Ran­ta­poh­jas­ta 12.4.1979 Tämä tapah­tui sota-aika­na olles­sa­ni myy­mä­län­hoi­ta­ja­na. Siir­ryin sel­lai­seen myy­mä­lään, jos­sa pun­nit­tiin lihaa omaan ja ylei­seen kulu­tuk­seen ja pun­ni­tuk­ses­ta annet­tiin kuit­ti asiak­kaal­le. Eräs van­ha isän­tä soit­ti, että sopi­si­ko pun­ni­ta, kun meil­lä on teu­ras­tet­tu son­ni. – Kyl­lä pun­ni­taan, tuo­kaa tän­ne vain, vas­ta­sin isän­näl­le. Het­ken kulut­tua myy­mä­lään tuli van­hah­ko mies, joka myyn­mä­lä­apu­lai­sel­ta kysyi myy­mä­län­hoi­ta­jaa. Kii­ruh­din pai­kal­le ja kun en vie­lä tun­te­nut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti paik­ka­kun­ta­lai­sia, kat­soin mies­tä sil­miin, sanoin päi­vää ja jat­koin: – Nyt­kö son­ni tuli? Mies kat­soi minua vihai­ses­ti ja sanoi: – Ei tul­lut son­ni vaan kan­san­huol­lon tar­kas­ta­ja!

Lue lisää

Joka nel­jäs ikäih­mi­nen pel­kää

Joka nel­jäs ikään­ty­nyt jou­tuu pel­kää­mään lähi­suh­de­vä­ki­val­taa tai kal­toin­koh­te­lua arjes­saan. Mää­rä tun­tuu suu­rel­ta, mut­ta monet tut­ki­muk­set ker­to­vat, että kysees­sä on näin­kin ylei­nen ilmiö. Asi­aa on vai­kea tut­kia ja sii­tä on yli­pää­tään vai­kea puhua, mitä lähei­sem­pi teki­jä on, kuten puo­li­so tai lap­si. Pel­ko­na on lisään­ty­vä väki­val­ta, syyl­li­syys ja häpeä. Lähi­suh­de­vä­ki­val­ta on edel­leen tabu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSenaat­to­ri Paak­ko­lan yli­voi­maa Kur­jen­pe­säl­lä

Päi­vän voit­ta­jas­ta ei ollut epä­sel­vää kun rat­kot­tiin Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen hir­ven­hiih­to­mes­ta­ruu­des­ta Kur­jen­pe­säl­lä. Yli­voi­mai­nen voit­to tuli senaat­to­ril­le hyvän ammun­nan ansios­ta. Muut kil­pai­li­jat valit­ti­vat kisa­vä­sy­mys­tä ja oli­pa yhdel­lä kisaa­jal­la ilmas­toah­dis­tus iske­nyt. Met­säs­tys sar­jas­sa voit­ta­ja vaih­tuu mut­ta yksi asia on var­ma että Rau­no Tapio on kak­ko­nen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eko­lo­gi­suus suo­sios­sa kau­neu­den­hoi­dos­sa

Eko­lo­gi­suu­den suo­sio näkyy kau­neu­den­hoi­toa­lal­la. Sen on huo­man­nut eko­kos­me­to­lo­gi Hen­na Nis­ka­la, joka osti hau­ki­pu­taa­lai­sen Kau­neus­hoi­to­la LäHel­lä -yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan kak­si vuot­ta sit­ten. Sitä ennen Nis­ka­la vaih­toi ammat­tia ja opis­ke­li SKY- ja eko­kos­me­to­lo­gik­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­ma­lai­nen hakee ren­kaan­sa kivi­ja­las­ta, net­ti­kaup­pa on suo­ma­lai­sel­le ren­gas­liik­keel­le mah­dol­li­suus, ei uhka

Ren­kai­den net­ti­kaup­pa on mah­dol­lis­ta­nut pie­nil­le­kin ren­gas­liik­keil­le nopean kas­vun suu­rem­mak­si teki­jäk­si. Net­ti­kaup­paa teke­viä ren­gas­liik­kei­tä on Suo­mes­sa kui­ten­kin hyvin vähän, Auton­ren­gas­lii­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jar­mo Nuo­ra ker­too.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Uudel­leen­syn­ty­mi­siä

Aurin­koi­nen ja suo­ras­taan kesäi­sen läm­min sää on hel­li­nyt mei­tä ran­ta­poh­ja­lai­sia vii­me päi­vien aika­na. Top­pa­tak­ki on käy­nyt het­kes­sä lii­an kuu­mak­si asuk­si ja pit­kät kal­sa­rit­kin on jo tar­jen­nut jät­tää pois. Läm­pö on herät­tä­nyt kroo­kuk­set puh­kea­maan kuk­kaan ja tuo­nut jout­se­net, kur­jet ja jopa jo väs­tä­rä­kit­kin takai­sin muut­to­mat­koil­taan. Lumen alta pal­jas­tu­nut, kuol­leel­ta näyt­tä­nyt nur­mik­ko­kin on muut­tu­mas­sa jäl­leen vih­reäk­si. Uut­ta elä­mää näkyy siel­lä tääl­lä.


Teks­ta­rit

Moni ihmet­te­lee, mik­si Kui­va­nie­men ter­veys­kes­kuk­ses­sa on niin hil­jais­ta. oot­te­ko aja­tel­leet mik­si. asiak­kaat hoi­de­taan huo­neis­sa, ei käy­tä­väl­lä. Kun hom­ma pelit­tää, ei tar­vit­se jonot­taa eikä syn­ny ruuh­kia. Kii­tos.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausToi­mit­ta­jal­ta: Sote yhä rat­kai­se­mat­ta

Muu­ta­mat asian­tun­ti­jat neu­voi­vat hal­li­tus­ta vii­mei­sim­män sote-ehdo­tuk­sen kaa­dut­tua. Jäl­ki­vii­sas­ta oli sanoa, että soten uudis­ta­mi­nen oli­si pitä­nyt jakaa useam­mal­le hal­li­tus­kau­del­le eikä yrit­tää rat­kais­ta asi­aa ker­ta­ry­säyk­sel­lä.