Haukipudas

Ahmoil­la vireil­lä jää­hal­li­han­ke

Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­val­la jää­kiek­ko­seu­ra Ahmat ry:llä on suun­ni­tel­mis­sa uuden jää­hal­lin raken­ta­mi­nen. Pie­nen seu­ran suu­ri pon­nis­tus on alka­nut. Jää­hal­li sijoit­tui­si Jatu­lin itä­puo­lel­le, pää­tyyn, jos­sa nykyi­set ten­nis­ken­tät sijait­se­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pikai­ses­ti vihil­le

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää vih­ki­het­ken lau­an­tai­na 22. hel­mi­kuu­ta kel­lo 13–15. Parit voi­vat tul­la kirk­koon vihit­tä­väk­si eikä ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta tar­vi­ta. Toi­mi­tuk­seen tar­vi­taan kui­ten­kin esteet­tö­myys­to­dis­tuk­set, nii­den saa­mi­seen menee noin viik­ko, ja todis­tuk­set tulee olla muka­na.

Lue lisää

Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen jär­jes­tä­jil­lä peu­kut pys­tys­sä

Hau­ki­pu­das­hiih­to — Hyvän tuu­len latu­ret­ki hiih­de­tään hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, mikä­li lumi­ti­lan­ne sal­lii. Jär­jes­tä­jil­lä ja hiih­tä­jil­lä on peu­kut pys­tys­sä, että säi­den­hal­ti­ja oli­si suo­tui­sa. Hau­ki­pu­das­hiih­to on jär­jes­tyk­ses­sään jo 40:s. Ensim­mäi­sen ker­ran sau­vot­tiin jo vuon­na 1980.

Lue lisää

Koo­mik­ko Ilk­ka Kivi Teat­te­ri­kuo­pal­le

Nau­run tasa­pai­nos­ta ja Noin vii­kon uuti­sis­ta tut­tu stand up -koo­mik­ko Iik­ka Kivi teki syk­syl­lä 2019 uran­sa ensim­mäi­sen stand up -soo­lo­kier­tu­een. Suu­ren suo­sion saa­nut kier­tue jat­kuu kevääl­lä 2020 ja saa­puu Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­le ystä­vän­päi­vä­nä per­jan­tai­na 14.2. Esi­tys alkaa kel­lo 19.


Kul­taa Hau­ki­pu­taal­le

Vete­raa­nien maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­sat jär­jes­tet­tiin tänä vuon­na vii­kol­la 3 Itä­val­lan Inns­bruc­kis­sa ja sen ympä­ris­tös­sä kaik­ki­aan 12 tal­vi­la­jis­sa. Osal­lis­tu­jia tapah­tu­mas­sa oli yli 3 000. Suu­rin suo­ma­lais­jouk­ko, noin 50 hen­keä, osal­lis­tui hiih­to­suun­nis­tuk­sen sprint­tiin, pit­käl­le mat­kal­le ja kes­ki­mat­kal­le. Hiih­to­suun­nis­tuk­set suun­nis­tet­tiin See­fel­din alu­eel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vo­ja

Susan­na Wii­kil­le ja Tomi Veh­ka­pe­räl­le Iihin syn­tyi tome­ra tytär 11.12. Pai­no 3 386g, pituus 49cm. Lau­ra ja Reet­ta sai­vat pik­kusis­kon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juha Jun­tu­nen aloit­ti Oulun Ener­gia -kon­ser­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

Juha Jun­tu­nen aloit­ti vuo­den­vaih­tees­sa Oulun Ener­gia -kon­ser­nin uute­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Hän siir­tyi teh­tä­vään Tech­no­po­lis Oy:stä. Juha Jun­tu­nen saa joh­taak­seen hyväs­sä kun­nos­sa ole­van ja uudis­tu­van yhtiön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro etsii uusia lau­la­jia

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro toi­voo rivei­hin­sä uusia lau­la­jia. Uuden vuo­den alkaes­sa ja tule­van toi­min­nan käyn­nis­tyes­sä uusil­la tuli­joil­la on hyvä sau­ma tul­la mukaan kuo­roon. Tosia­sia on, että nykyi­set kuo­ro­lai­set ikään­ty­vät, ja jat­ku­vuu­den kan­nal­ta uusien jäsen­ten hank­ki­mi­nen on ajan­koh­tais­ta, tote­aa Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro ry:n vara­pu­heen­joh­ta­ja Erk­ki Jur­ve­lin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus