Joki­ky­län sil­ta uusi­taan

Kii­min­ki­joen­tiel­le (maan­tie 8460) on käyn­nis­ty­nyt tie­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen ja Oulun kau­pun­gin toi­mes­ta.

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä Joki­ky­län sil­ta uusi­taan nykyi­sel­le pai­kal­leen. Lisäk­si sil­lan ete­lä­puo­lel­le Koi­vu­lan­tien ja Hau­ki­väy­län välil­le suun­ni­tel­laan uusi jalan­kul­ku- ja pyö­rä­tie.

Suun­nit­te­lu­työ on käyn­nis­tet­ty kesä­kuus­sa. Syk­syl­lä suun­ni­tel­mas­ta pide­tään ylei­söl­le avoin esit­te­ly­ti­lai­suus, jos­sa esi­tel­lään laa­dit­tu­ja suun­ni­tel­ma­luon­nok­sia ja -ehdo­tuk­sia sekä ote­taan vas­taan suun­ni­tel­maa kos­ke­vaa palau­tet­ta.

Tie­suun­ni­tel­ma val­mis­tuu vuo­den 2020 lop­puun men­nes­sä. Tie­suun­ni­tel­man val­mis­tut­tua hank­kees­ta laa­di­taan raken­nus­suun­ni­tel­ma, joka val­mis­tuu tal­vel­la 2021. Hank­keen raken­nus­kus­tan­nusar­vio on noin 3,5 mil­joo­naa euroa.