Haukipudas

Yrit­tä­jät ovat ahtaal­la koro­nan takia

Ran­ta­poh­jaan alu­een yrit­tä­jäyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat pel­kää­vät koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sia eten­kin pie­ny­rit­tä­jiin, joi­ta alu­eel­la on pal­jon. Hal­li­tuk­sen toi­miin yrit­tä­jien ahdin­gon hel­pot­ta­mi­sek­si ollaan enim­mäk­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koro­na syn­nyt­tää uusia toi­min­ta­ta­po­ja myös hoi­va­pal­ve­lui­hin

Ikäih­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa suh­tau­du­taan koro­nan aiheut­ta­maan tilan­tee­seen hyvin vaka­vas­ti ja teh­dään kai­ken aikaa pal­jon enna­koi­via toi­mia asu­kas­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Hen­ki­lö­kun­taa on tois­tai­sek­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ky­län kaa­va uudel­leen val­mis­te­luun

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti yksi­mie­li­ses­ti palaut­taa Joki­ky­län ja Mur­ron aluei­ta kos­ke­van osay­leis­kaa­van uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Osay­leis­kaa­va oli näh­tä­vil­lä vii­me vuo­den lopul­la,…


Lähel­lä, mut­ta niin etä­nä

Ran­ta­poh­jas­ta 11.12.1980: Meni­pä eräs kul­ku­mies tuol­la savon­puo­les­sa erää­seen taloon ja pyy­si juo­ta­vaa. Sii­nä janoa sam­mut­taes­saan hän huo­ma­si sau­nan ole­van tules­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKir­jas­ton sijoit­tu­mi­nen Jatu­liin mah­do­ton­ta

Oulun kau­pun­ki on sel­vit­tä­nyt mah­dol­li­suuk­sia sijoit­taa kir­­jas­­to- ja Oulu10-pal­­ve­­lut Jatu­lin tiloi­hin, kuten kau­pun­gin­val­tuus­to on lin­jan­nut lähi­vuo­sien sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen ver­kos­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus