Ran­ta­poh­jas­ta 12.4.1979: Tämä tapah­tui sota-aika­na olles­sa­ni myy­mä­län­hoi­ta­ja­na. Siir­ryin sel­lai­seen myy­mä­lään, jos­sa pun­nit­tiin lihaa omaan ja ylei­seen kulu­tuk­seen ja pun­ni­tuk­ses­ta annet­tiin kuit­ti asiak­kaal­le. Eräs van­ha isän­tä soit­ti, että sopi­si­ko pun­ni­ta, kun meil­lä on teu­ras­tet­tu son­ni. – Kyl­lä pun­ni­taan, tuo­kaa tän­ne vain, vas­ta­sin isän­näl­le. Het­ken kulut­tua myy­mä­lään tuli van­hah­ko mies, joka myyn­mä­lä­apu­lai­sel­ta kysy

Juk­ka Taka­lon kir­joit­ta­maan kir­jaan perus­tu­va näy­tel­mä palaa näyt­tä­möl­le tänään. Kuva: Mat­lee­na Var­tiai­nen

i myy­mä­län­hoi­ta­jaa. Kii­ruh­din pai­kal­le ja kun en vie­lä tun­te­nut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti paik­ka­kun­ta­lai­sia, kat­soin mies­tä sil­miin, sanoin päi­vää ja jat­koin: – Nyt­kö son­ni tuli? Mies kat­soi minua vihai­ses­ti ja sanoi: – Ei tul­lut son­ni vaan kan­san­huol­lon tar­kas­ta­ja!

Nimim. Tapaus

JA SITTEN TÄHÄN PÄIVÄÄN:

Saab 96 palaa näyt­tä­möl­le

Juk­ka Taka­lon kir­jaan “Kuo­le­man nimi on Saab 96” poh­jau­tu­va näy­tel­mä palaa Val­veen näyt­tä­möl­le Ouluun huh­ti-tou­ko­kuus­sa. Kan­tae­si­tys näh­tiin Akse­li Klon­kil­la vuo­si sit­ten kevääl­lä.

Nyt uusin­tae­si­tyk­set toteu­te­taan yhteis­työs­sä Oulun kau­pun­gin nuor­ten työ­pa­jo­jen kans­sa. Laval­le nouse­vat Tai­de- ja media­pa­jan nuo­ret.

Esi­tyk­sen on ohjan­nut ja dra­ma­ti­soi­nut Jan­ne Kuus­tie. Roo­leis­sa näh­dään Mar­kus Kaar­to (Akse­li Klonk), Anna Zhda­no­vich, Eeme­li Kar­si­kas, Safia Asheesh, Wil­hel­mii­na Tapo­nen, Miik­ka Vuo­rio, Mar­kus Rit­va­nen, Jani­na Kai­ra­mo, Jaak­ko Hen­ti­lä, Emma Kak­ko ja Ukko Han­sen-Haug.

Kuo­le­man nimi on Saab 96 on aika­mat­ka vii­me vuo­si­tu­han­nel­le kau­pun­kiin ennen nokioi­ta ja tek­no­lo­gia­buu­me­ja. Näy­tel­män pää­hen­ki­lö ja hänen ystä­vän­sä Köl­ni kär­vis­te­le­vät lukion 3. vuo­si­kurs­sin tun­nil­la odo­tel­len jou­lu­lo­maa. Vuo­ro­kau­den kulues­sa san­ka­rit huo­ju­vat järk­kä­rei­nä discos­sa, toi­mit­ta­vat omaa leh­teä ja seik­kai­le­vat Saab 96:lla kau­pun­kiin. Tapah­tu­mat sijoit­tu­vat vuo­den pisim­pään yöhön ja pimey­teen.

Ensie­si­tys on tänään tors­tai­na 25.4 ja vii­mei­nen esi­tys 23.5. Näy­tel­mä sovel­tuu yli 12-vuo­tiail­le eikä yläi­kä­ra­jaa ole.

Har­mo­nik­ka soi kult­tuu­riyh­teis­työn mer­keis­sä

Oulun Made­to­jan musiik­ki­lu­kion ja pie­ta­ri­lai­sen nuo­ri­so­har­mo­nik­kayh­tyeen yhteis­kon­sert­ti kuul­laan Poh­jan­kar­ta­non juh­la­sa­lis­sa tors­tai­na 2.5. kel­lo 19.

– Orc­he­stra Saint Peters­burg Rus­sia on jo aiem­min monel­le tut­tu vuo­den 2015 kevääl­tä, kun heil­lä oli yhtei­nen kon­sert­ti Hau­ki­pu­taal­la nais­kuo­ro Viih­de­piik­ka­rei­den kans­sa, ker­too hau­ki­pu­taa­lai­nen Tuu­la Haa­pa­kan­gas Suomi–Venäjä-seurasta.

Kult­tuu­riy­teis­työl­lä toteu­te­tus­sa tule­vas­sa kon­ser­tis­sa kuul­laan Made­to­jan musiik­ki­lu­kion opis­ke­li­joi­den esi­tyk­siä yhdes­sä nuo­ri­so-orkes­te­rin kans­sa, joka myös esit­tää omaa ohjel­mis­to­aan kapel­li­mes­ta­ri Vla­di­mir Iljen­ko­vin joh­dol­la.

Iin vesi­lai­tok­sel­le uusi auto

Iin vesi­lii­ke­lai­tos on saa­nut luvan ostaa uuden huol­toau­ton. Enti­sel­le kävi köpe­lös­ti maa­lis­kuus­sa. Auton ohjaa­mo­ti­las­sa syt­tyi tuli­pa­lo auton olles­sa pysäh­dyk­sis­sä ilman hen­ki­lös­töä. Kun palo huo­mat­tiin, oli ohjaa­mo jo täy­den palon vai­hees­sa.

Vete­raa­ne­ja juh­li­taan

Vete­raa­ni­päi­vän juh­lia jär­jes­te­tään Ran­ta­poh­jan alu­eel­la per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na.

Yli­kii­min­gis­sä vete­raa­ni­päi­vän juh­la pide­tään per­jan­tai­na kel­lo 9 kir­kos­sa. Kel­lo 10 puo­les­taan alka­vat juh­lat sep­pe­leen­las­kul­la Yli-Iin san­ka­ri­hau­taus­maal­la. Siel­tä siir­ry­tään seu­ra­kun­ta­ta­lol­le kuun­te­le­maan ohjel­maa ja syö­mään lou­nas­ta. Iis­sä juh­lat ovat per­jan­tai­na alkaen kel­lo 11 Jakun kou­lul­la. Kii­min­gin vete­raa­ni­juh­laa vie­te­tään per­jan­tai­na kel­lo 13 Lai­va­kan­kaan kou­lul­la.

Hau­ki­pu­taal­la juh­la on var­si­nai­se­na vete­raa­ni­päi­vä­nä lau­an­tai­na alkaen kel­lo 17 har­taus­het­kel­lä kir­kos­sa.