Haukipudas

Haku­ko­ne ker­too lem­mik­kien mat­kus­tus- ja maa­han­tuon­tieh­dot

Koi­rien, kis­so­jen ja fret­tien mat­kus­tus- ja maa­han­tuon­tieh­to­jen haku­ko­ne on avat­tu Ruo­ka­vi­ras­ton sivuil­le osoit­tees­sa www.ruokavirasto.fi. Haku­ko­neel­la voi käte­väs­ti sel­vit­tää koi­rien, kis­so­jen ja fret­tien Suo­meen mat­kus­ta­mi­seen ja maa­han­tuon­tiin liit­ty­vät ehdot.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vie­lä ehtii kor­ja­ta vero­pro­sen­tin lop­pu­vuo­dek­si

Osal­la pal­kan­saa­jis­ta on vie­lä lii­an alhai­nen vero­pro­sent­ti. Jos vero­kor­tin vero­pro­sent­ti on koko vuo­den tuloi­hin näh­den lii­an pie­ni, lop­pu­vuon­na pal­kas­ta menee vero lisä­pro­sen­tin mukaan. Vero­hal­lin­to kehot­taa­kin pal­kan­saa­jia tar­kis­ta­maan oman vero­pro­sent­tin­sa ja teke­mään tar­vit­taes­sa muu­tos­ve­ro­kor­tin lop­pu­vuo­del­le Oma­Ve­ros­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Tul­va­ra­joi­tuk­set uhkaa­vat raken­ta­mis­ta

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tyis­sä kylien osay­leis­kaa­vo­ja kos­ke­vis­sa tilai­suuk­sis­sa asuk­kaat ovat olleet ihmeis­sään ELY-kes­kuk­sen tul­va­ris­kien kar­toi­tuk­sen perus­teel­la mää­ri­tel­ty­jen raken­ta­mis­ra­joi­tus­ten edes­sä. Kii­min­gin Ala­ky­län Hon­ka­sen­pe­rän ja Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län Onka­mon­tien asuk­kaat tun­te­vat jou­tu­van­sa vää­rin­koh­del­luik­si.

Lue lisää

Met­säs­tys on myös lii­kun­taa

Met­säs­tys on yksi tapa liik­kua luon­nos­sa. Tämän sai­vat kuul­la Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lun luon­to­lii­kun­ta­kurs­si­lai­set olles­saan Kel­lon Met­säs­tys­seu­ran vie­rai­na maa­nan­tai­na. Kurs­si­lai­set sai­vat tie­tois­kun met­säs­tys­seu­ran toi­min­nas­ta, kier­si­vät riis­ta­po­lun, ampui­vat ilma­ki­vää­ril­lä, len­nät­ti­vät dro­nea ja ihmet­te­li­vät vas­ta nyl­jet­ty­jä hir­ven­ru­ho­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valoa Myl­ly­saa­reen ja Kii­min­ki­jo­keen Ase­ma­ky­läl­lä

Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti syk­syn päät­teek­si 9.10. ympä­ris­tö­tal­koot Myl­ly­saa­ren laa­vul­la. Saa­res­sa kerät­tiin kesän aika­na tal­kois­sa ja kesä­työn­te­ki­jöi­den kaa­ta­mia risu­ja pois­vie­tä­väk­si. Lisäk­si kaa­det­tiin huo­no­kun­toi­sia myrs­kyn kaa­ta­mia pui­ta polt­to­puu­tar­peik­si laa­vul­le. Tal­koi­siin osal­lis­tui 15 aikuis­ta ja kym­me­nen las­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pyö­räi­lyn puo­les­ta!

Län­si­tuu­len kou­lus­sa nos­tet­tiin pyö­räi­ly­asiat tape­til­le tiis­tai­na kun Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton Pyö­rä­san­ka­rit-tapah­tu­ma ran­tau­tui Hau­ki­pu­taal­le. Tapah­tu­maa luot­sa­si Talen­tis­ta tut­tu “Moto­riik­ka Miik­ka” eli Miik­ka Mäke­lä.


Tul­va­ra­joi­tus puhut­taa eni­ten Joki­ky­läs­sä

Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen esit­te­ly- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen osal­lis­tui kol­mi­sen­kym­men­tä osa­not­ta­jaa. Hau­ki­pu­taan kou­lul­la vii­me tors­tai­na pide­tyn tilai­suu­den puheen­joh­ta­ja­na toi­mi Jor­ma Les­ke­lä Hau­ki­pu­taal­ta. Hän on kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen ja yhdys­kun­ta­jaok­sen puheen­joh­ta­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus