Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­luun 115 lisäaloituspaikkaa

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu (Oamk) suun­taa syk­syl­le 2020 ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toi­hin joh­ta­viin kou­lu­tuk­siin saa­man­sa 115 lisä­aloi­tus­paik­kaa aloil­le, joil­ta val­mis­tu­vil­le asian­tun­ti­joil­le on tar­vet­ta ja jopa pulaa.

Hal­li­tus myön­si kor­kea­kou­lu­jen lisä­aloi­tus­paik­koi­hin rahaa nel­jän­nes­sä lisä­ta­lous­ar­vios­sa. Lisä­aloi­tus­pai­koil­la hal­li­tus pyr­kii tasoit­ta­maan koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­mien poik­keus­o­lo­jen vai­ku­tuk­sia talou­teen panos­ta­mal­la osaa­mi­seen ja nuor­ten kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­siin. Lisä­aloi­tus­pai­kat kos­ke­vat kor­kea­kou­lu­jen suo­men- ja ruot­sin­kie­li­siä koulutuksia.

– Suun­ta­sim­me saa­mam­me lisä­aloi­tus­pai­kat aloil­le, joil­la on alu­eel­lam­me osaa­ja­tar­ve tai jopa työ­voi­ma­pu­la. Esi­mer­kik­si tek­nii­kan alal­le on enna­koi­tu työ­voi­man tar­vet­ta, ja ICT- sekä sosi­aa­li- ja ter­veys­aloil­la on jo työ­voi­ma­pu­laa, vara­reh­to­ri Jyr­ki Lai­ti­nen sanoo.

Oam­kis­ta val­mis­tu­neis­ta noin 80 pro­sent­tia jää Poh­jois-Poh­jan­maal­le töi­hin, ja noin puo­let alu­een kor­kea­kou­lu­te­tuis­ta on val­mis­tu­nut Oamkista.

– Mei­dän teh­tä­vä­näm­me on taa­ta osaa­vien kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen työn­te­ki­jöi­den saa­ta­vuus, jot­ta alu­eem­me voi kehit­tyä ja menes­tyä, vara­reh­to­ri Jyr­ki Lai­ti­nen jatkaa.

Oamk koh­den­si lisä­paik­ko­ja myös moni­muo­to­to­teu­tuk­se­na jär­jes­tet­tä­viin kou­lu­tuk­siin. Moni­muo­to­to­teu­tuk­ses­sa käy­te­tään lähi‑, etä- ja verk­ko-ope­tus­ta päi­vi­sin, iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Moni­muo­to­to­teu­tus sopii usein työn ohes­sa opis­ke­luun, mut­ta työ­paik­ka ei ole edel­ly­tys opiskelulle.