Haukipudas

Huo­ve­li­nin Myl­ly ja Saha Hau­ki­pu­taal­la Kii­min­ki­joen var­rel­la

Vuo­den 1787 kar­tas­sa nykyi­sen Tör­mä­län saa­ren ete­lä­puo­lel­la Hau­ki­pu­taal­la Kii­min­ki­joen kapean joki­haa­ran var­rel­la näkyy olleen myl­ly, nimel­tään Antin myl­ly. Joki­haa­raa ei ole enää ole­mas­sa. Sen pai­kal­la on tie. Toi­sen haa­ran, ns. Myl­ly­haa­ran puo­lel­la, Pie­tin­saa­res­sa­kin tie­de­tään olleen myl­lyn, joka on ollut käy­tös­sä 1880-luvul­le saakka.Törmälän saa­rel­la sijait­se­va Jus­si­lan myl­ly, nykyi­nen Huo­ve­li­nin Myl­ly ja Saha, on raken­net­tu vuon­na 1908. Raken­ta­mi­seen liit­tyy kuver­nöö­rin lupa, jos­ta sel­vi­ää, että toi­mi­tus­kir­ja on teh­ty Hau­ki­pu­taal­la 29.6.1908 kat­sel­muk­ses­sa, jon­ka pii­ri-insi­nöö­ri Kon­rad Nord­vall oli mää­rän­nyt insi­nöö­ri R.Tennbergin suo­rit­ta­maan.

Lue lisää

Yksi­tyis­tei­den var­sil­le luvat­ta lai­te­tut opas­teet puhut­ta­vat Hau­ki­pu­taal­la

Oulun kau­pun­gin uudet pyö­rä­tie­o­pas­teet ovat aiheut­ta­neet kes­kus­te­lua yksi­tyis­tei­den var­sil­la asu­vien kes­kuu­des­sa. Esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan Vii­kin­mut­kan yksi­tyis­tien var­teen on lai­tet­tu kylt­ti, joka ohjaa pyö­räi­li­jöi­tä kul­ke­maan pääl­lys­tä­mät­tö­män tie­o­suu­den kaut­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lepo­lan tila kas­vaa kotie­läin­pi­hak­si

Kun Onka­mon­ky­län­tie­tä jak­saa ajaa tar­peek­si pit­käl­le, tulee vas­taan Ala­ta­lol­le osoit­ta­va kylt­ti. Kyl­tin osoit­ta­mas­sa suun­nas­sa on punai­nen talo, jon­ka pihal­la kipit­tää neli­sen­kym­men­tä kanaa, pari koi­raa ja kis­sa. Kysees­sä on Lepo­lan tila, jota asut­ta­vat Jan­ne Immo­nen ja Tai­na Hulan­mä­ki yhdes­sä kah­den lap­sen­sa ja lukuis­ten kotie­läin­ten­sä kans­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ook­ko Nää kuul­lu?

Oli ker­ran mies, joka oli kuu­lui­sa suk­ke­lis­ta vas­tauk­sis­taan. Mies istui jär­ven ran­nal­la ja hänen luok­seen tuli muu­an her­ra, joka halusi kuul­la kuin­ka nase­va hän on vas­tauk­sis­saan ja kysyi mie­hel­tä, että kuin­ka mon­ta saa­vil­lis­ta luu­let ole­van vet­tä tuos­sa jär­ves­sä. Mies vas­ta­si: ” No, jos on oikein iso saa­vi, niin ei tuu vie­lä täyteenkään.”K.R. Mar­tin­nie­mi

Lue lisää

Nie­me­län­tör­män suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­män katu­jen ja ympä­ris­tön perus­kor­jaus­suun­ni­tel­mat ovat kaik­kien näh­tä­vil­lä seu­raa­van kah­den vii­kon ajan muun muas­sa Oulun kau­pun­gin net­ti­si­vuil­la. Näh­tä­vil­lä­olon aika­na suun­ni­tel­mas­ta voi antaa mie­li­pi­tei­tä tai muis­tu­tuk­sia.
Hau­Pa tär­ke­ään koti­voit­toon

Hau­ki­pu­taan Pal­lon mies­ten edus­tus­jouk­kue otti tär­keät kol­me pis­tet­tä Kes­kus­ken­täl­lä pela­tus­sa Kol­mo­sen kär­ki­kamp­pai­lus­sa vii­me lau­an­tai­na. Hau­Pa voit­ti kesäi­ses­sä sääs­sä pela­tun otte­lun AC Oulu Aka­te­mi­aa vas­taan maa­lein 2–1. Hau­Pa läh­ti otte­luun huo­mat­ta­vas­ti kapeam­mal­la ryh­mäl­lä ver­rat­tu­na oulu­lai­siin, sil­lä HauPa:lla oli vaih­to­pen­kil­lä käy­tet­tä­vis­sä vain kak­si kent­tä­pe­laa­jaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lähi­hoi­ta­jan työ vaih­tui her­mo­ra­ta­hie­ron­taan

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Kat­ja Nurk­ka­la on sil­min­näh­den innos­tu­nut nykyi­ses­tä työs­tään. Kun hän pari vuot­ta sit­ten lähi­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­les­sään ajat­te­li laa­jen­taa osaa­mis­taan her­mo­ra­ta­hie­ron­taan, se vei­kin muka­naan niin, että vii­me kevää­nä nai­nen pis­ti oman hie­ron­tay­ri­tyk­sen pys­tyyn. Her­mo­ra­ta­hie­ro­jak­si opis­kel­les­saan hän oli saa­nut myös itse apua aural­li­seen migree­niin ja ryt­mi­häi­riöi­hin, mikä vah­vis­ti sitä, että tätä hän halu­aa teh­dä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nie­me­län­tör­mä saa­mas­sa uudet kas­vot

Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­män lisään­ty­nyt lii­ken­ne ja katu­jen heik­ko­kun­toi­suus on huo­mioi­tu Oulun kau­pun­gis­sa. Tiis­tai­na yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee alu­een katu- ja ympä­ris­tö­suun­ni­tel­man hyväk­sy­mis­tä ja näh­tä­vil­le aset­ta­mis­ta. Suun­ni­tel­ma pitää sisäl­lään katu­jen perus­kor­jauk­sen sekä valais­tuk­sen, kui­va­tuk­sen ja ympä­ris­tön suun­nit­te­lun.