Päät­tä­jäl­tä: Elin­voi­mai­sem­paa uut­ta vuotta

Johan­nes Tuomela.

Näin vuo­den lähes­tyes­sä lop­pu­aan, on tapa­na hie­man kat­sel­la taak­se­päin men­nyt­tä vuot­ta. Vuo­si 2020 jää var­mas­ti his­to­rian kir­joi­hin hyvin eris­kum­mal­li­se­na vuo­te­na, eri­tyi­ses­ti maa­il­man­laa­jui­sen pan­de­mian tuo­mien asioi­den ja vai­ku­tuk­sien vuoksi.

Monet käy­tän­teet ovat koke­neet muu­tok­sen ja var­mas­ti osa myös pysy­väs­ti. Voi­si aina­kin aja­tel­la, että jat­kos­sa työs­ken­te­lem­me enem­män etä­nä ja len­näm­me ja lii­kum­me vähem­män eri­lai­siin kokouk­siin ja pala­ve­rei­hin. Vuo­si sit­ten arvel­tiin, että tämä kul­ku­tau­ti on meil­le kau­kai­nen asia, mut­ta alku­ke­vääs­tä se mul­lis­ti monet asiat mer­kit­tä­väs­ti. Hiih­to­lo­ma­vii­kol­la, kun Tasa­val­lan Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö vie­rai­li Iis­sä, emme enää peri­suo­ma­lai­seen tapaan kätel­leet, vaan ter­veh­dim­me muil­la tavoin. Aika näyt­tää, jää­kö kät­te­lyn hyvä tapa ja perin­ne koko­naan pois.

Koro­na­krii­sin ter­vey­del­li­set ja talou­del­li­set vai­ku­tuk­set ihmi­siin ja yhteis­kun­taan ovat ja tule­vat ole­maan mer­kit­tä­vät. Kaik­kia vai­ku­tuk­sia emme kui­ten­kaan vie­lä tie­dä. Tätä kir­joit­taes­sa­ni Suo­meen on saa­pu­nut ensim­mäi­nen erä rokot­tei­ta ja roko­tuk­set ovat käyn­nis­ty­neet. Rokot­tees­ta odo­tam­me hel­po­tus­ta tau­din taltuttamiseen.

Tule­val­le vuo­del­le 2021 val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö ennus­taa brut­to­kan­san­tuot­teel­le jo 2,5 pro­sen­tin kas­vua eli kan­san­ta­lou­del­li­ses­sa mie­les­sä olem­me menos­sa parem­paan suun­taan. Lai­na­lai­suus­han on, että las­ku­kau­den jäl­keen tulee ennen pit­kää aina nousukausi.

Hal­li­tus on anta­nut 8.12.2020 edus­kun­nal­le esi­tyk­sen sote-uudis­tuk­ses­ta ja sitä kos­ke­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä. Esi­te­tys­sä uudis­tuk­ses­sa sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men teh­tä­vät anne­taan 22 jär­jes­tä­jän vastuulle.

Hal­li­tuk­sen tavoit­tee­na uudis­tuk­sel­la on kaven­taa hyvin­voin­ti- ja ter­vey­se­ro­ja, tur­va­ta yhden­ver­tai­set ja laa­duk­kaat sosi­aa­li- ja ter­veys- sekä pelas­tus­toi­men pal­ve­lut, paran­taa pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta ja saa­vu­tet­ta­vuut­ta, tur­va­ta ammat­ti­tai­toi­sen työ­voi­man saan­ti, vas­ta­ta yhteis­kun­nal­lis­ten muu­tos­ten muka­naan tuo­miin haas­tei­siin ja hil­li­tä kus­tan­nus­ten­kas­vua sekä paran­taa turvallisuutta.

Edus­kun­nan hyväk­syes­sä esi­tyk­sen lait tuli­si­vat por­ras­te­tus­ti voi­maan ja koko­nai­suu­te­na 1.tammikuuta 2023. Onko tämä uudis­tus sel­lai­nen, joka saa edus­kun­nan hyväk­syn­nän, sel­vi­ää lähi­kuu­kausien aikana.

Mitä kun­nat ja kau­pun­git teke­vät sit­ten tule­vai­suu­des­sa? Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut mer­kit­se­vät nykyi­sel­lään kar­keas­ti noin puo­let kun­tien ja kau­pun­kien talous­ar­vios­ta. Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den siir­tyes­sä perus­tet­ta­vil­le hyvin­voin­tia­lueil­le, kun­tiin ja kau­pun­kei­hin jää kui­ten­kin mer­kit­tä­viä teh­tä­viä; osaa­mi­sen ja kult­tuu­rin edis­tä­mi­nen, kun­nan elin­voi­man edis­tä­mi­nen, eli­nym­pä­ris­tön kehit­tä­mi­nen ja pai­kal­li­sen iden­ti­tee­tin ja demo­kra­tian edis­tä­mi­sen teh­tä­vät. Tär­kei­tä teh­tä­viä kaikki.

Iin kun­nas­sa olem­me par­hail­laan päi­vit­tä­mäs­sä kun­nan elin­kei­no-ohjel­maa. Elin­kei­no-ohjel­ma lin­jaa toi­men­pi­tei­tä, joil­la ennen kaik­kea tavoi­tel­laan elin­voi­man edis­tä­mis­tä ja paran­ta­mis­ta kun­nas­sa. Päi­vi­tys­työ­tä val­mis­te­lee ja työs­tää työ­ryh­mä, jon­ka puheen­joh­ta­ja­na toi­min. Elin­kei­no-ohjel­ma val­mis­tuu vuo­den 2021 alku­puo­lel­la, jol­loin se läh­tee sit­ten poliit­ti­seen käsittelyyn.

Onko elin­voi­maan panos­ta­mi­nen kan­nat­ta­vaa? Elin­voi­mai­nen kun­ta vetää puo­leen­sa asuk­kai­ta, yri­tyk­siä ja inves­toin­te­ja. Uudet yri­tyk­set tuo­vat työ­paik­ko­ja. Uudet asuk­kaat tuo­vat yri­tyk­sil­le osto­voi­maa ja syn­tyy sel­lai­nen itse­ään ruok­ki­va kierre.

Kun­nat ja kau­pun­git val­mis­te­le­vat omia elin­kei­no-ohjel­mi­aan omien aika­tau­lu­tuk­sien mukaan. Tun­tee­ko elin­voi­ma kun­ta­ra­jo­ja? Onko toi­sen kun­nan menes­tys toi­sel­ta pois?

Ajat­te­len niin, että tar­vit­sem­me omien hank­keit­tem­me lisäk­si seu­dun kuntien/kaupunkien kans­sa yhtei­siä elin­voi­ma­hank­kei­ta. Koko seu­dun veto­voi­man paran­ta­mi­nen hyö­dyt­tää kaik­kia. Yksi esi­merk­ki­han­ke Oulun seu­dun veto­voi­man paran­ta­mi­ses­ta oli­si lähi­ju­na Iis­tä Limin­kaan. Se paran­tai­si alu­een kil­pai­lu­ky­kyä ja hou­kut­te­le­vuut­ta ver­tai­lus­sa mui­hin kaupunkiseutuihin.

Toi­saal­ta, jos saam­me seu­dul­le esi­mer­kik­si uuden ison työl­lis­tä­jän, sen vai­ku­tusa­lue on huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­pi kuin sen sijain­ti­paik­ka­kun­ta. Yksi mer­kit­tä­vä esi­merk­ki laa­jois­ta vai­ku­tuk­sis­ta on mah­dol­li­nen Kemin bio­tuo­te­teh­das, joka sai ympä­ris­tö­lu­van 18.12.2020, yhtiö tekee lopul­li­sen inves­toin­ti­pää­tök­sen lähi­viik­koi­na. Inves­toin­nin arvo oli­si noin 1,5 mil­jar­dia euroa. Teh­taan vai­ku­tuk­set raken­ta­mis­vai­hees­sa ja myö­hem­min tuo­tan­to­vai­hees­sa hei­jas­tu­vat laa­jas­ti myös Iin kun­nan alu­eel­le. Täs­sä kehi­tyk­ses­sä Ii tulee ole­maan mukana.

Näil­lä aja­tuk­sil­la haluan kiit­tää kaik­kia kulu­nees­ta vuo­des­ta ja yhteis­työs­tä sekä toi­vot­taa Hyvää Uut­ta Vuot­ta 2021!

Johan­nes Tuo­me­la, Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, Keskusta