Haukipudas

Jatu­li täyt­tyi teke­mi­ses­tä nuo­ril­le

Mitä teh­dä kun ei ole mitään teke­mis­tä? Tähän kysy­myk­seen pyr­ki vas­taa­maan lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan Jatu­lis­sa jär­jes­tet­ty The Tapah­tu­ma. Nuo­ril­le suun­na­tus­sa toi­min­nal­li­ses­sa tapah­tu­mas­sa lukui­sat hau­ki­pu­taa­lai­set toi­mi­jat, kan­sa­lais­jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set esit­te­li­vät toi­min­taan­sa, jon­ka lisäk­si kuul­tiin pai­kal­lis­ten bän­dien ja muusi­koi­den musiik­kie­si­tyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus



Poh­jan­tien tie­työ­alu­een nopeu­det teho­val­von­taan, myös Kel­lo-Räi­nän­pe­rän paran­ta­mi­ses­ta syn­tyi sopi­mus

Oulun polii­si­lai­tos val­voo tehos­te­tus­ti Poh­jan­tien tie­­työ­­maa-aluei­­ta eri­tyi­ses­ti auto­maat­ti­sel­la nopeus­val­von­ta­ka­lus­tol­la. Oulun polii­si­lai­tos on val­vo­nut nopeuk­sia vii­me vuo­den mar­ras­kuus­ta lah­tien sään­nöl­li­ses­ti Poh­jan­tien…


Työl­lis­te­tyt jää­vät työt­tö­mik­si

Hau­ki­pu­taan Työn­ha­ki­jat ry:n yllä­pi­tä­mä Link­ki-kirp­pis ja yhdis­tyk­sen työl­lis­tä­mis­toi­min­ta lop­pu­vat. Link­ki  sul­kee oven­sa asiak­kail­ta 31.5. ja tilat tyh­jen­ne­tään kesä­kuun lop­puun men­nes­sä, jol­loin täl­lä het­kel­lä työl­lis­tet­tyi­nä ole­vat 35 hen­ki­löä jää­vät työt­tö­mik­si.– Tie­to on tot­ta kai jär­kyt­tä­nyt tääl­lä työs­ken­te­le­viä. Olem­me olleet jo useam­man vuo­den talou­del­li­ses­ti aika ahtaal­la. Yhdis­tys on toi­mi­nut vii­si vuot­ta ilman min­kään­lais­ta tukea ja tilan­ne ei ole läh­te­nyt paran­tu­maan niin pöy­tä­vuo­kraa­jien kuin osta­vien asiak­kai­den­kaan suh­teen. Ikä­vä tilan­ne, että kaik­ki työl­lis­te­tyt jää­vät nyt työt­tö­mäk­si, kysees­sä on iso mää­rä Hau­ki­pu­taan alu­eel­la, miet­tii Hau­ki­pu­taan Työn­ha­ki­jat ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Ulla Hei­no. Hän on pyö­rit­tä­nyt ja vas­tan­nut käy­tän­nön toi­min­nas­ta 15 vuo­den ajan.– Edes­sä ole­va tilan­ne mie­ti­tyt­tää tosi pal­jon. Tämä on ollut hyvä työyh­tei­sö, jos­sa on hyvä ilma­pii­ri. Hyvin on kaik­ki tul­tu toi­meen kes­ke­näm­me, sanoi Lin­kis­sä työs­ken­te­le­vä Nii­na Suo­me­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jouk­ko­lii­ken­teen lipun­myyn­ti­ver­kos­to laa­je­nee

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen lipun­myyn­ti­ver­kos­to on laa­jen­tu­nut. Hau­ki­pu­taan Oulu10-asioin­ti­pis­te aloit­ti Oulun jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu­tuot­tei­den myyn­nin tou­ko­kuun alusta.Haukiputaalla myy­dään Walt­ti-kort­te­ja ja niil­le ladat­ta­via kaik­kia Oulun jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu­tuot­tei­ta. Myös työ­suh­de­mat­ka­lip­pu­ja ja opis­ke­li­ja­lip­pu­ja voi jat­kos­sa ostaa Hau­ki­pu­taal­ta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus





Auto­pe­su­la tulee Hau­ki­pu­taal­le

Auto­pe­su­la Express Hau­ki­pu­das­ta raken­ne­taan paras­ta aikaa Revon­tie 43:een. Pesu­la val­mis­tuu käyt­töön kesä-hei­­nä­­kuun vaih­tees­sa. Auto­pe­su­la Express Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Barck ker­too,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus