Päät­tä­jäl­tä: Talous ratkaisee

Olen toi­mi­nut Iis­sä vara­val­tuu­tet­tu­na 1990-luvul­la ja jät­täy­dyin pois kun­nal­lis­po­li­tii­kas­ta yrit­tä­jän kii­rei­den vuok­si. Vii­me kau­del­la palat­tua­ni kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan olin vara­val­tuu­te­tu­na ja nyt sit­ten uuteen val­tuus­toon minut äänes­tet­tiin val­tuu­te­tuk­si. Vaa­li­tee­ma­na minul­la oli mm. kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen ja uskal­lus teh­dä pää­tök­siä vai­keis­ta­kin asioista.

Lue lisää

Iin talou­del­li­nen tilanne

Se vaa­tii elpyäk­seen tar­vit­ta­via, kipei­tä­kin rat­kai­su­ja. Ei hen­ki­lös­tön perk­kaa­mi­nen yksin rii­tä , kyl­lä nii­tä sei­niä pitää tar­vit­taes­sa myös kaa­taa. Näyt­tää hen­ki­lös­tön hei­lu­rio­vi kun­nas­sa jo käy­vän aika tihe­ään tah­tiin? Mut­ta ilman Iin kun­nan omaa päte­vää hen­ki­lös­töä kun­ta­lai­set eivät saa laa­duk­kai­ta pal­ve­lu­ja. Se on kun­nan perustehtävä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toh­ve­li­rois­tot Iin visan voittoputkessa

Pel­käl­lä ukko­po­ru­kal­la visail­leet Toh­ve­li­rois­tot uusi­vat edel­lis­vii­kon kär­ki­si­jan Iin Järk­kä­vi­sas­sa. Alkuo­san pin­nan joh­to kas­voi lopul­ta nel­jään, vaik­ka vih­jees­sä tuli­kin tak­kiin. Suu­rin makea­ve­ti­nen jär­vi toi pari pin­naa, väki­rik­kain saa­ri ja hen­ki­ri­kos­ten mää­rä lisää. Huo­mat­ta­vaa oli musii­kin kol­mo­nen. Mii­nuk­se­na lau­an­tai­seu­ran nimen unoh­dus. Res­pec­tiä Urpo Lem­piäi­sen kir­jai­li­ja­ni­mes­tä ja Austra­lian kan­sal­li­se­läi­mis­tä. Päk­ki­kan­gas jat­koi vah­vis­tuk­si­neen hyviä esi­tyk­siä. Jark­ko Mar­ti­kai­sen iiläi­nen tuot­ta­ja oli tut­tu ainoa­na ja täy­det pojot muu­ten­kin musii­kis­ta. Eka vih­je toi kol­mo­sen ja nais­kir­jai­li­jat tun­nis­tet­tiin puh­taas­ti. Ravien kunin­kuus­mat­kois­sa oli lie­vää epätarkkuutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Ii jou­tuu lähiai­koi­na arvioin­ti­me­net­te­lyyn ja suu­re­na uhka­na on krii­si­kun­ta. Ii on muut­to­tap­pio­kun­ta, ja tak­sat ovat jo nyt vii­mei­ses­sä tapis­sa. Väki muut­taa Ouluun ja sen ete­lä­puo­li­siin kun­tiin. Iis­sä tulee vie­lä kii­re, jos mei­na­taan saa­da asiat kuntoon!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jois-Poh­jan­maan kir­joit­ta­jat ry on 30-vuotias

Poh­jois-Poh­jan­maan kir­joit­ta­jien syn­ty­sa­nat lausut­tiin 16.6.1990 Ruu­kis­sa, joten yhdis­tys täyt­ti 30 vuot­ta vii­me vuon­na. Vii­me syk­syk­si suun­ni­tel­lut 30-vuo­tis­juh­lat Alek­sis Kiven päi­vä­nä siir­tyi­vät koro­nan vuok­si pidet­tä­vik­si 9.10. tänä syk­sy­nä Ouluun Alek­sin­kul­man juhlasaliin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Miten käy omais­hoi­ta­jien tuke­mi­sen tule­val­la hyvinvointialueella

Vii­me aikoi­na olen kovas­ti poh­ti­nut, miten käy omais­hoi­ta­jien, kun omais­hoi­don­tuen kri­tee­rit uudis­te­taan kos­ke­maan koko Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­luet­ta? Omais­hoi­ta­jia on monen­lai­sia ja monen ikäi­siä, eivät­kä kaik­ki ole suin­kaan ikäih­mi­siä. Hei­dän tule­vis­ta pal­ve­luis­taan ja tues­taan päät­tää jat­kos­sa hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­to. Lain mukaan omais­hoi­don tuel­la tar­koi­te­taan koko­nai­suut­ta, joka muo­dos­tuu hoi­det­ta­val­le annet­ta­vis­ta tar­vit­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta sekä omais­hoi­ta­jal­le annet­ta­vas­ta hoi­to­palk­kios­ta, vapaas­ta ja omais­hoi­toa tuke­vis­ta pal­ve­luis­ta. Kysy­mys ei ole siis pel­käs­tään rahas­ta eli hoi­to­palk­kios­ta vaan myös monis­ta muis­ta omais­hoi­ta­jaa tuke­vis­ta palveluista.


Iin asioi­ta

Satu­maa kir­joit­te­li asi­aa sääs­töis­tä Iis­sä, kau­nii­ta puhei­ta vaa­lien alla, nii­tä sai kuul­la oikein vah­voil­la vakuu­tuk­sil­la, minul­le se jät­ti­tik­ka­ri ja koko kun­ta on asut­tu­na. Sil­mät hoh­taen vie­lä vaa­lien jäl­keen­kin julis­tus jat­kuu sii­tä, kuin­ka kou­lut ja pal­ve­lut täy­tyy säi­lyt­tää kok okunnassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kor­jaus

Yli-Iin juu­ri­lei­vän lei­von­nas­ta ker­to­vas­sa jutus­sa (RP 7.10.) oli nimi­vir­hei­tä. Etusi­vun kuvas­sa oli Rai­ja Hyr­käs ja sisä­si­vul­la lei­piä pis­te­li Lii­sa Mer­ta­la. Pahoit­te­lem­me virheitä.