Iin sääs­töis­tä ja palveluista

Ran­ta­poh­jas­sa on kir­joi­tet­tu sääs­töis­tä ja pal­ve­luis­ta ja miten tämä tai­ka­temp­pu teh­dään. Molem­mat Pako­nen ja Kurt­ti­la ovat mie­les­tä­ni osit­tain oikeas­sa. Pääl­lek­käi­syyk­siä on var­mas­ti, mut­ta mää­ris­tä on vai­kea sanoa asi­aa tut­ki­mat­ta. Tule­vat elä­köi­ty­mi­set aut­ta­vat asi­aa osal­taan kuten mää­rä- ja osa-aikai­suuk­sien vähe­ne­mi­nen myös. Vir­ka­mie­hien mää­rä on kas­va­nut suu­rek­si myös Iin kun­nas­sa, se on koko maa­ta kat­ta­va iso ongel­ma. Joi­den­kin vir­ko­jen yhdis­tä­mi­siä kan­nat­taa myös sel­vit­tää. Kenen­kään työ­paik­ka ei tai­da olla kiveen hakat­tu nyky­ai­ka­na mis­sään, kun sääs­tö­jä hae­taan niin sano­tus­ti suu­ren­nus­la­sien kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus