Kiiminki

Kel­lo­jen rak­su­tus rauhoittaa

– Yksi kerää kah­vi­purk­ke­ja, toi­nen jotain muu­ta, minul­le sat­tui täl­lai­nen har­ras­tus, vas­taa kii­min­ki­läi­nen Ant­ti Käl­kä­jä kysy­myk­seen kel­lo­jen keräi­lyn taustoista.Kälkäjän kodin sei­nil­lä ja pöy­dil­lä on sata sei­nä- ja pöy­tä­kel­loa. Ensim­mäi­sen kel­lon mies osti vuon­na 1985.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lah­jak­kuus, hul­luus ja uhraus

Kii­min­ki­läi­nen graf­fi­ti­tai­tei­li­ja DonPoro900 ampui pime­ään, sai täy­so­su­man ja pus­kee nyt täyt­tä eteen­päin. – Elä­män­tyy­li­ni on vaa­ti­nut uhrauk­sia. Kave­rei­ta ei ole juu­ri­kaan. Tein kopis­sa omaa jut­tua­ni, kun muil­la oli tyt­töys­tä­vät ja kave­ri­ju­tut. Vuo­det ovat olleet ras­kai­ta. Aina odo­tin sitä het­keä, onnen tun­net­ta, jota ihmi­set kuvai­le­vat työs­tään saa­van­sa. Ei sitä tullut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

AVI kuu­li sidos­ryh­mi­ään vuo­den pää­ta­pah­tu­mas­saan: Pit­kät lupa­pro­ses­sit sai­vat huu­tia yrittäjiltä

Kii­min­kiMeneil­lään ole­van sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kans­sa samaan aikaan on val­tion alue­hal­lin­nos­sa tapah­tu­mas­sa mit­ta­va uudis­tus, kun koko alue­hal­lin­to uudis­tuu val­ta­kun­nal­li­sek­si Luova-virastoksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mart­tai­lu­vii­kol­la Kii­min­gis­sä esi­tel­tiin syk­syn satoa: Kas­vis­ten suo­sio nousee

Kes­tä­vät ruo­ka­va­lin­nat oli­vat yksi Mart­tai­lu­vii­kon kan­ta­vis­ta tee­mois­ta. Kas­vis­ten käy­tön lisää­mi­nen on hel­poin kei­no per­hei­den arjes­sa teh­dä kes­tä­viä ruo­ka­va­lin­to­ja. Kas­vik­sis­ta saa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kama­ri­kuo­ros­ta tuli Kaikuos

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan kama­ri­kuo­ro on saa­nut nimek­seen Kai­kuos. Samal­la kuo­ro on otta­nut aske­len pit­kä­jän­tei­sem­pään suun­taan. – Kym­me­nen vuot­ta toi­mi­neen kuo­ron toi­min­ta on vii­me vuo­si­na tii­vis­ty­nyt ja tul­lut tavoit­teel­li­sem­mak­si ja pit­kä­jän­tei­sem­mäk­si, ker­too kuo­roa joh­ta­va Kii­min­gin seu­ra­kun­nan kant­to­ri Jark­ko Met­sän­hei­mo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lun­käyn­tiä kol­men raken­nuk­sen välil­lä, Kii­min­gin kes­kus­tas­sa liik­kuu päi­vä­ai­kaan suu­ri mää­rä koululaisia

Joki­ran­nan kou­lun oppi­laat Kii­min­gis­sä ovat aloit­ta­neet luku­vuo­ten­sa tutuis­sa mer­keis­sä – ope­tus­ta jär­jes­te­tään sisäil­maon­gel­mien ja suu­ren oppi­las­mää­rän vuok­si väis­tö­ti­lois­sa, ja opiskelua.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin seu­ra­kun­ta val­mis­tau­tuu muutokseen

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­pii­rit lii­te­tään osak­si Kii­min­gin seu­ra­kun­taa vuo­den 2019 alus­sa. Täl­lä het­kel­lä molem­mat lii­tet­tä­vät seu­ra­kun­ta­pii­rit kuu­lu­vat Oulu­joen seu­ra­kun­taan. Syk­syn seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa yli-iiläi­set ja yli­kii­min­ki­läi­set äänes­tä­vät jo Kii­min­gin seurakuntalaisina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Las­ten oma fes­ta­ri koko­si per­heet Koiteliin

Vii­me lau­an­tai­na aurin­koi­nen sää hel­li lap­si­per­hei­tä, jot­ka kerään­tyi­vät naut­ti­maan Koi­te­li elää lap­sil­le ‑per­he­fes­ta­rin tar­joa­mas­ta viih­tees­tä ja akti­vi­tee­teis­ta. Väkeä riit­ti run­saas­ti tapah­tu­man alus­ta asti, ja ylei­söä kerä­si­vät eten­kin Mam­man ja Mesi­käm­me­nen sekä Vas­ta­ran­nan sii­lin musiik­kie­si­tyk­set, sekä tai­ku­ri Elias Kvis­tin show. Teke­mis­tä­kin oli tar­jol­la per­he­py­ra­mi­dis­ta temp­pu­ra­taan ja sana­tai­tee­seen asti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus