Kii­min­ki

Maa­seu­tu­mai­suus halu­taan säi­lyt­tää joki­var­res­sa

Teea Tun­tu­ri Kiiminki/Haukipudas Raken­nus­paik­ko­ja tar­vi­taan run­saas­ti elin­voi­mai­suu­den säi­ly­mi­sek­si. Kau­pun­gin kaa­voi­tuk­sen jär­jes­tä­mis­sä kyläil­lois­sa kuul­laan asuk­kai­ta. Ylei­sö suh­tau­tui Ala­ky­län ja Hut­tu­ky­län tilai­suu­des­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­­kai­­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausNuor­ten elä­mä tee­ma­na vaa­li­pa­nee­lis­sa

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Kii­min­gin lukion vaa­li­pa­nee­lis­sa kes­kus­tel­laan nuor­ten elä­mäs­tä, reu­­na-alui­­den asiois­ta ja yrit­tä­jyy­des­tä.  Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen tär­keys nousi esil­le heti ensim­mäis­ten kysy­mys­ten.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mur­han yri­tyk­ses­tä 7,5 vuot­ta van­keut­ta

Ran­ta­poh­ja Kii­min­ki Vuon­na 1994 syn­ty­nyt Vil­le Juha­ni Lei­no­nen tuo­mit­tiin Oulun kärä­jä­oi­keu­des­sa 7,5 vuo­den van­keu­teen mur­han yri­tyk­ses­tä. Lisäk­si hän jou­tuu kor­vaa­maan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tavoit­tee­na taval­li­nen kou­lu­päi­vä

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Tämän vuo­si­kym­me­nen kii­min­ki­läi­set ylä­kou­lu­lai­set eivät pää­se kos­kaan käy­mään kou­lua nor­maa­leis­sa olo­suh­teis­sa. Ei tule ehjää ja rau­hal­lis­ta kou­lu­viik­koa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hir­si­ta­lo muut­ti joki­tör­mäl­tä lam­men ran­taan

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki, Jää­li 1850-luvun puo­li­vä­lis­sä Kii­min­gin Yli­ky­lään Pason­tien var­teen raken­net­tu Yli­kos­ke­lan talo nos­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na kivi­ja­lal­taan kul­je­tusau­ton kyy­tiin. Tors­tai­na aamu­yh­dek­sän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus