Koro­na­ra­hoi­tuk­sel­la on ollut vai­ku­tus­ta yri­tys­ten sel­viy­ty­mi­seen

ELY-kes­kuk­set sai­vat koro­na­vi­ruse­pi­de­mias­ta joh­tu­vas­ta mark­ki­na- ja tuo­tan­to­häi­riöis­tä kär­si­vil­le yri­tyk­sil­le myön­net­tä­väk­si rahoi­tus­ta yhteen­sä 400 mil­joo­naa euroa. Tou­ko-kesä­kuun vaih­tees­sa toteu­te­tun kyse­lyn avul­la halut­tiin sel­vit­tää mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia jo pää­tök­sen saa­neet yri­tyk­set arvioi­vat koro­na­ra­hoi­tuk­sel­la olleen yri­tyk­sen­sä lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen.

Tulos­ten mukaan vas­taa­jat arvioi­vat koro­na­ra­hoi­tuk­sen vai­kut­ta­vuu­den ja mer­kit­tä­vim­män hyö­dyn ole­van eri­tyi­ses­ti yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan uudis­tu­mi­nen ja vah­vis­tu­mi­nen. Lisäk­si rahoi­tuk­sen avul­la oli pys­tyt­ty vält­tä­mään hen­ki­lös­tön lomau­tuk­sia ja irti­sa­no­mi­sia sekä väl­tyt­ty yri­tys­toi­min­nan lopet­ta­mi­sel­ta.

Yri­tyk­sil­tä sel­vi­tet­tiin lisäk­si arvio­ta ELY-kes­kuk­sen koro­na­ra­hoi­tuk­seen liit­ty­väs­tä koko­nais­pal­ve­lus­ta (astei­kol­la 1–5). Tyy­ty­väi­sim­piä asiak­kaat oli­vat säh­köi­sen asioin­nin suju­vuu­teen (4,18) sekä pal­ve­lun asian­tun­te­muk­seen (4,0). Eni­ten haas­tei­ta koet­tiin hal­lin­non ter­mi­no­lo­gian han­ka­luu­des­ta (3,67) sekä ylei­ses­ti rahoi­tuk­seen ja sen hake­mi­seen liit­ty­vän tie­don löy­ty­mi­ses­sä (3,78). Rahoi­tus­ha­ke­muk­sen käsit­te­ly­no­peus sai arvo­sa­nan 3,79 ja koko­nais­tyy­ty­väi­syys pal­ve­luun oli yhteen­sä 3,99.

Kyse­ly lähe­tet­tiin yhteen­sä 4 480 yri­tyk­sel­le ja sii­hen vas­ta­si 1 388 yri­tys­tä (31 %). Vas­tauk­sia saa­tiin kai­kis­ta maa­kun­nis­ta. Vas­taa­jis­ta 70 % oli saa­nut pää­tök­sen tilan­nea­na­lyy­sil­le ja 30 % kehit­tä­mis­toi­men­pi­tei­siin, vas­taa­jis­ta myön­tei­sen pää­tök­sen oli saa­nut 90 %.