Puun vas­tuul­li­nen alku­pe­rä on kun­nil­le tär­ke­ää

Kun­nat ovat sitou­tu­nei­ta kestävän kehi­tyk­sen tavoit­tei­siin sekä vas­tuul­lis­ten han­kin­to­jen edistämiseen. Puun vas­tuul­li­nen alku­pe­rä on kun­nil­le tärkeää. Poh­jois-Suo­mes­sa arvos­tus puu­hun mate­ri­aa­li­na on kor­ke­aa. Tämä selviää kuntapäättäjille osoi­te­tus­ta ”Puun vas­tuul­li­nen alku­pe­rä kun­tien päätöksenteossa” -kyse­lys­tä.

PEFC Suo­men sel­vi­tyk­ses­tä ilme­nee, että kun­tien stra­te­giois­sa kiinnitetään huo­mio­ta ylei­ses­ti ener­gi­aan ja ilmas­ton­muu­tok­seen liit­ty­viin aihei­siin sekä usein myös luon­non­va­ro­jen kestävän käytön edistämiseen ja mate­ri­aa­li­te­hok­kuu­teen. Yli puo­lel­la kun­nis­ta (59 %) puu­ra­ken­ta­mi­sen edistäminen on kir­jat­tu kun­ta­stra­te­gi­aan.

Kuntapäättäjien vas­tauk­set osoit­ta­vat kor­ke­aa arvos­tus­ta puu­hun raken­nus­ma­te­ri­aa­li­na ja laa­jaa arvos­tus­ta puun tar­joa­miin hyötyihin raken­ta­mi­ses­sa. Var­sin­kin Poh­jois-Suo­mes­sa koros­tuu näkemys, että puu­ta oli­si syy­tä käyttää aina, kun se on tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta sekä raken­nus­kus­tan­nuk­sil­taan kil­pai­lu­ky­kyis­tä. Puu­ra­ken­ta­mi­sen nähdään tärkeäksi kei­nok­si kun­nan ja talous­a­lu­een elin­voi­man edistämisessä.

Eri­tyi­ses­ti puu­ma­te­ri­aa­lin vai­ku­tuk­set sisäilmaan sekä raken­nuk­sen koko elin­kaar­ta kos­ke­va tar­kas­te­lu koet­tiin ylei­ses­ti erittäin tärkeiksi tekijöiksi puu­ra­ken­ta­mi­sen päätöksenteossa. Myös pitkän tähtäimen kestävyyden tavoit­teet, kuten puun uusiu­tu­vuus ja puun vas­tuul­li­nen alku­pe­rä, arvioi­tiin tärkeiksi.

Kun­nat pyrkivät edistämään vas­tuul­li­sia ja kestäviä han­kin­to­ja. Puun vas­tuul­li­ses­ta alkuperästä ker­to­vat mer­kit ovat ylei­ses­ti toi­vot­ta­via omi­nai­suuk­sia tuot­tei­den kil­pai­lu­tuk­ses­sa. Val­tao­sa kuntapäättäjistä näkee, että puun vas­tuul­li­nen alku­pe­rä ja met­siin liittyvät kestävän kehi­tyk­sen tavoit­teet on syy­tä ottaa yhä parem­min huo­mioon kun­tien raken­nus­toi­men han­kin­nois­sa.

Vas­tauk­sis­sa arvioi­tiin ylei­ses­ti, että vas­tuul­li­suu­den ja kestävyyden pai­noar­vo kas­vaa han­kin­to­jen ohjauk­ses­sa ja kestävän kehi­tys­ten tavoit­teet saa­vat entis­tä suu­rem­man roo­lin kun­tien päätöksenteossa.

- On merkittävää, että kyse­lyyn vas­tan­neis­ta kuntapäättäjistä suu­ri osa arvioi vas­tuul­li­suu­den roo­lin kas­va­van puu­poh­jais­ten tuot­tei­den han­kin­nois­sa. Puu­ra­ken­ta­mi­sen kas­vu tulee koros­ta­maan puun alkuperätiedon mer­ki­tys­tä, arvioi pääsihteeri Auvo Kai­vo­la.

Kyse­lys­sä haas­ta­tel­tiin luottamushenkilöjohtoa yhteen­sä 74 kun­nas­ta, mikä edus­taa noin kol­mas­osaa Suo­men 234:stä yli 3000 asuk­kaan kun­nis­ta. Maan kuu­des­ta suu­rim­mas­ta kau­pun­gis­ta haas­ta­tel­tiin myös tek­ni­sen toi­men joh­toa. Tut­ki­muk­sen otan­ta määriteltiin kun­ta­koon perus­teel­la siten, että vas­tauk­sia saa­tiin kaik­kien ELY-kes­kus­ten alu­eel­ta. Kyse­lyn toteut­ti Kan­tar TNS Oy PEFC Suo­mi — Suo­men Metsäsertifiointi ry:n toi­mek­sian­nos­ta.