Oulun Maa- ja Vesi­ra­ken­nus kehit­tää Väli­ky­lään puh­tai­den mai­den kier­rä­tys­toi­min­taa

Vah­vas­ti kii­min­ki­läi­nen Oulun Maa- ja Vesi­ra­ken­nus Oy on osta­nut enti­sen ajo­­har­­joit­­te­­lu­­ra­­ta-alu­een ympä­ris­töi­neen Jää­lin Väli­ky­läs­tä. Täl­lä, noin 20 heh­taa­rin koko­nai­sa­lu­eel­la on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Jää­lin jouk­ko­lii­ken­ne siir­tyy Kehä­tiel­tä Lai­va­kan­kaan­tiel­le — Iin perus­kou­lu­lais­ten kou­lu­kul­je­tuk­sia siir­tyy avoi­meen jouk­ko­lii­ken­tee­seen

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­kausi alkaa kou­lu­jen alkaes­sa kes­ki­viik­ko­na 12.8. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Jää­lin jouk­ko­lii­ken­ne kokee eni­ten muu­tok­sia, sil­lä esi­mer­kik­si pysä­kit Kehä­tiel­tä on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kum­me­li-veneen mon­ta roo­lia

Veneen­ra­ken­ta­ja Alpo Juku­ri on teh­nyt alus­ta lop­puun sato­ja venei­tä vene­veis­tä­möl­lään Kel­lon Kivi­nie­mes­sä. 86-vuo­­tias vene­mes­ta­ri selai­lee valo­ku­va­nip­pua ja -albu­me­ja, jois­sa on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Erja Kärk­käi­sen Maa­lauk­sia-näyt­te­ly Kii­min­gis­sä

Kuva­tai­tei­li­ja, teat­te­rioh­jaa­ja Erja Kärk­käi­sen Maa­­lauk­­sia-näyt­­te­­ly on esil­lä 4.8.– 4.9. Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa Kii­min­gis­sä. Gal­le­ria sijait­see kir­jas­ton yhtey­des­sä Syke-talos­­sa. Samas­sa komplek­sis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Avoin var­hais­kas­va­tus­toi­min­ta alkaa Iis­sä

Iis­sä aloi­te­taan syys­kuus­sa avoin var­hais­kas­va­tus­toi­min­ta. Koti­hoi­dos­sa ole­vil­le 2–5-vuotiaille lap­sil­le tar­koi­tet­tuun var­hais­kas­va­tus­toi­min­taan perus­te­taan nel­jä lap­si­ryh­mää, jois­ta kukin toi­mii kah­te­na päi­vän vii­kos­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tär­keät vaa­lit lähes­ty­vät

Noin 10 kuu­kau­den kulut­tua suo­ma­lais­ten vas­ta­va­li­tut lähi­päät­tä­jät aloit­ta­vat työn­sä kun­tien val­tuus­tois­sa. Hei­dät on valit­tu ensi huh­ti­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä kun­ta­vaa­leis­sa. Uusien val­tuus­to­jen…


Teks­ta­rit

Haluai­sin, että Kii­min­kiin tuli­si lap­sil­le ja aikui­sil­le tar­koi­tet­tu huvi­puis­to, jos­sa sai­si käy­dä vapaa­eh­toi­ses­ti ja ihmis­ten kans­sa viih­dyt­tä­mäs­sä itseä. Hupia elä­mään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus