Mat­ka­kuu­me sit­ten­kin nousussa

Mat­kai­luun liit­ty­vät tahot ovat alka­neet tipu­tel­la toi­mi­tuk­sen säh­kö­pos­tei­hin iloi­sia uuti­sia mat­kai­lun vil­kas­tu­mi­ses­ta. Norwe­gian tie­dot­taa mat­kus­ta­ja­mää­rien­sä lisään­ty­neen jo vii­den­te­nä kuu­kau­te­na peräk­käin. Fin­nair sanoo kul­jet­ta­neen­sa syys­kuus­sa lähes 168 pro­sent­tia enem­män mat­kus­ta­jia kuin vuo­si sit­ten samaan aikaan. Poh­jo­la Vakuu­tus puo­les­taan vies­tit­tää, että jo elo­kuus­sa myy­tiin mat­ka­va­kuu­tuk­sia noin 30 pro­sent­tia enem­män kuin vuo­si sitten.

Täy­sin pysäh­dyk­sis­sä mat­kus­te­lu ei aina­kaan kovin pit­kään ollut, sil­lä jot­kut ovat loma­mat­kail­leet mah­dol­li­suuk­sien mukaan koko koro­na­pan­de­mian ajan. Vii­me aikoi­hin saak­ka ulko­maan­mat­kai­lu on kui­ten­kin ollut enim­mäk­seen sala­mat­kus­te­lua, jos­ta ei ole mai­nit­tu ulko­puo­li­sil­le, eikä levi­tel­ty kuvia somessa.

Useim­mil­la mat­ka­kuu­me on ollut pak­ka­sen puo­lel­la. Itsel­lä­ni­kään ei ole koro­na-aika­na ollut pie­nin­tä­kään halua mat­kus­taa ulko­mail­le. Jos­sain vai­hees­sa mie­ti­tyt­ti, että lie­nee­kö vas­ta uusi­tul­le mat­ka­lau­kul­le­kaan enää kos­kaan käyt­töä. Sit­tem­min olen jo vähän hai­kea­na muis­tel­lut men­nei­tä mat­ko­ja ja teh­nyt vii­mein niis­tä muu­ta­man valokuvakirjakin.

Nyt mat­ka­kuu­me on ollut vähän nouse­maan päin. Ensia­vuk­si piti teh­dä jo reis­su Hel­sin­kiin. Nyt masen­ta­van mar­ras­kuun alla on tul­lut eksyt­tyä tar­kas­te­le­maan Euroo­pan koh­tei­den len­to­jen hin­to­ja. Vaik­ka kak­si roko­tet­ta jon­kin­lai­sen suo­jan tuo­kin, niin aina­kaan vie­lä ei ole kui­ten­kaan tul­lut varail­tua mat­ko­ja Suo­men koh­tei­ta kau­em­mas. Ehkä mat­ka­kuu­me pysyy vie­lä hal­lin­nas­sa koti­maan konstein.