Juhan­nus­juh­la oli van­hus­ten ensim­mäi­nen juh­la aikoihin

Sylvi Laurila lauloi monta laulua mukana Valto Savolaisen laulaessa ja soittaessa nostalgisia kappaleita.Sylvi Laurila lauloi monta laulua mukana Valto Savolaisen laulaessa ja soittaessa nostalgisia kappaleita.

Pal­ve­lu­kes­kus Jaa­ran­kar­ta­non väki kokoon­tui maa­nan­tai­na pihal­le yhtei­seen juhan­nus­juh­laan. Tapaus oli odo­tet­tu, sil­lä koro­nan takia kaik­ki tapah­tu­mat ovat olleet pit­kään tauolla.

– Juhan­nus­juh­la tun­tuu koro­na­vuo­den jäl­keen eri­tyi­sen mah­ta­val­ta. Nyt saa vähän huo­ah­taa ja naut­tia kesäs­tä, tote­si lähi­hoi­ta­ja Anna Saa­re­la.

Juh­las­sa Jaa­ran­kar­ta­non asuk­kai­ta sekä hen­ki­lö­kun­taa viih­dyt­ti Val­to Savo­lai­nen esit­tä­mäl­lä kesäis­tä musiik­kia, tari­noi­mal­la juhan­nus­jut­tu­ja ja tai­vut­ta­mal­la ilma­pal­lois­ta eri­lai­sia hah­mo­ja. Savo­lai­sen kut­su­mi­sen pai­kal­le teki mah­dol­li­sek­si Lions Club Kiiminki.

– Tuom­me yleen­sä tän­ne asuk­kail­le täy­te­kak­ku­ja äitien­päi­väk­si. Vii­me vuon­na ei voi­tu tuo­da koro­nan takia edes kak­kua, joten tänä vuon­na kysyim­me äitien­päi­vän alla, mil­lais­ta muis­ta­mis­ta he meil­tä haluai­si­vat, ker­too Mari Sil­ta­kos­ki.

Jaa­ran­kar­ta­nos­ta ehdo­tet­tiin lei­jo­nil­le Savo­lai­sen kut­su­mis­ta viih­dyt­tä­mään asukkaita.

– Oli­kin hyvä aja­tus saa­da tän­ne jotain piris­tys­tä, tote­aa koi­ran­sa Luken asuk­kai­den rap­su­tet­ta­vak­si juh­laan tuo­nut Siltakoski.

Juhan­nus­juh­la aloi­tet­tiin lou­naal­la, jol­la oli tar­jol­la mak­ka­raa, peru­na­muusia ja juus­to­keit­toa. Myö­hem­min nau­tit­tiin vie­lä kesäi­ses­tä man­sik­ka­ka­kus­ta. Talon asu­kas Syl­vi Lau­ri­la ker­toi eten­kin juus­to­kei­ton maistuneen.

– Olen sitä itse­kin mones­ti keit­tä­nyt ja eten­kin äiti­ni oli inno­kas keit­tä­mään sitä aina kun sopi­vaa ter­ni­mai­toa oli tarjolla.

Iki­vih­re­ää Met­sä­kuk­kia-kap­pa­let­ta hyräil­lyt Lau­ri­la oli ilah­tu­nut juhan­nus­juh­las­ta, sil­lä musiik­ki ja lau­la­mi­nen ovat hänel­le mie­lui­sia. Koro­na-ajas­ta hän tote­si talos­sa sel­viy­dy­tyn hyvin. Samaa miel­tä oli Anna-Lii­sa Palo­kan­gas.

– Ei tämä hoi­ta­jil­le ole ollut help­poa, kun mei­tä on tääl­lä näin pal­jon. Minul­la aika on kulu­nut lukemalla.

Pal­ve­lu­kes­kuk­sen nor­maa­liin arkeen kuu­lu­via ulko­puo­li­sia kon­tak­te­ja vaa­ti­via toi­min­to­ja on koro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­nyt­tyä aloi­tel­tu pik­ku­hil­jaa. Esi­mer­kik­si seu­ra­kun­ta on jo pitä­nyt har­taus­het­ken ulko­na. Seu­ra­kun­ta ja Kii­min­gin rau­ha­nyh­dis­tys jär­jes­tä­vät kum­pi­kin nor­maa­lis­ti har­taus­het­kiä ker­ran kuu­kau­des­sa. Nor­maa­lio­lois­sa myös elä­ke­läi­set käy­vät lau­lat­ta­mas­sa asuk­kai­ta säännöllisesti.

Myös suo­si­tut ret­ket on jo aloi­tet­tu käy­mäl­lä kesä­ret­kel­lä. Koi­te­liin suun­ni­tel­tu ret­ki täy­tyi kui­ten­kin vaih­taa huo­non sään takia kiertoajeluksi.

– Kävim­me sit­ten kat­so­mas­sa Koi­te­lia, Nal­li­ka­rin aal­lok­koa sekä Kii­min­gin kirk­koa autoa­je­lul­la, Anna Saa­re­la kertoo.

Koro­na­vuo­si on vaa­ti­nut yli­mää­räi­siä jär­jes­te­ly­jä, ja vuo­si oli ras­kas. Mar­ras­kuus­sa talos­sa oli koro­na­ta­pauk­sia, eikä myös­kään koro­nan aiheut­ta­mil­ta kuo­le­mil­ta väl­tyt­ty. Esi­mies Pet­ra Hil­tu­nen ker­too, että epi­de­mian aika­na asiak­kai­den liik­ku­mi­nen rajat­tiin vain omaan osas­toon ja työn­te­ki­jät käyt­ti­vät täyt­tä suo­ja­va­rus­tus­ta. Sai­ras­tu­neet oli­vat omas­sa sii­ves­sään sai­raa­la­mai­sis­sa olosuhteissa.

– Täy­sien suo­ja­va­rus­tei­den jäl­keen ei mas­kin pitä­mi­nen ole tun­tu­nut enää mil­tään, Saa­re­la sanoo.

Ulko­puo­li­set kon­tak­tit on pidet­ty mini­mis­sä, mut­ta omai­set ovat pääs­seet tapaa­maan lähei­si­ään koko ajan.

– Omais­ten on pitä­nyt ilmoit­taa tulos­taan etu­kä­teen ja olem­me opas­ta­neet hei­tä hygie­nia­käy­tän­nöis­tä. Kai­ken kaik­ki­aan omai­set ovat suh­tau­tu­neet erit­täin ymmär­tä­väi­seen kaik­kiin jär­jes­te­lyi­hin. Nyt osa asuk­kais­ta on jo nyt pääs­syt käy­mään koti­lo­mil­la­kin, Hil­tu­nen kertoo.

Val­to Savo­lai­nen jat­koi musi­soin­tia ukkos­myrs­kyyn saak­ka. Äkkiä nous­sut myrs­ky rae­kuu­roi­nen uhka­si kas­tel­la säh­kö­lait­teet ja repiä tel­tan, mut­ta Jaa­ran­kar­ta­non väki sekä artis­ti ja hänen lait­teen­sa sel­vi­si­vät myrä­käs­tä vaurioitta.