Iin kun­ta pyy­tää, ettei Jak­ku­ky­län sil­ta­pää­tös­tä ase­te­ta toimeenpanokieltoon

Iin kunta toteaa lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeudelle, että Jakkukylän keskeneräinen riippusilta aiheuttaa turvallisuusriskin.Iin kunta toteaa lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeudelle, että Jakkukylän keskeneräinen riippusilta aiheuttaa turvallisuusriskin.

Iin kun­ta pyy­tää, ettei Poh­jois-Poh­jan­maan hal­lin­to-oikeus ase­ta Jak­ku­ky­län sil­lan lisä­mää­rä­ra­ha­pää­tös­tä toi­meen­pa­no­kiel­toon sii­tä teh­dyn vali­tuk­sen käsit­te­lyn ajak­si. Kun­ta tote­aa, että toi­meen­pa­no­kiel­to vaa­ran­tai­si hank­keen koko­nai­sai­ka­tau­lun. Näin kun­ta voi­si menet­tää ulko­puo­li­sen rahoi­tuk­sen ja sovin­to­so­pi­mus­ten mukai­set edut, ja kun­ta kär­si­si mer­kit­tä­viä talou­del­li­sia mene­tyk­siä. Hank­keen aika­tau­lun vii­väs­ty­mi­nen aiheut­tai­si myös tur­val­li­suus­ris­kin. Täl­lä het­kel­lä sil­lan raken­teet ovat kes­ke­ne­räi­siä, ja poik­keuk­sel­li­set ympä­ris­tö-olo­suh­teet, kuten myrs­kyt tai suur­tul­va voi­si­vat vau­rioit­taa raken­tei­ta. Täs­tä voi olla seu­rauk­se­na kor­jaus­töi­den ja ‑kus­tan­nus­ten mer­kit­tä­vä lisään­ty­mi­nen. Täs­tä syys­tä sil­lan raken­tei­den vah­vis­ta­mi­nen tulee teh­dä mah­dol­li­sim­man nopeasti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus