Oulun Seu­dun Säh­kö laa­jen­taa valo­kui­tu­verk­koa Jääliin

Oulun Seudun Sähkö käynnistää valokuituliittymien ennakkomyynnin Jääliin kesäkuussa. Arkistokuva: RantapohjaOulun Seudun Sähkö käynnistää valokuituliittymien ennakkomyynnin Jääliin kesäkuussa. Arkistokuva: Rantapohja

Oulun Seu­dun Säh­kö käyn­nis­tää kesän aika­na valo­kui­tu­hank­keen Jää­liin. Lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Juk­ka Kaar­re ker­too, että valo­kui­tu­liit­ty­mien ennak­ko­myyn­ti on tar­koi­tus käyn­nis­tää vie­lä kesä­kuun aika­na. Raken­ta­mi­nen on tar­koi­tus aloit­taa vuo­den 2022 aikana.

– Mei­dän­Kui­tu-valo­kui­tu­verk­ko tuo­daan Jää­liin, mikä­li liit­ty­jiä on riit­tä­väs­ti sekä alu­eel­li­ses­ti että yksit­täi­sil­lä tie­o­suuk­sil­la. Jää­li­läi­set voi­vat nyt omal­la aktii­vi­suu­del­laan edis­tää valo­kui­tu­ver­kon toteu­tu­mis­ta, Kaar­re painottaa. 

Laa­ja­kais­ta­tuot­teen asia­kas voi vali­ta liit­ty­män kah­den nopeus­vaih­toeh­don, 200/200 tai 1000/1000 Mbit/s, välil­tä. Talo­yh­tö­liit­ty­mien nopeus on 100/100 Mbit/s. Liit­ty­mis­hin­ta on 100 euroa.

Oulun Seu­dun Säh­köl­lä on 1 200 kilo­met­riä valo­kui­tu­verk­koa Limin­gan, Lumi­joen, Tyr­nä­vän, Muhok­sen, Kem­pe­leen, Oulun­sa­lon ja Vaa­lan alueil­la. Valo­kui­tua­siak­kai­ta yhtiöl­lä on yli 7 000, mut­ta Kaar­re ker­too lähi­vuo­sien tavoit­teen siin­tä­vän 10 000 asiakkaassa. 

– Valo­kui­tu on yksi Oulun Seu­dun Säh­kön stra­te­gian kas­vu­lii­ke­toi­min­to­ja ja esi­mer­kik­si vii­me vuon­na asia­kas­mää­räm­me kas­voi lähes 800 uudel­la valo­kui­tua­siak­kaal­la. Vakaa ja nopea net­tiyh­teys kiin­nos­taa suo­ma­lai­sia koti­tauk­sia ja yri­tyk­siä paik­ka­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta, joten läh­tö­koh­dat kas­vul­le ovat hyvät, Kaar­re mainitsee.