Vuo­den ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­nut Juha­ni Malo jat­kaa koh­ti maa­läm­mön uusia mahdollisuuksia

Maa­läm­pöy­rit­tä­jä Juha­ni Malo vas­taa­not­ti elo­kuus­sa Iin kun­nan myön­tä­män vuo­den 2021 ympä­ris­tö­pal­kin­non. Pal­kin­non perus­tee­na oli lähie­ner­gian käy­tön edistäminen. 

– Yllä­tyin, että pal­kin­to myön­net­tiin yrit­tä­jäl­le, mut­ta toki­han on tul­lut teh­tyä pal­jon työ­tä maa­läm­mön paris­sa, Malo sanoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pap­pi­lan­rin­tee­seen nousee uusia rivitaloja

Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­taan Ran­nan­tien var­teen Pap­pi­lan­rin­tee­seen on raken­teil­la uusi rivi­ta­lo­koh­de, johon kol­meen rivi­ta­loon tulee yhteen­sä 14 asun­toa. Rivi­ta­lot val­mis­tu­vat lop­pu­ke­säl­lä 2022. 

Raken­ta­ja on oulu­lai­nen Sate Raken­nus Oy, joka käyn­nis­tää ensi kevää­nä toi­sen vas­taa­van koko­luo­kan rivi­ta­lo­hank­keen vie­rei­sel­le ton­til­le Län­si­tuu­len ja San­ta­hol­man suunnalla.


Tai­to­ta­lo syn­tyi poik­ki­tai­teel­li­ses­ta unelmasta

Paik­ka, jos­sa kult­tuu­rin teki­jät voi­tai­siin koo­ta luon­te­vas­ti yhteen ja jos­sa saa­tai­siin aikaan moni­puo­li­sia poik­ki­tai­teel­li­sia pro­duk­tioi­ta. Se on ollut iiläi­sen Miia Suti­sen haa­ve niin kau­an kuin hän jak­saa muis­taa. Kun hän työs­ken­te­li kan­sa­lais­opis­ton tans­sin­opet­ta­ja­na 2000-luvun alus­sa, visio kir­kas­tui entisestään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­ky­län Toi­vo­la täyt­tää 100 vuotta

Sata­vuo­ti­aas­ta seu­ran­ta­los­ta on pidet­ty vuo­sien var­rel­la hyvää huol­ta. Toi­vo­las­sa muun muas­sa uusit­tiin lat­tiat vuon­na 2019, salin lat­tia ja näyt­tä­mö uusit­tiin vuon­na 2017 ja vii­me vuon­na teh­tiin vie­lä pien­tä pintaremonttia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Olhava–Kuivaniemi välin ohi­tus­kais­ta-alu­een yksi­tyis­teil­le tietoimitus

Olha­van ja Kui­va­nie­men väli­sel­le alu­eel­le raken­net­tui­hin Nelos­tien ohi­tus­kais­toi­hin liit­ty­vien tie­hank­kei­den tie­toi­mi­tuk­set pide­tään tänä syksynä.

Ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä sul­jet­tiin osa sivu­tie­liit­ty­mis­tä ja raken­net­tiin uusia. Liit­ty­mät lii­tet­tiin toi­siin­sa uusil­la tie­yh­teyk­sil­lä Nelos­tien rin­nal­la kul­ke­vik­si sivuteiksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sovit­te­lul­la talo­kaup­po­jen rii­ta-asiat rat­kea­vat oikeu­den­käyn­tiä huo­mat­ta­vas­ti nopeammin

Kun posi­tii­vi­sia tun­tei­ta ja tule­vai­suu­den uskoa herät­tä­neen talo­kau­pan jäl­ki­mai­nin­geis­sa heräät outoi­hin oirei­siin, joi­den syyk­si epäi­let kos­teus­vau­rio­ta, joka ei ole pal­jas­tu­nut sinul­le eikä myy­jäl­le­kään kaup­po­ja teh­täes­sä, olet ehkä elä­mä­si haas­ta­vim­mas­sa tilan­tees­sa. Jou­dut asian­tun­ti­joi­den avus­tuk­sel­la sel­vit­tä­mään sen, mikä ja kuin­ka laa­ja vau­rio on. Myös myy­jä halu­aa teh­dä tut­ki­muk­sia omien asian­tun­ti­joi­den­sa kanssa. Yli-Iihin suun­nit­teil­la oma frisbeegolfrata

Yli-Iihin suun­ni­tel­laan raken­net­ta­vak­si fris­bee­gol­fra­taa. Hank­keen taus­tal­la on nuor­ten, noin 10–11-vuotiaiden pai­kal­lis­ten fris­bee­golf­har­ras­ta­jien aloi­te. 11-vuo­ti­aan Kons­ta Jun­tin mukaan kyläl­lä ole­vat kak­si fris­bee­golf­ko­ria eivät enää rii­tä kas­va­val­le harrastajamäärälle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus