Kemin bio­tuo­te­teh­taan mer­ki­tys Kui­va­nie­mel­le ja Iil­le erit­täin suuri

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan havainnekuva.Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan havainnekuva.

Met­sä Grou­piin kuu­lu­va Met­sä Fibre tekee par­hail­laan han­ke­suun­nit­te­lua uuden bio­tuo­te­teh­taan raken­ta­mi­sek­si Kemiin. Toteu­tues­saan inves­toin­nin arvo oli­si 1,5 mil­jar­dia euroa eli kysees­sä on Suo­men met­sä­teol­li­suu­den his­to­rian suu­rin inves­toin­ti. Inves­toin­ti myös tur­vai­si nykyi­set 250 työ­paik­kaa Kemin teh­taal­la tule­vik­si vuo­si­kym­me­nik­si. Uuden teh­taan työl­lis­tä­vät vai­ku­tuk­set koko arvo­ket­jus­saan oli­si­vat 2 500 hen­ki­löä. Se on 1 500 hen­ki­löä enem­män kuin Kemin nykyi­sel­lä sel­lu­teh­taal­la. Suu­rin osa uusis­ta työ­pai­kois­ta tuli­si met­sä­puo­lel­le eli puun kor­juuseen ja kul­je­tuk­seen. Jo raken­nus­vai­heen työl­lis­tä­vät vai­ku­tuk­set ovat erit­täin merkittäviä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus