Oulun­kaa­ri muis­tut­taa koro­naoh­jeis­tuk­sis­ta — ter­veys­a­se­mat edel­leen val­mius­ti­las­sa

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä on jul­kais­sut päi­vi­te­tyt toi­min­taoh­jeet koro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taan val­tio­neu­vos­ton uusien ohjei­den poh­jal­ta. Viruk­sen leviä­mis­tä ehkäis­tään edel­leen par­hai­ten hyväl­lä käsi- ja yski­mis­hy­gie­nial­la ja nou­dat­ta­mal­la vähin­tään yhden met­rin tur­vae­täi­syyt­tä toi­siin ihmi­siin. Iso­jen ihmis­jouk­ko­jen vält­tä­mi­nen on edel­leen suo­si­tel­ta­vaa.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­tun­ta­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen, mut­ta Oulun­kaa­ren ter­veys­a­se­mil­la pide­tään edel­leen yllä val­mius­ta­soa. Infek­tio­po­likli­ni­kat ovat avoin­na kai­kil­le hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­ta kär­si­vil­le, ja koro­na­näyt­tei­tä ote­taan aktii­vi­ses­ti tar­peen mukaan.

Oulun­kaa­ren pal­ve­lua­su­mi­sen ja van­hus­pal­ve­lui­den yksi­köis­sä on jo aiem­min jär­jes­tet­ty tapaa­mi­sia lähio­mai­sil­le ulko­ti­lois­sa, mut­ta päi­vi­tet­ty­jen ohjei­den myö­tä vie­rai­lut sal­li­taan myös sisäl­lä yksi­kös­sä kah­del­le vie­raal­le ker­ral­laan. Vie­rai­luis­ta on sovit­ta­va erik­seen hen­ki­lö­kun­nan kans­sa, ja vie­rai­luil­la on eri­tyi­sen tär­ke­ää nou­dat­taa ohjeis­tuk­sia tur­va­vä­leis­tä ja käsi­hy­gie­nias­ta. Vie­rail­le tar­jo­taan käyt­töön myös suu-nenä­suo­jia.

Ris­ki­ryh­mien tulee edel­leen nou­dat­taa eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta, ja jär­jes­tää esi­mer­kik­si mah­dol­li­set tapaa­mi­set ulko­ti­lois­sa ja vält­tää kät­te­lyä, halai­lua sekä pit­kiä vie­rai­lu­ja. Ris­ki­ryh­miä muis­tu­te­taan myös hel­teen vai­ku­tuk­sis­ta, ja kehoi­te­taan suo­jau­tu­maan aurin­gol­ta, vii­len­tä­mään sisä­ti­lo­ja sekä naut­ti­maan riit­tä­väs­ti juo­ta­vaa ja ravin­toa.

Oulun­kaa­ren pal­ve­luis­sa voi­daan edel­leen hyö­dyn­tää etäyh­teyk­siä, ja esi­mer­kik­si hoi­ta­jan, lää­kä­rin tai sosi­aa­li­työn­te­ki­jän tapaa­mi­sen voi hoi­taa video­vä­lit­tei­ses­ti. Etäyh­teyk­siä hyö­dyn­ne­tään myös van­hus­ten koti­hoi­don pal­ve­luis­sa. Oulun­kaa­ren toi­mi­pis­teis­sä asioin­ti on kui­ten­kin tur­val­lis­ta, ja vas­taan­ot­to- ja hoi­toai­ko­ja kan­nat­taa käyt­tää. Uusia aiko­ja ter­veys- sekä sosi­aa­li- ja per­he­pal­ve­lui­hin on tar­jol­la taval­li­seen tapaan. Oulun­kaa­ren hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää hen­gi­tys­suo­jai­mia tar­vit­taes­sa.