Kes­kus­te­lem­me: Iijo­ki­var­ren viemäröinti

Kävin­pä opis­ke­le­mas­sa Vesi­huol­to­yh­dis­tyk­sen sivul­ta mitä se Iijo­ki­var­teen suun­ni­tel­tu pai­ne­vie­mä­röin­ti tar­koit­tai­si. Oli aivan jär­kyt­tä­vää tode­ta, että joka kiin­teis­tön pitäi­si raken­taa 6000.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koh­ti uut­ta val­tuus­to­kaut­ta– Odo­tuk­sis­sa toi­mi­vaa yhteis­työ­tä ja roh­kei­ta päätöksiä

Oulun uuden kau­pun­gin­val­tuus­ton toi­mi­kausi käyn­nis­tyy elo­kuus­sa. Val­tuus­toon valit­tiin 28 uut­ta ja 39 van­haa val­tuu­tet­tua. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta koke­nut­ta kaar­tia edus­ta­vat muun muas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, hau­ki­pu­taa­lai­set Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) sekä Jor­ma Les­ke­lä (kesk.). Uut­ta vir­taa pää­tök­sen­te­koon tuo­vat muun muas­sa Lii­ke Nytin jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen sekä kes­kus­tan hau­ki­pu­taa­lai­nen Eve­lii­na Les­ke­lä, joka seu­raa isän­sä jalan­jäl­kiä koh­ti Oulun päätöksentekoa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Kun­nos­ta­mo laa­jen­si ja monipuolistui

Tree­nis­tu­dio Kun­nos­ta­mo on saa­nut uudet tilat Iin Ala­ran­nal­le. Yrit­tä­jä Anu Suo­tu­la-Tep­po on myös laa­jen­ta­nut palveluitaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iihin suun­nit­teil­la padelhalli

Iin urhei­lu­toi­min­to­jen alu­eel­le Iisi-aree­­nan yhtey­teen on suun­nit­teil­la padel-urhei­­lu­­hal­­li. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti vuo­kra­ta hal­lia suun­nit­te­le­val­le Han­he­la Con­sul­ting Oy:lle alu­eel­ta noin 980-neliöi­­sen määralan.…Iin val­tuus­to naisistui

Nais­ten mää­rä lisään­tyy nykyi­ses­tä Iin uudes­sa kun­nan­val­tuus­tos­sa. Tule­vas­ta 31 val­tuu­te­tus­ta 14 on nais­ta. Edel­li­seen val­tuus­toon valit­tiin vuon­na 2017 yhteen­sä 35…