­mis­ta tulee, kuvai­li kodan pys­ty­tyk­ses­sä “kymp­pi­nä” toi­mi­nut Kale­vi Met­sä­vai­nio.

Tal­kois­sa jokai­sel­le löy­tyi teke­mis­tä raken­tei­den maa­laa­mi­ses­sa ja pys­tyt­tä­mi­ses­sä sekä pala­huo­van asen­ta­mi­ses­sa kattorakenteisiin.

– Aamul­la aikai­sin aloi­tet­tiin. Kota oli ken­täl­lä kap­pa­lei­na kuin lego­pa­la­set. Sii­tä sit­ten vaan alet­tiin hom­miin. Isoin ja työ­läin vai­he oli kat­to­pro­jek­ti, jon­ka lion­sit otti­vat hal­tuun­sa, kuvai­li Metsävainio.

Sei­näe­le­ment­te­jä maa­lan­neen Pir­jo Läh­te­vä­no­jan mie­les­tä on hie­noa, että kota toteu­tuu kaik­kien ilok­si ja yhtei­sek­si hyväk­si. Län­si­tuu­les­sa asu­vien Pir­jo ja Mar­ko Läh­te­vä­no­jan kol­mi­lap­si­ses­ta per­hees­tä nuo­rim­mai­nen on vie­lä päiväkotilainen.

– Muka­na halu­taan olla aut­ta­mas­sa tot­ta kai. Päi­vä­ko­dil­la jär­jes­te­tään pal­jon iha­nia yhtei­siä tapah­tu­mia, jois­sa per­heet voi­vat olla mukana.

Kota ympä­ris­töi­neen tar­jo­aa päi­vä­ko­din lap­sil­le pihan yhtey­teen vih­reän kei­taan, jota aio­taan edel­leen paran­taa viih­tyi­säm­mäk­si. Tal­vel­la alu­eel­le teh­dään tut­tuun tapaan myös pie­ni latu, ker­toi­vat päi­vä­ko­din työntekijät.

Gril­li­ko­ta on pyö­rö­hir­si­nen, kool­taan 17,5 neliö­met­riä ja 35-paik­kai­nen. Kotaa voi­daan hyö­dyn­tää monin tavoin päi­vä­ko­din oppi­mis­ti­la­na, esio­pe­tuk­ses­sa ja se tukee erin­omai­ses­ti pien­ryh­mä­toi­min­taa. Hen­ki­lö­kun­nas­sa on pal­jon luon­toih­mi­siä sekä ympä­ris­tö­kas­vat­ta­jan ja Met­sä Mör­ri kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta. Seu­roil­la ja yhdi­sy­tyk­sil­lä ja per­heil­lä on myös mah­dol­li­suus vara­ta kotaa käyt­töön­sä. Varaus­käy­tän­nöt tar­ken­tu­vat myö­hem­min, lupa­si Anu Heikkinen.

Kota­pa­ket­ti han­kit­tiin tar­jous­kil­pai­lun perus­teel­la. Kaik­ki­nen­sa kus­tan­nuk­set nouse­vat aina­kin 8000 euroon. Kodan säh­köis­tyk­sen on toteut­ta­nut ton­tin omis­ta­ja NCC mui­den alu­eel­la teke­mien­sä töi­den yhteydessä.

Kevääl­lä Pau­li ja Onni Kla­si­la teki­vät kodan edel­lyt­tä­mät poh­ja­työt kone­työ­nä sekä kulkuväylän.

Alun­pe­rin kotai­dea läh­ti liik­keel­le jo vuo­sia sit­ten Ukon­kai­vok­sel­la toi­mi­neen Suo-ukon päi­vä­ko­din aika­na. Kun vuon­na 2016 toi­min­ta siir­tyi uuteen Län­si­tuu­len päi­vä­ko­tiin, aja­tus sai uudel­leen tulta.

Kota­han­ke on vaa­ti­nut päi­vä­ko­din toi­mi­joi­ta pal­jon työ­tä ja jär­jes­te­ly­jä tilan­tee­seen, jos­sa nyt ollaan.

– Alku­vai­hees­sa, kun aloin kysel­lä yri­tyk­siä ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta mukaan, mei­na­si välil­lä usko lop­pua. Yksi roh­kai­si­jois­ta ja aut­ta­jis­ta hank­kees­sa oli Pau­li Kla­si­la, joka sanoi, että kyl­lä kaik­ki jär­jes­tyy, hom­mat hoi­tuu ja kota saa­daan, muis­te­li Min­na Lauronen.

– Täl­lai­sis­sa yhtei­sis­sä jutuis­sa yri­tys­ten ja toi­mi­joi­den ver­kos­tot ovat tär­kei­tä, sum­ma­si Klasila.

Kota­hank­keel­la laa­ja tukijajoukko

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din koh­ta­hank­kees­sa muka­na ole­via tuki­joi­ta ja lahjoittajia:

LC Hau­ki­pu­das, Lions lii­ton Aar­ne Rita­ri-sää­tiö, Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta, Ran­ta­poh­ja, Kone­työ Kla­si­la, Sora­link­ki, Lopak­ka Oy, Koneyh­ty­mä Mart­ta­la Oy, Sää­vä­lät Oy, Eri­kois­ra­ken­ne K&H Oy, Väri­sil­mä, Sääs­tö­kuop­pa, MLL, Soi­met Oy ja Suo­men Tela­ko­ne Oy/Pekka Karjalainen.

Avus­tus­ta ava­jai­siin: Hau­ki­pu­taan alu­eel­li­nen toimintaraha/Oulun kau­pun­ki yhteisötoiminta.

Arpa­jai­siin lah­joi­tuk­sia anta­neet: Mer­vin Kuk­ka, Putaan Pul­la Oy, Minel­le Fabrics Oy, Wel­la Pro­fes­sio­nal, Poh­jois-Suo­men Tii­vis­te Oy, Sää­vä­lät Oy, Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din yksit­täi­set per­heet ja työntekijät.