Rai­mo Pii­rai­nen Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien puheen­joh­ta­jak­si

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat piti­vät tänään jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­sen­sa edus­kun­nas­sa ja valit­si­vat puheen­joh­ta­jak­seen Rai­mo Pii­rai­sen. SDP:n kol­man­nen kau­den kan­san­edus­ta­ja Pii­rai­nen toi­mii samal­la Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien yhteys­hen­ki­lö­nä. Hänen teh­tä­vä­nään on koor­di­noi­da eri taho­jen ja sidos­ryh­mien tapaa­mi­sia vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien kans­sa.

– Yhteis­työl­lä terä­vöi­täm­me alu­eel­lis­ta edun­val­von­taa hyö­dyn­tä­mäl­lä eri kan­san­edus­ta­jien valio­kun­ta­vas­tuut ja eri­lai­set ver­kos­tot Hel­sin­gis­sä. Tapaam­me sidos­ryh­miä eri puo­lil­la vaa­li­pii­riä ja Hel­sin­gis­sä, Pii­rai­nen sanoo ja kiit­tää edus­ta­ja­kol­le­goi­ta saa­mas­taan luot­ta­muk­ses­ta.

Poh­jois-Suo­men maa­kun­ta­liit­to­jen tavoit­tei­ta aje­taan myös käyn­nis­ty­vis­sä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa uuteen hal­li­tus­oh­jel­maan.