Asui­na­lu­een brän­däys tuot­taa Jää­lis­sä tulos­ta – Ran­ta­poh­jan alu­een kes­kuk­set ovat halut­tu­ja oma­ko­tia­su­mi­sen alueita

Jää­li­läi­set jat­koi­vat pit­kään teke­mään­sä työ­tä oman asui­na­lu­een­sa hyväk­si brän­däy­sil­las­saan, jos­sa Suo­men ensim­mäi­nen brän­di­mark­ki­noi­on­nin pro­fes­so­ri Sai­la Sara­nie­mi Oulun yli­opis­ton kaup­pa­kor­kea­kou­lus­ta oli tar­kas­te­le­mas­sa brän­däys­tä asui­na­lu­een kan­nal­ta. Myös asun­to­kau­pan ammat­ti­lai­nen, itse­kin jää­li­läi­nen, Riit­ta Snell­man toi tilai­suu­teen näke­mys­tään Jää­lin vah­vuuk­sis­ta ja heikkouksista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Jäät läh­ti­vät nätisti

Jäät läh­ti­vät Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan koh­dal­ta lau­an­tai­na 22. huh­ti­kuu­ta kel­lo 13.11. Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro on jär­jes­tä­nyt jäi­den­läh­tö­veik­kaus­ta kysei­sel­lä koh­dal­la jo yli 40 vuo­den ajan. Oikea jäi­den­läh­tö­päi­vä ja kel­lon­ai­ka arvat­tiin minuu­tin pää­hän. Seu­raa­vak­si lähin arvaus osui kah­den minuu­tin päähän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Puhei­ta ja kes­kus­te­lu­ja Iin virtuaalivapussa

Iin vasem­mis­ton vapun­päi­vän vir­tu­aa­li­sen juh­lan ohjel­mas­sa oli puhei­ta, kes­kus­te­lua, musiik­kia ja aiem­pien vap­pu­juh­lien muistelua. 

Juh­las­sa kuul­tiin vasem­mis­to­lii­ton vara­pu­heen­joh­ta­ja, ope­tus­mi­nis­te­ri Jus­si Sara­mon video­ter­veh­dys ja kan­san­edus­ta­ja Han­na Sark­ki­sen net­ti­so­vel­luk­sen kaut­ta pitä­mä puhe. Molem­mat toi­vat esil­le huo­len­sa työ­mark­ki­na­jär­jes­tel­män murroksesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKivi­nie­mi vah­vem­min esil­le merel­li­ses­sä Oulussa

Meri­kau­pun­ki Oulu ‑tavoi­te­suun­ni­tel­ma ete­nee. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi suun­ni­tel­man, johon teh­tiin joi­ta­kin lisäyk­siä ja muu­tok­sia saa­dun palaut­teen perus­teel­la. Raport­ti­luon­nok­sen jätet­tiin noin 70 palau­tet­ta ja ehdotusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus