Kemiin tulos­sa Met­sä Grou­pin jät­ti-inves­toin­ti, puun­käyt­tö kas­vai­si huo­mat­ta­vas­ti

Met­säyh­tiö Met­sä Group suun­nit­te­lee Kemiin suur­ta sel­lu­teh­da­sin­ves­toin­tia. Yhtiö ker­toi per­jan­tai­na, että se aikoo kor­va­ta Kemin sel­lu­teh­taan koko­naan uudel­la teh­taal­la, joka pys­tyi­si tuot­ta­maan puus­ta monen­lai­sia bio­tuot­tei­ta.

Kemiin suun­ni­tel­ta­van uuden bio­tuo­te­teh­taan vuo­tui­nen kui­tu­puun käyt­tö oli­si noin 7,6 mil­joo­naa kuu­tio­met­riä eli noin 4,5 mil­joo­naa nykyi­sen teh­taan käyt­töä enem­män. Puu on tar­koi­tus hank­kia pää­osin Suo­mes­ta. Puun­han­kin­nan var­mis­ta­mi­nen edel­lyt­tää han­kin­ta-alu­een mah­dol­li­suuk­sien edel­leen arvioin­tia koti­mai­sen puun osuu­den mak­si­moi­mi­sek­si. Voi­daan arvioi­da, että puun­han­kin­taa tuli­si myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Luul­ta­vas­ti teh­taal­la oli­si alu­eel­le myös työl­lis­tä­vää vai­ku­tus­ta.

Kemin bio­tuo­te­teh­das työl­lis­täi­si suo­raan noin 250 hen­ki­löä ja koko suo­ras­sa arvo­ket­jus­saan yhteen­sä noin 2 500 hen­ki­löä, mikä tar­koit­tai­si noin 1 500 hen­ki­lön lisäys­tä nyky­ti­lan­tee­seen. Teh­taan raken­nus­vai­heen työl­li­syys­vai­ku­tuk­sen arvioi­daan ole­van lähes 10 000 hen­ki­lö­työ­vuot­ta, jos­ta yli puo­let Kemis­sä. Suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on teh­taan fos­sii­lit­to­muus sekä 250 pro­sen­tin säh­kö­oma­va­rai­suus.

Teh­taan sel­lu­tuo­tan­to myy­täi­siin pää­asias­sa euroop­pa­lai­sil­le sekä aasia­lai­sil­le asiak­kail­le ja samal­la teh­da­sa­lu­eel­la sijait­se­val­le Met­sä Grou­piin kuu­lu­van Met­sä Boar­din lai­ne­ri­teh­taal­le. Var­si­nai­nen inves­toin­ti­pää­tös teh­taan mah­dol­li­ses­ta raken­ta­mi­ses­ta arvioi­daan teh­tä­vän aikai­sin­taan kesäl­lä 2020.

Tie­dot­tees­saan Met­sä Group ker­too, että se jat­kaa stra­te­gian­sa toteut­ta­mis­ta aloit­ta­mal­la han­ke­suun­nit­te­lun uuden bio­tuo­te­teh­taan raken­ta­mi­sek­si Kemiin, uuden män­ty­sa­han raken­ta­mi­sek­si Rau­mal­le sekä Ruot­sis­sa sijait­se­van Husu­min sel­lu­teh­taan uudis­ta­mi­sen ensim­mäi­ses­tä vai­hees­ta. Toteu­tues­saan näi­den suun­ni­tel­tu­jen inves­toin­tien arvo oli­si koko­nai­suu­des­saan noin 2 mil­jar­dia euroa jakau­tuen vuo­sil­le 2019–2023. Kemin ja Rau­man inves­toin­tien seu­rauk­se­na Suo­meen arvioi­daan vuo­si­ta­sol­la syn­ty­vän noin 0,6 mil­jar­din euron posi­tii­vi­set tulo­vai­ku­tuk­set, 0,7 mil­jar­din euron vien­nin lisäys sekä noin 2 000 hen­ki­lö­työ­vuo­den posi­tii­vi­nen työl­li­syys­vai­ku­tus lai­tos­ten suo­ris­sa arvo­ket­juis­sa. Kemin ja Rau­man uusien lai­tos­ten raken­nus­vai­hei­den työl­li­syys­vai­ku­tus oli­si noin 11 500 hen­ki­lö­työ­vuot­ta.