Kemin bio­tuo­te­teh­taan mer­ki­tys Kui­va­nie­mel­le ja Iil­le erit­täin suuri

Met­sä Grou­piin kuu­lu­va Met­sä Fibre tekee par­hail­laan han­ke­suun­nit­te­lua uuden bio­tuo­te­teh­taan raken­ta­mi­sek­si Kemiin. Toteu­tues­saan inves­toin­nin arvo oli­si 1,5 mil­jar­dia euroa eli kysees­sä on Suo­men met­sä­teol­li­suu­den his­to­rian suu­rin inves­toin­ti. Inves­toin­ti myös tur­vai­si nykyi­set 250 työ­paik­kaa Kemin teh­taal­la tule­vik­si vuo­si­kym­me­nik­si. Uuden teh­taan työl­lis­tä­vät vai­ku­tuk­set koko arvo­ket­jus­saan oli­si­vat 2 500 hen­ki­löä. Se on 1 500 hen­ki­löä enem­män kuin Kemin nykyi­sel­lä sel­lu­teh­taal­la. Suu­rin osa uusis­ta työ­pai­kois­ta tuli­si met­sä­puo­lel­le eli puun kor­juuseen ja kul­je­tuk­seen. Jo raken­nus­vai­heen työl­lis­tä­vät vai­ku­tuk­set ovat erit­täin merkittäviä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rant­sik­ka: Oulu­lais­kir­jai­li­ja innos­taa Jää­lin kou­lun oppi­lai­ta lukemaan

Mei­dän luok­kam­me voit­ti arvon­nas­sa ilmai­sen kir­jai­li­ja­vie­rai­lun. Kai­kis­ta Oulun ylä­kou­luis­ta arvon­nan voit­ti nel­jä kou­lua mei­dän kou­lum­me lisäk­si. Kir­jai­li­ja­na oli oulu­lai­nen Mik­ko Koi­ra­nen, ja kir­ja­na hänen esi­kois­teok­sen­sa nimel­tään “Nau­hoi­tet­ta­va ennen käyt­töä”. Pro­jek­tiin sisäl­tyi kir­jan luke­mi­nen, sii­hen liit­ty­vät Tei­ja Mur­su­lan pitä­mät sana­tai­de­tun­nit sekä kirjailijavierailu.


Tien­pi­dos­sa ennä­tys­vil­kas vuosi

Kulu­nut vuo­si on ollut ELY-kes­kuk­sel­le kii­reis­tä aikaa tien­pi­don rahoi­tuk­sen kas­vun sekä lukuis­ten lisä­bud­jet­tien ansios­ta. Tien­pi­don rahoi­tus­ta on vuon­na 2020 ollut käy­tet­tä­vis­sä enem­män kuin moneen vuo­teen. Rahoi­tuk­sen kas­vu on näky­nyt eri­tyi­ses­ti pääl­lys­tys­oh­jel­mien laa­juu­des­sa, sil­to­jen kor­jauk­sis­sa sekä inves­toin­tien määrässä.
Teks­ta­rit

Hah­mo­tus­har­joi­tus­ta Iihin. Eif­­fel-tor­­nin ylim­mäs­tä ravion­to­la­ker­rok­ses­ta (300 m) on hyväl­lä sääl­lä näkö­alat 59 km pää­hän. Iis­sä kun­ta­päät­tä­jät eivät halua näh­dä 300.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­ru Joke­lan tai­de ran­tau­tui Iihin

Osuus­pank­ki­na aiem­min toi­mi­neen kiin­teis­tön sei­nil­le on syk­syi­sen remon­tin yhtey­des­sä ilmaan­tu­nut usei­ta oijär­ve­läis­läh­töi­sen Mar­ja-Lii­sa “Mar­ru” Joke­lan tai­de­teok­sia, jot­ka sijait­se­vat ympä­ri raken­nus­ta, kuten muun muas­sa enti­ses­sä pank­ki­sa­lis­sa ja raken­nuk­sen asun­to­puo­len por­tai­kos­sa. Nyt Joke­lan teok­set täyt­tä­vät myös enti­sen R‑kioskin tilat, jot­ka tai­tei­li­ja vuo­kra­si itsel­leen gal­le­riak­si, kun hänen Oulun­sa­lon kir­jas­toon sovit­tu tai­de­näyt­te­lyn­sä koro­na­ra­joi­tus­ten takia lop­pusyk­sys­tä peruuntui.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Veden ja ajan vir­taa – Iijoki

Joki on aina sen var­rel­la asu­vil­le asuk­kail­le tär­keä ele­ment­ti. Van­hoi­na aikoi­na joet ovat anta­neet ihmi­sil­le kul­ku- ja kul­je­tus­rei­tin, mut­ta myös toi­meen­tu­lon vah­vis­tus­ta työ­mah­dol­li­suuk­sien ja ruo­ka­pöy­dän täy­den­tä­jä­nä. Nyky­ai­ka­na jokien mer­ki­tys on muut­tu­nut enem­män rau­hoit­tu­mi­sen ja vir­kis­tyk­sen läh­teek­si. Vaik­ka jokien käyt­tö ja mer­ki­tys on muut­tu­nut, yksi asia on ja pysyy: ihmi­nen halu­aa näh­dä vet­tä. Onhan kak­si asi­aa, joi­ta ihmi­nen voi kat­soa loput­to­miin: vir­taa­va vesi ja nuo­tion liek­ki. Lie­nee­kö meil­lä sisä­syn­tyi­nen ymmär­rys, että kai­ken elä­vän perus­e­del­ly­tys on vesi?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus