Uusia pal­ve­lu­ja: Vir­pi­nie­mes­sä uudet ainut­laa­tui­set ratsastuspuitteet

Wir­pi­nie­mi Green Door­sin uusi iso manee­si on val­mis­tu­nut loka­kuus­sa Vir­pi­nie­meen Hiit­ti­ku­jal­le. Manee­sin vapaa rat­sas­tus­ti­la on kool­taan 78 met­riä pit­kä ja 25 met­riä leveä. Samaan tilaan on tule­vai­suu­des­sa tulos­sa myös ylei­sö­ti­lat sekä talli.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Oulu päät­ti laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edistämisestä

Oulun kau­pun­ki alkaa mak­saa mää­rä­ai­kais­ta laa­ja­kais­ta­tu­kea pai­kal­lis­ten laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edis­tä­mi­sek­si. Mää­rä­ra­haa vara­taan vuo­sil­le 2012–2022 yhteen­sä 500 000 euroa. Laa­ja­kais­ta­tu­ki tulee haet­ta­vak­si vuo­den 2021 alus­sa. Hakuai­ka kes­tää vii­si kuu­kaut­ta, ja sil­le ava­taan omat verk­ko­si­vut osoit­tee­seen ouka.fi/laajakaistatuki .


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 52 Lot­to: 3, 21, 24, 25, 30, 37, 39. Lisä­nu­me­ro 8, plus­nu­me­ro 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 2…


Tur­va­vyö on yhä tär­kein tek­ni­nen turvalaite

Vuon­na 2019 tapah­tui 220 kuo­le­maan joh­ta­nut­ta lii­ken­neon­net­to­muut­ta, jois­sa meneh­tyi 233 hen­keä. Onnet­to­muuk­sia tapah­tui nel­jä vähem­män kuin edel­tä­vä­nä vuon­na, meneh­ty­nei­tä oli 13 vähem­män. Hen­ki­lö- tai paket­ti­au­ton kyy­dis­sä meneh­ty­neis­tä lähes puo­let ei käyt­tä­nyt tur­va­vyö­tä. Jalan­kul­ki­joi­den lii­ken­ne­kuo­le­mien mää­rä oli alhai­sin tut­kin­ta­his­to­rian aikana.