Satu­vi­deoi­ta eskarilaisille

Val­ta­rin kou­lul­la on ollut tapa­na, että seit­se­mäs­luok­ka­lai­set ovat käy­neet pai­kal­li­ses­sa van­hain­ko­dis­sa luke­mas­sa kir­jo­ja. Toi­min­taa oli tar­koi­tuk­se­na jat­kaa, mut­ta koro­na­ra­joi­tus­ten takia tämä ei kui­ten­kaan ollut mah­dol­lis­ta, ja jota­kin vas­taa­vaa halut­tiin kek­siä. Kevääl­lä 2021 kek­sit­tiin idea Val­ta­rin kou­lun, Iin kir­jas­ton ja Nik­ka­rin päi­vä­ko­din yhtei­ses­tä luku­kam­pan­jas­ta, jos­sa seit­se­mäs­luok­ka­lai­set voi­si­vat lukea satu­ja eska­ri­lai­sil­le videon välityksellä.

Lue lisää

Pelaa­mi­nen ei kan­na­ta pelaajalle

Kuka­pa nyt ei oli­si jos­kus koet­ta­nut onne­aan Lotos­sa tai esi­mer­kik­si Euro­jack­po­tis­sa. Moni meis­tä on työn­tä­nyt koli­koi­ta peli­au­to­maat­tiin. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen mukaan noin joka kol­mas suo­ma­lai­nen pelaa raha­pe­le­jä viikoittain.Yli-Iihin suun­nit­teil­la oma frisbeegolfrata

Yli-Iihin suun­ni­tel­laan raken­net­ta­vak­si fris­bee­gol­fra­taa. Hank­keen taus­tal­la on nuor­ten, noin 10–11-vuotiaiden pai­kal­lis­ten fris­bee­golf­har­ras­ta­jien aloi­te. 11-vuo­ti­aan Kons­ta Jun­tin mukaan kyläl­lä ole­vat kak­si fris­bee­golf­ko­ria eivät enää rii­tä kas­va­val­le harrastajamäärälle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLive-esit­te­lyt asun­to­näyt­tö­jen uusin suuntaus

Asun­to­jen videoe­sit­te­lyt ovat yleis­ty­neet sitä mukaa kun tek­niik­ka on mah­dol­lis­ta­nut videoi­den strii­mauk­sen. Videoe­sit­te­ly on kui­ten­kin saa­nut jo kak­si­kin tuo­reem­paa kil­pai­li­jaa, jois­ta var­sin­kin live-esit­te­ly saat­taa olla tule­vai­suu­den tapa tutus­tua myyn­nis­sä ole­viin asun­toi­hin. Aloi­te­taan kui­ten­kin uusiin tek­nii­koi­hin tutus­tu­mi­nen 3D-virtuaaliesittelyistä.


Teks­ta­rit

Hei­nä­län­tiel­lä pitäi­si teh­dä kor­jauk­sia. Kau­hea pat­ti tiel­lä. Koh­ta tulee vahinko.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHei­ton edus­tus­nai­set tipah­ti­vat Suo­men Cupin jat­kos­ta – tavoi­te kui­ten­kin saavutettiin

Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set koh­ta­si vii­me vii­kon lop­pu­na täy­sin uuden tut­ta­vuu­den SBS Wir­mo Aka­te­mian. Vas­tus­ta­jan jouk­kue oli erit­täin tai­ta­va, nuo­ri ja liik­ku­va jouk­kue. Peli oli HaHe:lle han­ka­la, mut­ta HaHe teki kui­ten­kin sen min­kä tar­vit­si, ja vei pelin lopul­ta koke­muk­sen tur­vin luvuin 2–1.


Iis­sä walk-in-koronarokotuksia

Oulun­kaa­ri jär­jes­tää walk-in-koro­na­ro­ko­tuk­sia, joi­hin voi saa­pua roko­tet­ta­vak­si ilman ennak­koon varat­tua aikaa. Walk-inis­tä rokot­teen voi hakea kuka vain 12 vuot­ta täyt­tä­nyt, asuin­pai­kas­ta riippumatta.