Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Koi­ra­pal­ve­lu Lup­pa aloit­ti Välikylässä

Pate­nie­mes­sä asu­va Han­na-Lee­na När­hi ava­si vas­ti­kään Jää­lin Väli­ky­lään Koi­ra­pal­ve­lu Lupan. När­hel­lä on par­hail­laan meneil­lään eläin­ten­kou­lut­ta­jan ammat­ti­tut­kin­non opin­not, jon­ka oppi­so­pi­mus­paik­ka­na oma yri­tys myös toi­mii. Nuo­ri yrit­tä­jä on aiem­min opis­kel­lut Suo­men Eläin­kou­lu­tus­kes­kuk­ses­sa eläin­ten oppi­mis­ta ja kou­lut­ta­mis­ta. Eläin­ten­kou­lut­ta­jak­si hän val­mis­tuu ensi keväänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iin iden­ti­tee­tin pitää säilyä

Yli-Iis­sä on perin­tei­ses­ti valit­tu uuden­vuo­den juh­lien yhtey­des­sä Yli-Iin Kymp­pi. Perin­tee­seen halut­tiin muu­tos­ta ja täl­lä ker­taa pää­tet­tiin vali­ta Yli-Iin Sisu­pus­si. Arja Huh­ta­sen pon­nis­te­lut Tai­to­Myl­lyl­lä oli lai­tet­tu mer­kil­le kun­ta­lai­syh­dis­tyk­ses­sä ja niin­pä hänen valin­tan­sa oli selvä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iin kir­kon ikku­nat ja vesi­kat­to remonttiin

Yli-Iin kir­kon vesi­kat­to ja ikku­nat perus­kor­ja­taan sekä sprinkle­ri­jär­jes­tel­mä uusi­taan tänä vuon­na. Hank­keen koko­nais­kus­tan­nusar­vio on 400 000 euroa. Yhtei­nen kirk­ko­val­tuus­to on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vää­rä­kos­ken ihmis­ten elä­mää kuvina

Kii­min­gis­sä Vää­rä­kos­ken mai­se­mis­sa asu­va Kat­ri Jäm­sä on koon­nut isän­sä Lau­ri Matin­poi­ka Jäm­sän (1910–1969) ja sukun­sa his­to­ri­aa yksiin kan­siin jo aiem­min. Nyt hän teki Suo­mi 100-valo­ku­va­pro­jek­tin, jos­sa Vää­rä­kos­ken myl­lyl­tä löy­ty­nei­siin, toden­nä­köi­ses­ti Yrjä­nän van­han talon ikku­nan­po­kiin istu­tet­tiin upei­ta kuvia tilan ja suvun his­to­rias­ta vuo­si­kym­me­nien varsilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Jak­ku­ky­lä — gal­lia­lai­nen kylä

Kun jak­ku­ky­lä­läi­set huo­ma­si­vat Oulu-lii­­tok­­sen myö­tä, että kylän kehit­tä­mis­mah­dol­li­suu­det eivät enää olleet hääp­pöi­set ja uhka­na oli näi­vet­ty­mi­nen, he eivät jää­neet surkuttelemaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Puuse­päk­si it-alalta

Kii­min­ki Ala­ky­lä­läi­nen Rai­mo Puo­la­ka­na­ho ehti työs­ken­nel­lä it-alal­­la 30 vuot­ta, kun­nes pit­kä ura Nokian lei­vis­sä tuli lop­puun­sa. Vii­me vuo­den­vaih­tees­sa Puo­la­ka­na­ho otti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kou­lu­vie­rai­lu Joki­ran­nan koululla

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­ja on par­hail­laan ylä­kou­lu­vie­rai­lul­la Joki­ran­nan kou­lun 8b-luo­­kal­­la. Vie­rai­lun aika­na tutus­tut­tiin toi­mit­ta­jan työ­hön ja leh­teen sekä tehtiin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus