Vir­pi­nie­mes­sä juh­lit­tiin vap­pu­na latumiehiä

Latu­jen lois­ta­va kun­to on ollut Vir­pi­nie­men ylpey­den aihe jo vuo­si­kym­me­niä. Ladut ovat olleet prii­ma­kun­nos­sa aina sekä kun­to- että kil­pa­hiih­tä­jil­le. Latu­jen kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­taa­vat Sep­po Illi­kai­nen, Jou­ko Kos­ki­nen ja Lau­ri Suorsa jää­vät vuo­den lop­puun men­nes­sä eläk­keel­le, ja hiih­to­vä­ki halusi muis­taa mie­hiä vap­pu­hiih­don yhteydessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­ta­työn­te­ki­jän medi­aa­nian­sio 2 981 euroa vuon­na 2020

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan kun­ta­sek­to­ril­la työs­ken­te­le­vien kokoai­kais­ten ja täyt­tä palk­kaa saa­nei­den kuu­kausi­palk­kais­ten pal­kan­saa­jien sään­nöl­li­sen työ­ajan medi­aa­nian­siot oli­vat 2 981 euroa kuu­kau­des­sa vuon­na 2020.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLähi­kou­lu­jen alas­ajo on lyhyt­nä­köis­tä politiikkaa

Poh­jois-Poh­jan­maan Kylät ry on erit­täin huo­lis­saan nykyi­ses­tä kou­lu­verk­ko­ke­hi­tyk­ses­tä ja sen vai­ku­tuk­sis­ta maa­kun­nan kylien ja kun­tien tule­vai­suu­teen. Lähi­kou­lu­ver­kon kar­si­mi­nen vai­kut­taa las­ten hyvin­voin­tiin ja hei­ken­tää rat­kai­se­vas­ti pai­kal­li­syh­tei­sön veto- ja pito­voi­maa. Samal­la heik­ke­nee myös koko kun­nan mah­dol­li­suu­det saa­da uusia asuk­kai­ta. Lähi­kou­lu­jen nykyi­nen alas­ajo­tah­ti on kes­tä­mä­tön­tä tilan­tees­sa, jos­sa kenel­lä­kään ei tun­nu ole­van sii­tä koko­nais­ku­vaa ja alas­ajo kos­kee myös elin­voi­mai­sia lähikouluja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Avoi­mia kysy­myk­siä Iin kuntavaaliehdokkaille

Kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat on nimet­tä­vä vii­meis­tään 7.5. Jo vali­tut, armoi­te­tut kil­voit­te­li­jat, ovat olleet kum­mal­li­sen hil­jaa leh­dis­sä, somes­sa jne. Iin nykyi­nen kun­nan­hal­li­tus, ‑val­tuus­to ja vir­ka­mies­joh­to teki oikean rat­kai­sun, ja siir­si kaik­kien mer­kit­tä­vien ja kau­as­kan­tois­ten pää­tös­ten käsit­te­lyn ja pää­tök­set tule­val­le valtuustolle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

On jäl­leen se aika vuo­des­ta, kun naa­pu­rien tal­vel­la hylätyt/heitetyt rojut ovat tois­ten ikku­nan näky­mäs­sä, ja sii­hen ne ovat aina jää­neet vuo­des­ta toi­seen. Sii­vo­taan kaik­ki omat nurk­kam­me, nekin jot­ka itsel­lem­me eivät näy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus