Pap­pi­lan­rin­tee­seen nousee uusia rivitaloja

Pappilanrinteen rivitalot rakennetaan Haukiputan keskustan länsipuolelle Rannantien varteen Santaholman suunnalle. Ensimmäinen vaihe on rakenteilla ja toinen vaihe alkaa ensi kesänä taaempana näkyvän metsän kohdalle.Pappilanrinteen rivitalot rakennetaan Haukiputan keskustan länsipuolelle Rannantien varteen Santaholman suunnalle. Ensimmäinen vaihe on rakenteilla ja toinen vaihe alkaa ensi kesänä taaempana näkyvän metsän kohdalle.

Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­taan Ran­nan­tien var­teen Pap­pi­lan­rin­tee­seen on raken­teil­la uusi rivi­ta­lo­koh­de, johon kol­meen rivi­ta­loon tulee yhteen­sä 14 asun­toa. Rivi­ta­lot val­mis­tu­vat lop­pu­ke­säl­lä 2022.

Raken­ta­ja on oulu­lai­nen Sate Raken­nus Oy, joka käyn­nis­tää ensi kevää­nä toi­sen vas­taa­van koko­luo­kan rivi­ta­lo­hank­keen vie­rei­sel­le ton­til­le Län­si­tuu­len ja San­ta­hol­man suunnalla.

– Tont­ti, jos­sa raken­nus­työt ovat nyt käyn­nis­sä, oli myyn­nis­sä ja ostim­me sen, kun kaa­vai­luis­sa oli rivi­ta­lo­hank­keen käyn­nis­tä­mi­nen Oulun alu­eel­la jol­la­kin hyväl­lä ja kes­kei­sel­lä pai­kal­la. Kun kysyn­tää Hau­ki­pu­taal­la rivi­ta­loa­sun­noil­le ilme­ni ja vie­res­sä oli toi­nen peri­kun­nan omis­ta­ma tont­ti, aloim­me tie­dus­tel­la mah­dol­li­suut­ta ostaa se, ja kau­pat syn­tyi­vät. Ennak­ko­mark­ki­noin­ti tähän toi­seen koh­tee­seen alkaa ensi kevää­nä, ker­too Sate Raken­nus Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Saka­ri Kos­ki.

– Har­voin tulee tar­jol­le täl­lais­ta mah­dol­li­suut­ta raken­taa näin lähel­le kes­kus­tan pal­ve­lui­ta ja ete­lä­rin­tee­seen, kuvai­lee Koski.

Kul­ku Pap­pi­lan­rin­teen rivi­ta­loil­le tulee Ran­nan­tiel­tä ja auto­pai­kat sijoit­tu­vat tien vie­reen. Vie­rei­seen, myö­hem­min raken­net­ta­vas­sa koh­tees­sa sijain­nit ovat toi­sin päin ja kul­ku taaempaa.

Nimi Pap­pi­lan­rin­ne juon­taa juu­ren­sa van­han pap­pi­lan alueeseen.

Par­hail­laan raken­teil­la ole­vas­sa ensim­mäi­ses­sä rivi­ta­lo­koh­tees­sa maa­työt aloi­tet­tiin kevääl­lä ja raken­nus­työt kesä­kuus­sa. Rivi­ta­lo­jen 14 asun­nos­ta seit­se­män on jo myy­ty, kol­me varat­tu ja vapaa­na on nel­jä asuntoa.

– Kak­sioil­la ja nel­jän huo­neen asun­noil­la oli suu­rin kysyn­tä ja ne meni­vät ensim­mäi­se­nä, ker­too Pek­ka Suu­ta­ri­nen kiin­teis­tön­vä­li­tys­lii­ke SP-Kodista.

Rivi­ta­lot raken­ne­taan yhtiön omal­le ton­til­le ja huo­neis­tot ovat yhdes­sä tasos­sa. Toi­nen vai­he tulee ole­maan samaa suuruusluokkaa.

Kiin­nos­tus­ta rivi­ta­loa­sun­toi­hin Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa pal­ve­lui­den lähei­syy­des­sä on ollut hyvin. Uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa huo­mioi­daan tänä päi­vä­nä ympä­ris­tö- ja ener­giays­tä­väl­li­syys. Maa­läm­pö läm­mi­tys­muo­to­na on halut­tu vaih­toeh­to, kuten täs­sä koh­tees­sa toteu­tuu. Auto­paik­ko­jen säh­köis­tyk­ses­sä huo­mioi­daan myös mah­dol­li­suus lada­ta sähköauto.

Rivi­ta­loa­sun­to­jen kuten asun­to­jen kysyn­tä yleen­sä­kin vaih­te­lee ajan­koh­dan ja asuk­kai­den sen­het­kis­ten tar­pei­den mukaan. Yleen­sä kes­kus­taan pal­ve­lui­den lähel­le muu­te­taan etem­pää kylil­tä oma­ko­ti­ta­lois­ta, kun iäk­kääm­pi väki halu­aa hel­pom­paa arkea ja lähem­mäk­si pal­ve­lui­ta. Rivi­ta­loa­sun­to on vaih­toeh­to kun halu­taan omaa pihaakin.

Pap­pi­lan­rin­teen uudis­koh­teel­la on ollut kysyn­tää niin nuo­rem­pien kuin van­hem­pien­kin osta­jien tahol­ta. Lap­si­per­heil­le tär­ke­ää on kou­lun ja päi­vä­ko­din lähei­syys ja hyvät kul­ku­yh­tey­det. Osta­jia on myös Oulun kaupunkialueelta.

Suu­rim­mat haas­teet raken­ta­mi­ses­sa liit­ty­vät täl­lä het­kel­lä raken­nus­tar­vik­kei­den saa­ta­vuu­teen ja hin­taan. Koro­na­ti­lan­teen takia toi­mi­tuk­sis­sa on ollut ongel­mia ja kesäl­lä esi­mer­kik­si puu­ta­va­ran hin­nat nousi­vat jopa puolella.

– Tuol­lais­ta nope­aa hinn­an­nousua ei ole ennen koet­tu, ihmet­te­lee Kos­ki kol­men vuo­si­kym­me­nen rakentajakokemuksella.

Joi­ta­kin tar­vik­kei­ta pitää edel­leen­kin odot­taa pitem­pään. Esi­mer­kik­si kat­to­ris­ti­koi­den toi­mi­tuk­set vii­py­vät, maa­la­tuis­ta ulko­ver­hous­lau­dois­ta on pulaa ja kaik­kia ulko-oven mal­le­ja ei ole saa­ta­vil­la, kuvai­lee Saka­ri Koski.

Sate Raken­nus Oy:llä on myös Limin­gas­sa 16 asun­non rivi­ta­lo­työ­maa, joka val­mis­tuu loppuvuodesta.

– Hau­ki­pu­taan työ­maan han­kin­to­ja ja pää­ura­koin­ti ajoit­tuu ensi vuo­den puo­lel­le, joten tilan­ne on sil­loin toi­von mukaan parem­pi, ja hin­nat­kin tule­vat alem­mak­si, kuten jo muu­al­la maa­il­mal­la näyt­tää tapah­tu­van. Jos hin­nat eivät palaa­kaan aivan samal­le tasol­le kuin ennen koro­naa, niin alem­mak­si kui­ten­kin, uskoo Koski.

Raken­teil­la ollei­den tai ennak­ko­mark­ki­noin­nis­sa ollei­den asun­to­jen hin­toi­hin tar­vik­kei­den hinn­an­nousu ei ole vai­kut­ta­nut, sil­lä myyn­ti­hin­nat oli lyö­ty lukkoon.

– Nämä ovat nii­tä yrit­tä­jän toi­min­taan liit­ty­viä ris­ke­jä, jois­sa kate voi jää­dä enna­koi­tua pie­nem­mäk­si, sum­maa Koski.

Sate Raken­nus Oy on oulu­lai­nen yri­tys. Hau­ki­pu­taan koh­de työl­lis­tää kes­ki­mää­rin tois­ta­kym­men­tä työn­te­ki­jää ali­han­kin­toi­neen eri työ­vai­hees­sa. Ammat­ti­tai­toi­sen työ­voi­man saa­ta­vuu­des­sa ei yri­tyk­sel­lä ole ollut ongelmia.

– Meil­lä on vakio­po­ruk­ka, joka siir­tyy Limin­gas­ta sit­ten Hau­ki­pu­taal­le. Pap­pi­lan­rin­tees­sä on maa­töi­den ja perus­tus­ten jäl­keen vuo­ros­sa runkotyöt.

Mil­lä hin­nal­la käsik­si omaan asuntoon?

Hau­ki­pu­taan alu­eel­la on Etuovi.com-sivustolla myyn­nis­sä eri välit­tä­jil­lä tai yksi­tyi­ses­ti täl­lä het­kel­lä 15 rivi­ta­loa­sun­toa, jois­ta ainoat uudis­koh­teet sijait­se­vat Pappilanrinteessä.

Myyn­nis­sä ole­vien asun­to­jen hin­nat vaih­te­le­vat raken­ta­mis­vuo­den, asun­non koon ja kun­non mukaan. Pap­pi­lan­rin­tees­sä vuon­na 2022 val­mis­tu­vas­sa uudis­koh­tees­sa Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa 73 neliön kol­mio mak­saa 195 770 euroa.

Ver­tai­lun vuok­si esi­mer­kik­si rivi­ta­loa­sun­to (81,5 m²) raken­teil­la ole­vas­sa uudis­koh­tees­sa Oulun kau­pun­kia­lu­eel­la Kivik­ko­kan­kaal­la on hin­nal­taan 234 883 euroa. Jää­lin Lai­va­kan­kaal­la 69 neliön kol­mion myyn­ti­hin­ta uudis­koh­tees­sa on 187 000 euroa.

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä vuon­na 1992 raken­net­tu noin 70 neliön kol­mio kus­tan­taa 85 000 euroa. Län­si­tuu­les­sa vuon­na 2018 raken­net­tu 73 neliön rivi­ta­lo­kol­mio mak­saa 145 000 euroa. Mar­tin­nie­mes­sä 56,5 neliön kak­sios­ta (2008) hin­ta­pyyn­tö on 83 000 euroa. Liki 80 neliön suu­rui­sen kol­mion (1993) hin­ta Sii­ka­saa­ren alu­eel­la on 135 000 euroa.

Edul­li­sin vuo­den 1992 rivi­ta­loa­sun­to löy­tyi­si Mar­tin­nie­mes­tä, mis­sä myyn­nis­sä on 41,5 neliön suu­rui­nen kak­sio 46 000 eurol­la. Samal­la alu­eel­la vuo­den van­hem­pi ja kym­me­nen neliö­tä suu­rem­pi kak­sio mak­saa 69 000 euroa.

Rivi­ta­lo­yk­siön (36 m², 1982) hin­ta Ukon­kai­vok­sen alu­eel­la on 60 000 euroa. Kivi­nie­men alu­eel­la vuon­na 1975 raken­ne­tus­ta 78 neliön kol­mios­ta hin­ta­pyyn­tö on 80 000 euroa.

Etuovi.comin mukaan rivi­ta­loa­sun­to­jen kes­ki­mää­räi­nen neliö­hin­ta koko Oulun alu­eel­la on 2023 euroa.

Hau­ki­pu­taal­la kaik­kien asun­to­tyyp­pien hin­nat ovat kes­ki­mää­rin 1371 euroa neliöl­tä, kun muil­la alueil­la hin­ta on: Oulu 3516, Kii­min­ki 1449, Ii 1039, Yli­kii­min­ki 1245 ja Yli-Ii 707 euroa neliöltä.