Moot­to­ri­kelk­ka­rei­til­le vii­mein vih­re­ää valoa

Virallisen moottorikelkkareitin reittisuunnitelmat Kiimingistä Ouluzonen kautta Ylikiimingin suuntaan hyväksyttiin lukuisista muistutuksista ja aiemmasta hylkäämisestä huolimatta. Jo aiemmin hyväksyttiin reittisuunnitelmat reitille Kiimingistä Yli-Iin suuntaan. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Virallisen moottorikelkkareitin reittisuunnitelmat Kiimingistä Ouluzonen kautta Ylikiimingin suuntaan hyväksyttiin lukuisista muistutuksista ja aiemmasta hylkäämisestä huolimatta. Jo aiemmin hyväksyttiin reittisuunnitelmat reitille Kiimingistä Yli-Iin suuntaan. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Jo pit­kään suun­nit­te­luas­teel­la ollut, ker­taal­leen Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi ‑lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­nan hyl­kää­mä moot­to­ri­kelk­ka­reit­ti Kiiminki–Ouluzone ja Mäkikangas–Ylikiiminki reit­ti­suun­ni­tel­mat hyväk­syt­tiin oikai­su­vaa­ti­muk­sen jäl­keen. Samal­la tule­van rei­tin yllä­pi­tä­jäk­si vah­vis­tet­tiin Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut. Pää­tös syn­tyi kokouk­ses­sa äänes­tyk­sen jäl­keen, ja sii­tä on vie­lä mah­dol­li­suus hakea muu­tos­ta Poh­jois-Suo­men hallinto-oikeudelta.

Rei­tin hyväk­sy­mis­tä ovat pit­kit­tä­neet muun muas­sa lukui­sat muis­tu­tuk­set, jois­sa esi­mer­kik­si maa­no­mis­ta­jat ovat olleet huo­lis­saan rei­tin vali­tuk­sis­ta luon­toon, vir­kis­tys­käyt­töön, tur­val­li­suu­teen sekä maa- ja met­sä­ta­lou­den har­joitt­mi­seen. Kiin­teis­tön omis­ta­jat saa­vat rei­tin muo­dos­sa kiin­teis­töl­leen pysy­vän rasit­teen. Muis­tu­tuk­sis­sa on myös toi­vot­tu jo ole­mas­sa ole­vien kelk­ka­reit­tien hyö­dyn­tä­mis­tä sekä Natu­ra-sel­vi­tyk­sen tekemistä.

Rei­tin perus­ta­mis­ta on perus­tel­tu muun muas­sa sil­lä, että se tulee ole­maan tar­peel­li­nen kul­ku­yh­teys Ouluzo­ne-moot­to­riur­hei­lu­kes­kuk­seen paran­taen sen lii­ke­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia. Lisäk­si reit­ti mah­dol­lis­taa alan har­ras­ta­jien siir­ty­mi­sen moot­to­riur­hei­lu- kes­kuk­seen viral­li­sia kelk­ka­reit­te­jä pit­kin. Viral­li­sen rei­tin tavoit­tee­na on edis­tää liii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta, paran­taa moot­to­ri­kelk­kai­lun olo­suh­tei­ta sekä suo­jel­la luon­toa rei­til­lä ja sen ympäristössä.

Reit­ti­suun­ni­tel­man hyväk­sy­mi­sen jäl­keen aloi­te­taan Maas­to­lii­ken­ne­lain 16§ mukai­nen moot­to­ri­kelk­kai­lu­rei­tin perus­ta­mi­nen joko reit­ti­toi­mi­tuk­ses­sa tai maa­no­mis­ta­jan ja rei­tin pitä­jän väli­sel­lä kir­jal­li­sel­la sopi­muk­sel­la. Pro­ses­sit ovat yleen­sä pit­kiä, sil­lä reit­tien alueil­la on run­saas­ti kiin­teis­tö­no­mis­ta­jia ja pal­jon sopi­muk­sia tehtävänä.

Jo aiem­min Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi ‑lii­ke­lai­tos hyväk­si Kii­min­gis­tä Kie­ri­kin kaut­ta Yli-Tan­ni­laan kul­ke­van moottorikelkkareitin.