Sata­ma­ky­län sat­tu­mat Ker­ho­lan näyttämölle

Martinniemen Kerholan perinteinen näyttämö toimii Haukiputaan Työväen Näyttämön estradina syys-lokakuussa. Ensiksi nähdään Sataman Sat(t)umaa, sitten Punahilkka. Kuva ryhmän harjoituksista Kerholassa.Martinniemen Kerholan perinteinen näyttämö toimii Haukiputaan Työväen Näyttämön estradina syys-lokakuussa. Ensiksi nähdään Sataman Sat(t)umaa, sitten Punahilkka. Kuva ryhmän harjoituksista Kerholassa.

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö (HTN) avaa Mar­tin­nie­men Ker­ho­lan teat­te­ri­kau­den lau­an­tai­na musi­kaa­lil­laan Sata­man sat(t)umaa. Esi­tyk­siä on syys­kuus­sa ja loka­kuus­sa vuo­ros­sa on musi­kaa­li Punahilkka.

– Olim­me innois­sam­me kun Ker­ho­lan uudet omis­ta­jat Han­na ja Pek­ka Qvist kysyi­vät ryh­määm­me esiin­ty­mään tänä syk­sy­nä avat­tuun Ker­ho­laan, iloit­see HTN:n ohjaa­ja, käsi­kir­joit­ta­ja ja näyt­te­li­jä Juha Pör­hö­lä.

Näy­tel­mää pääs­tään esit­tä­mään tapah­tu­mien yti­meen Mar­tin­nie­meen ja perin­teik­kään Ker­ho­lan mil­jöö­seen. Musiik­ki­näy­tel­mä kuvaa vilk­kaan sata­ma­ky­län elä­mää 1960-luvun alus­sa his­to­rian ja tari­noi­den valos­sa. Pää­tee­moi­na näy­tel­mäs­sä ovat rak­kaus­ta­ri­nan lisäk­si las­taa­ja­nais­ten työ sata­mas­sa ja rock’n rol­lin tulo tans­si­pai­koil­le. Sata­ma toi kan­sain­vä­li­syyt­tä kyläl­le ja myös rak­kaut­ta yli rajo­jen. Tut­tuun tapaan omal­la musii­kil­la on suu­ri roo­li työ­väen­näyt­tä­mön esityksissä.

Koro­na­vuo­si on vai­kut­ta­nut työ­väen­näyt­tä­mön­kin toi­min­taan suu­res­ti. Sata­man sat(t)umaa ehdit­tiin kui­ten­kin esit­tää vii­me vuon­na Teatterikuopalla.

Ryh­mä on nyt har­joi­tel­lut tii­viis­ti Ker­ho­las­sa tule­via esi­tyk­siä var­ten ja pys­tyt­tä­nyt lavas­tei­ta uudel­le Ker­ho­lan idyl­li­sel­le näyt­tä­möl­le sopi­vik­si. Ylei­söä saliin voi­daan ottaa täl­lä het­kel­lä 70–80.

Ryh­mä pur­suu intoa pääs­tes­sään jäl­leen näyttämölle.

– Tauon jäl­keen on kuin uusi esi­tys oli­si kysees­sä. Tämä paik­ka tar­jo­aa kyl­lä hyvät puit­teet esi­tyk­sil­le, kiit­te­lee HTN:n perus­ta­jiin kuu­lu­va ja sitä luot­saa­van yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja ja näyt­te­li­jöi­hin lukeu­tu­va Kai­ja Iso­jäm­sä.

Muka­na Sata­man sat(t)umassa on 13 esiin­ty­jää. Kokoon­pa­nos­sa on jon­kin ver­ran muu­tok­sia aiem­paan. Yksi uusis­ta jäse­nis­tä on Niko Ruus­ka­nen.

– Minua kysyt­tiin ja tulin mukaan soit­ta­maan kita­raa, mut­ta “uusia nak­ke­ja” on nap­sah­ta­nut täs­sä mat­kan var­rel­la, hän naurahtaa.

Musiik­ki­näy­tel­män tuo­mi­nen uudel­le estra­dil­le on haas­teel­lis­ta ääni- ja valo­tek­nii­kan suhteen.

– Meil­lä oli onni saa­da teh­tä­vään Kim­mo Rita­puu, kehuu Juha Pörhölä.

Osaa­vaan jouk­koon on saa­tu musi­soi­maan uute­na myös Juha-Mat­ti Tapio.

Esiin­ty­jä­kaar­tiin kuu­lu­vat edel­leen myös tutut osaa­jat Rii­na Oja­la, Mari Ran­ta­kok­ko, Maa­rit Ran­ta­kok­ko, Pau­la Hava­na, Meri Rau­tio, Aino Barck, Nea Läh­te­vä­no­ja, Jus­si Puu­pe­rä, Jan­ne Kiut­tu ja Rei­jo Soro­nen.

Vuon­na 2015 perus­te­tun Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön tari­na alkoi Hei­ton talol­ta Mar­tin­nie­men Mari­lyn ‑esi­tyk­sel­lä.

Alus­ta asti muka­na ollut Pau­la Hava­na ker­too, että muka­val­ta tun­tuu, kun toi­min­ta on jäl­leen pääs­ty aloit­ta­maan ja pääs­tään esiin­ty­mään. Näy­tel­mä­ryh­mä on tuo­nut hänel­le pal­jon sisäl­töä elämään.

– Muka­na ollaan niin kau­an kuin tun­tuu muka­val­ta, hän kiteyttää.

Juha Pör­hö­läl­lä on jo uusia­kin suun­ni­tel­mia­kin mie­les­sä kun Puna­hilk­ka saa­daan put­keen. Puna­hilk­ka syn­tyi aikoi­naan Pör­hö­län kynäs­tä ja sävel­lyk­sis­tä las­ten­suo­je­lun näkö­kul­mas­ta. Näy­tel­mä on tar­koi­tet­tu kai­ken ikäi­sil­le, ja toi­von mukaan myös tei­nit löy­tä­vät katsomoon.

– Suun­ni­tel­mis­sa­ni on teh­dä seu­raa­vak­si kaba­ree Mar­tin­nie­men his­to­rias­ta, kaa­vai­lee Pörhölä.

Hän uskoo, että vai­keas­ta koro­na-ajas­ta voi seu­ra­ta myös jota­kin hyvää.

– Tämä aika on var­mas­ti muut­ta­nut mei­tä kaik­kia ja ehkä näis­tä koke­muk­sis­ta syn­tyy jota­kin uuden­lais­ta yhtei­söl­li­syyt­tä, kun olem­me huo­man­neet ympä­ril­läm­me ole­vien asioi­den mer­ki­tys­tä uudel­la tavalla.

Esi­tyk­set Mar­tin­nie­men Kerholassa:

Sata­man sat(t)umaa; la 18.9. klo 18, su 19.9. klo 14, pe 24.9. klo 18, la 25.9. (lop­puun­myy­ty), su 26.9. klo 14.

Puna­hilk­ka: pe 15.10. klo 18, la 16.10. klo 14, su 17.10. klo 14 ja 18, pe 22.10. klo 18 ja la 23.10. klo 14. Ikä­ra­ja +4.