Ajankohtaista

“Putaan fei­meim­mät potut” esittäytyvät

Putaan fei­meim­mät potut on met­ka nimi Kel­lon ylä­kou­lun kuva­tai­de­ryh­mäl­le. Se syn­tyi haus­kas­ta ideas­ta, kun ryh­mäs­sä mie­tit­tiin ker­hol­le nimeä. Vuo­si sit­ten aloit­ta­nut valo­ku­vaus- ja kuva­tai­de­ker­ho nime­si itsen­sä ”Perus­pe­ru­noik­si”, ja kun ryh­män töi­tä on nyt esil­lä jo toi­ses­sa näyt­te­lys­sä, hok­sat­tiin, että asial­la on Putaan fei­meim­mät potut.

Lue lisää

Ryh­mä­ko­ti Start­ti on koti ja tukikohta

Ryh­mä­ko­ti Star­tis­sa Iis­sä jän­ni­tys tii­vis­tyy. Pöy­tä on katet­tu monen­lai­sia herk­ku­ja täy­teen ja vie­rai­ta odo­tel­laan. Kodik­kaat ja viih­tyi­sät tilat on koris­tel­tu jou­lui­ses­ti. Koh­ta on alka­mas­sa juh­la, ja sii­hen on aihet­ta, sil­lä Start­ti on toi­mi­nut pyö­reät 10 vuotta. 

Lue lisää

Iko­nit näyttelyssä

Iin kan­sa­lais­opis­ton iko­ni­maa­lauk­sen kurs­si­lais­ten töi­tä on esil­lä Nät­te­po­ris­sa. Ryh­män opet­ta­ja Sinik­ka Kui­va­la ker­too, että iko­ni­maa­laus­ta on ope­tet­tu Iis­sä jo vuosikymmeniä.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Omaan nilkkaan

Kävi Pos­tin työ­rii­das­sa kuin­ka hyvän­sä, ovat molem­mat osa­puo­let teh­neet suur­ta hal­laa omal­le alal­leen ja työ­paik­ko­jen­sa säi­ly­mi­sel­le. Moni tie­to­ko­neen kans­sa tutuk­si pääs­syt on jo nyt esi­mer­kik­si käy­nyt tilaa­mas­sa itsel­leen las­kut säh­köi­ses­ti. Samoin moni huo­maa lak­ko­päi­vien aika­na, että leh­tien luke­mi­nen­kin onnis­tuu ihan hyvin tie­to­ko­neel­la tai äly­pu­he­li­mel­la. Ran­ta­poh­jan­kin digi­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien mää­räs­tä ker­to­va käy­rä pon­nah­ti tiis­tai­na ennä­tyk­sel­li­seen lukemaan.


Vir­heet kor­ja­taan kyllä

Ran­ta­poh­jas­ta 10.1.1980: Jou­lun­ai­kaan vie­rai­li jou­lu­puk­ki kaup­po­jen luo­na ja aje­lut­ti lap­sia porol­la ja pul­kal­la. 4‑vuotias tyt­tö sai myös kyy­tiä. Hän ker­toi äidil­leen koto­na: ”Jou­lu­puk­ki­pa aje­lut­ti mei­tä sel­lai­sel­la veneen puo­lik­kaal­la.” H.V. Haukipudas


Ei ollut Voi­tos­ta Kii­Rin kaatajaksi

Kii­min­gin Rien­to koh­ta­si kori­pal­lon alue­sar­jas­sa vii­me vii­kol­la Oulun Voit­to Bas­ke­tin. Alun perin pai­kal­le piti saa­pua Kok­ko­lan kova yhdis­tel­mä, mut­ta vain kak­si päi­vää ennen koh­taa­mis­ta Kok­ko­la pyy­si siir­toa ja Kii­Ri suos­tui. Tilal­le tuli Oulun Voit­to, jon­ka puh­toi­nen nimi­kil­pi sai kui­ten­kin tilil­leen tap­pion. Luke­mat Lai­va­kan­kaan kou­lul­la välk­kyi­vät nume­rois­sa 83–55 (43–22) sum­me­rin soidessa.


Iin Mar­tat on vir­keä 90-vuotias

1800 ‑luvun vii­mei­se­nä vuon­na perus­tet­tiin Mart­ta-jär­jes­tö, jon­ka perus­pe­ri­aat­tei­siin kuu­lui kodin ja las­ten hoi­toon liit­ty­vien tie­to­jen ja neu­vo­jen levit­tä­mi­nen kan­san nais­ten paris­sa, jot­ta hyvin­voin­ti kodeis­sa paranisi.


Jou­lui­loa yksi­näi­sil­le ja vähä­va­rai­sil­le kerä­tään jälleen

Jou­lu­lah­ja­ke­räyk­set yksi­näis­ten ja vähä­va­rais­ten hyväk­si on käyn­nis­ty­nyt Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa. Lah­joi­tuk­sia voi tuo­da 25.11. men­nes­sä Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen dia­ko­nia­toi­mis­ton odo­tus­ti­laan. Vapaa­eh­toi­set teke­vät lah­joi­tuk­sis­ta jou­lu­pa­ket­te­ja, jot­ka jae­taan dia­ko­nia­työn kaut­ta jou­lun alla.


Kel­lon “Pik­ku-TB” on pitä­nyt pintansa

Hau­ki­pu­taan van­him­piin yksi­tyi­siin yri­tyk­siin lukeu­tu­va Kel­lon TB Poh­jois-Kel­los­sa on myy­nyt polt­to–  ja voi­te­luai­nei­ta jo 70 vuot­ta. Merk­ki­päi­vän kun­niak­si ja kii­tok­sek­si asiak­kail­le huol­ta­mol­la juo­tiin kak­ku­kah­vit vii­me tors­tai­na. Yrit­tä­jät Tert­tu ja Sep­po Iso­hoo­ka­na sai­vat pal­jon onnit­te­lu­ja ja kävi­jöi­tä riit­ti aamus­ta iltaan.