Iskel­män mes­ta­ri Jäälistä

Kir­ja­pai­no­työn­te­ki­jä Veik­ko Jun­tusen ensim­mäi­nen iskel­mä levy­tet­tiin vuon­na 1970. Työ­ka­ve­ri­na tuol­loin kir­ja­pai­nol­la ollut Mat­ti Esko lau­loi ensi­le­vy­tyk­sek­seen Jun­tusen kap­pa­leen “Nuo­ruus on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan vuo­si 2020

Ran­ta­poh­jan vuo­si­kel­lo 2020 jul­kais­taan täl­lä ker­taa useam­mas­sa osas­sa. Ran­ta­poh­jan alu­een itäi­sem­mäs­sä osas­sa eli Kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä vuo­si oli tapah­tu­ma­ri­kas poik­keus­o­lois­ta huolimatta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­val­tuus­to palaut­ti Yli-Olha­van tuu­li­kaa­van val­mis­te­luun – Ties­tön paran­ta­mi­ses­ta halu­taan vie­lä selvitys

Iin kun­nan­val­tuus­to palaut­ti äänes­tyk­sen (17–15, 1 tyh­jä) jäl­keen Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen val­mis­te­luun. Ennen pää­tök­sen­te­koa halu­taan vie­lä sel­vi­tys sii­tä, kuin­ka alu­een ties­töä paran­ne­taan tuu­li­voi­ma­puis­ton raken­ta­mi­sen yhteydessä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Yli-Iis­sä uusi vuo­si ote­taan vas­taan ilotulituksella

Kun­ta­lai­syh­dis­tys tar­joi­lee Yli-Iis­sä tai­vaan täy­del­tä lois­tet­ta ja säih­ket­tä vuo­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä kel­lo 20. Yhdis­tys ohjeis­taa asuk­kai­ta seu­raa­maan ilo­tu­li­tus­ta mones­ta pai­kas­ta, jol­loin tur­va­vä­lit tule­vat luon­tai­ses­ti pidet­tyä. Par­haat kat­se­lu­pai­kat ilmoi­te­taan lähem­pä­nä ilo­tu­li­tuk­sen ajankohtaa.


Iin kun­ta pyy­tää, ettei Jak­ku­ky­län sil­ta­pää­tös­tä ase­te­ta toimeenpanokieltoon

Iin kun­ta pyy­tää, ettei Poh­jois-Poh­jan­maan hal­lin­to-oikeus ase­ta Jak­ku­ky­län sil­lan lisä­mää­rä­ra­ha­pää­tös­tä toi­meen­pa­no­kiel­toon sii­tä teh­dyn vali­tuk­sen käsit­te­lyn ajak­si. Kun­ta tote­aa, että toi­meen­pa­no­kiel­to vaa­ran­tai­si hank­keen koko­nai­sai­ka­tau­lun. Näin kun­ta voi­si menet­tää ulko­puo­li­sen rahoi­tuk­sen ja sovin­to­so­pi­mus­ten mukai­set edut, ja kun­ta kär­si­si mer­kit­tä­viä talou­del­li­sia mene­tyk­siä. Hank­keen aika­tau­lun vii­väs­ty­mi­nen aiheut­tai­si myös tur­val­li­suus­ris­kin. Täl­lä het­kel­lä sil­lan raken­teet ovat kes­ke­ne­räi­siä, ja poik­keuk­sel­li­set ympä­ris­tö-olo­suh­teet, kuten myrs­kyt tai suur­tul­va voi­si­vat vau­rioit­taa raken­tei­ta. Täs­tä voi olla seu­rauk­se­na kor­jaus­töi­den ja ‑kus­tan­nus­ten mer­kit­tä­vä lisään­ty­mi­nen. Täs­tä syys­tä sil­lan raken­tei­den vah­vis­ta­mi­nen tulee teh­dä mah­dol­li­sim­man nopeasti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulu päät­ti laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edistämisestä

Oulun kau­pun­ki alkaa mak­saa mää­rä­ai­kais­ta laa­ja­kais­ta­tu­kea pai­kal­lis­ten laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edis­tä­mi­sek­si. Mää­rä­ra­haa vara­taan vuo­sil­le 2012–2022 yhteen­sä 500 000 euroa. Laa­ja­kais­ta­tu­ki tulee haet­ta­vak­si vuo­den 2021 alus­sa. Hakuai­ka kes­tää vii­si kuu­kaut­ta, ja sil­le ava­taan omat verk­ko­si­vut osoit­tee­seen ouka.fi/laajakaistatuki .


Päät­tä­jäl­tä: Elin­voi­mai­sem­paa uut­ta vuotta

Näin vuo­den lähes­tyes­sä lop­pu­aan, on tapa­na hie­man kat­sel­la taak­se­päin men­nyt­tä vuot­ta. Vuo­si 2020 jää var­mas­ti his­to­rian kir­joi­hin hyvin eris­kum­mal­li­se­na vuo­te­na, eri­tyi­ses­ti maa­il­man­laa­jui­sen pan­de­mian tuo­mien asioi­den ja vai­ku­tuk­sien vuoksi.


Huos­taa­no­tois­ta

Meil­lä on noin 18 000 las­ta huos­taa­no­tet­tu­na kodin ulko­puo­lel­la. Kukaan ei kui­ten­kaan ole tut­ki­nut mikä on näi­den las­ten per­hei­den tilan­ne nyt. Monen per­heen tilan­ne on muut­tu­nut huos­taan­o­ton jäl­keen, mut­ta sitä ei mikään taho tun­nu halua­van selvittää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus