Ruot­sa­lais­ta työl­lis­tä­mis­kei­noa ran­tau­te­taan Iihin – 55+-palvelukonseptiin etsi­tään yrit­tä­jiä

Ruo­tis­sa toi­mi­va 55+-keikkatyöpalvelu aio­taan tuo­da Iihin ja Oulun seu­dul­le. Kym­me­nen vuot­ta sit­ten alka­nut pal­ve­lu tar­jo­aa työ­tä ikään­ty­vil­le tai jo eläk­keel­le jää­neil­le, osa­työ­ky­kyi­sil­le ja kun­tou­tu­jil­le. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tino Met­sä­vai­niol­le jat­ko­so­pi­mus Kärp­pien kans­sa, Kärp­pä-täh­ti har­joit­te­lee yhä myös Ahmo­jen kans­sa

– Minä olen täm­möi­nen hau­ki­pu­taa­lai­nen jää­kiek­koi­li­ja. Olen sivii­lis­sä aika rau­hal­li­nen ja hil­jai­nen tyyp­pi. En hir­veäs­ti tee itses­tä nume­roa mis­sään, SM-lii­ga­jouk­kue Oulun Kär­pis­sä kes­kus­hyök­kää­jä­nä pelaa­va Tino Met­sä­vai­nio kuvaa itseään.–Uuno Tur­ha­pu­ro armei­jan lei­vis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jalois­ta kan­nat­taa pitää huol­ta

Jal­ko­jen kun­nos­ta kan­nat­taa pitää hyvää huol­ta, mikä ennal­taeh­käi­see myös ongel­mien syn­ty­mis­tä, neu­voo jal­ka- ja lähi­hoi­ta­ja ja lym­fa­te­ra­peut­ti Ani­ta Erk­ki­lä. Hän on eri­kois­tu­nut jal­ko­jen iho- ja kyn­sion­gel­mien hoi­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Kun­ta­päät­tä­jän tilin­te­koa vuo­des­ta 2018

Tein jou­lun­py­hien aikaan tilas­to­ja men­neen vuo­den kun­ta­päät­tä­jä­nä toi­mi­mi­ses­ta. Osal­lis­tuin vuo­den 2018 aika­na kaik­ki­aan 35 kokouk­seen. Tämä koko­nais­mää­rä jakaan­tui luot­ta­muse­lin­ten välil­lä seu­raa­vas­ti: kun­nan­val­tuus­to 8, tek­ni­nen lau­ta­kun­ta 9, Ii-Ins­ti­tuu­tin joh­to­kun­ta 8 ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta 10 ker­taa. Lisäk­si osal­lis­tuin Iin Ener­gia Oy:n hal­li­tuk­sen työ­hön.


Teks­ta­rit 15.1.2019

Nyt on herän­nyt suu­ri huo­li lumis­ta, joi­ta työn­ne­tään tien yli ojaan naa­pu­rin ton­tin vie­reen. Jos molem­mat naa­pu­rit, jois­ta toi­sen tont­ti on ojan vie­res­sä, työn­tä­vät lumen­sa tuo­hon kun­nan ojaan, niin onko sil­loin tasa­pe­li?


Voi­daan hyvin: Lii­kun­nas­ta tulee elä­män­ta­pa pie­nin aske­lin

Vuo­si on jäl­leen vaih­tu­nut, ja moni meis­tä on aloit­ta­nut sen teke­mäl­lä lupauk­sen. Yksi suo­ma­lais­ten suo­si­tuim­mis­ta lupauk­sis­ta on lii­kun­nan lisää­mi­nen. Lupaus on aiheel­li­nen, sil­lä suo­ma­lai­sis­ta yli 70 % liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta lii­an vähän ja käyt­tää lii­kaa aikaa istu­mi­seen. Tut­ki­mus­ten mukaan istu­mi­sel­la on suo­ra yhteys usei­siin pit­kä­ai­kais­sai­rauk­siin kuten val­ti­mo­sai­rauk­siin ja dia­be­tek­seen. Liik­ku­mi­nen onkin lää­ke, jol­la ter­veys­ris­ke­jä voi­daan mer­kit­tä­väs­ti pie­nen­tää.