Oulun Maa- ja Vesi­ra­ken­nus kehit­tää Väli­ky­lään puh­tai­den mai­den kier­rä­tys­toi­min­taa

Oulun Maa- ja Vesirakennuksen johtajat Pentti Eskola ja Timo Matila odottavat paljon tulevaisuudelta. Käynnistymässä on täysin uutta toimintaa ja tuotekehittelyä. Jäälin Välikylän yrityspuiston entisen ajoharjoitteluradan alue ympäristöineen tarjoaa kiiminkiläisyhtiölle toimivat puitteet. (Kuva: Teea Tunturi)Oulun Maa- ja Vesirakennuksen johtajat Pentti Eskola ja Timo Matila odottavat paljon tulevaisuudelta. Käynnistymässä on täysin uutta toimintaa ja tuotekehittelyä. Jäälin Välikylän yrityspuiston entisen ajoharjoitteluradan alue ympäristöineen tarjoaa kiiminkiläisyhtiölle toimivat puitteet. (Kuva: Teea Tunturi)

Vah­vas­ti kii­min­ki­läi­nen Oulun Maa- ja Vesi­ra­ken­nus Oy on osta­nut enti­sen ajo­har­joit­te­lu­ra­ta-alu­een ympä­ris­töi­neen Jää­lin Väli­ky­läs­tä. Täl­lä, noin 20 heh­taa­rin koko­nai­sa­lu­eel­la on jat­kos­sa tar­koi­tus muun muas­sa kehit­tää puh­tai­den mai­den kier­rä­tys­toi­min­taa, sil­lä alue sopii yhtiön joh­ta­jien Timo Mati­lan ja Pent­ti Esko­lan mukaan val­mii­ne hule­ve­sien keräys­jär­jes­tel­mi­neen tar­koi­tuk­seen. Syk­syl­lä yhtiöl­lä käyn­nis­tyy Busi­ness Fin­land -han­ke, jon­ka avul­la kehi­te­tään kier­rä­tys­toi­min­taa ja -tuot­tei­den…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus