Satu­vi­deoi­ta eskarilaisille

Erika ja Alisa seurasivat eskarissa yläkoululaisten lukemia satuja. (Kuva: Mona Kela)Erika ja Alisa seurasivat eskarissa yläkoululaisten lukemia satuja. (Kuva: Mona Kela)

Val­ta­rin kou­lul­la on ollut tapa­na, että seit­se­mäs­luok­ka­lai­set ovat käy­neet pai­kal­li­ses­sa van­hain­ko­dis­sa luke­mas­sa kir­jo­ja. Toi­min­taa oli tar­koi­tuk­se­na jat­kaa, mut­ta koro­na­ra­joi­tus­ten takia tämä ei kui­ten­kaan ollut mah­dol­lis­ta, ja jota­kin vas­taa­vaa halut­tiin kek­siä. Kevääl­lä 2021 kek­sit­tiin idea Val­ta­rin kou­lun, Iin kir­jas­ton ja Nik­ka­rin päi­vä­ko­din yhtei­ses­tä luku­kam­pan­jas­ta, jos­sa seit­se­mäs­luok­ka­lai­set voi­si­vat lukea satu­ja eska­ri­lai­sil­le videon välityksellä.

Pro­jek­tiin saa­tiin mukaan kir­jai­li­ja ja kuvit­ta­ja San­na Pel­liccio­ni, jon­ka Onni-poi­ka-sar­jan kir­joil­la luke­mi­nen aloi­tet­tiin, sekä kir­jai­li­ja Anne­li Kan­to, jon­ka Vii­si vil­liä vir­tas­ta ‑kir­joil­la luku­pro­jek­tia jatkettiin.

Pro­jek­tin toteu­tus oli pal­jol­ti oppi­lai­den käsissä.

– Saa­tiin opet­ta­jal­ta kame­ra ja pääs­tiin oma­toi­mi­ses­ti kuvaa­maan. Opet­ta­ja oli val­miik­si päät­tä­nyt kir­jan ja etsit­tiin kou­lun kir­jas­tos­ta kivan näköi­nen koh­ta, jos­sa luet­tiin ääneen kir­jaa kame­ral­le ja välil­lä näy­tet­tiin aukea­man kuvia, ker­to­vat luku­pro­jek­tis­sa muka­na olleet nykyi­set kah­dek­sas­luok­ka­lai­set Matil­da Boström ja Fan­ni Hok­ka­nen.

Äidin­kie­len opet­ta­ja edi­toi suu­rim­man osan videoista.

Eska­ri­lais­ten mie­les­tä satu­jen kuun­te­lu oli kivaa.

– Tyk­kä­sin, että meil­le luet­tiin, ja haus­kin­ta oli näh­dä oma iso­ve­li luke­mas­sa kir­jaa, nykyi­set eka­luok­ka­lai­set Eri­ka Paak­ko­la ja Ali­sa Lou­kusa sano­vat mel­kein yhteen ääneen.

Tyt­tö­jen lem­pi­sa­tu­ja oli­vat Vir­ta­sen lap­set ja pen­tu, Vee­ra Vir­ta­nen ja esi­kou­lu, Onni-pojan tal­vi­seik­kai­lu sekä Onni-poi­ka saa eläinystävän.

Myös­kin nykyi­set kasi­luok­ka­lai­set piti­vät pro­jek­tis­ta. Eri­lai­nen teke­mi­nen äidin­kie­len tun­nil­la nousi esiin positiivisesti.

– Mie­les­tä­ni tosi suloi­nen idea, että pie­nem­mät saa­vat täm­möi­sen spe­si­aa­lin jutun päi­vä­ko­tiin. Ei mul­la ollut mitään täm­möi­siä päi­vä­ko­dis­sa sil­loin, kun olin pie­nem­pi, Matil­da Boström toteaa.

Kaik­ki haas­ta­tel­lut ylä­kou­lu­lai­set toi­vo­vat toi­min­nan jat­ku­van. Muka­vaa oli hei­dän mie­les­tään var­sin­kin se, että sai ottaa itse ohjat käteen ja miet­tiä mitä teki, eikä kukaan ollut vie­res­sä sano­mas­sa mil­lai­nen oli­si oikea tapa toi­mia ja tehdä.

– Muka­vaa eri­lais­ta teke­mis­tä ja oma­toi­mi­suut­ta, myös Fan­ni Hok­ka­nen ja Pat­rik Mäen­pää kertovat.

Mona Kela

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.