Ii

Iin uusi kun­ta­stra­te­gia nui­jit­tiin pöy­tään

Iin kun­nan­val­tuu­te­tut näyt­ti­vät häm­mäs­ty­vän itse­kin, kuin­ka nopeas­ti kun­ta­stra­te­gia vuo­sil­le 2018–2025 nui­jit­tiin pöy­tään maa­nan­tai-illan kokouk­ses­sa. Monet odot­ti­vat pit­kää kokous­ta, sil­lä käsil­lä oli yksi val­tuus­to­kau­den tär­keim­mis­tä pää­tök­sis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Menes­ty­nei­tä iiläi­sur­hei­li­joi­ta huo­mioi­tiin

Vii­me vuo­den aika­na menes­tyk­seen yltä­nei­tä urhei­li­joi­ta pal­kit­tiin Iin Lumi­va­la­kiat -tapah­tu­man yhtey­des­sä. Hyviin saa­vu­tuk­siin yltä­nei­tä iiläi­siä löy­tyy eten­kin nuor­ten sar­jois­ta, mut­ta sekaan mah­tuu myös aikui­sia ja jo vart­tu­neem­pia­kin har­ras­ta­jia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aurin­gon­kuk­ka­rou­va ihas­tui vil­laan

Iiläi­nen kon­sult­tia­lan yrit­tä­jä Mari Matin­las­si on vaih­ta­mas­sa ammat­tia käsi­työ­läi­sek­si. Hän val­mis­taa lam­­paan- ja alpa­kan­vil­lai­sia asus­tei­ta. Aurin­gon­kuk­ka­rou­van tuot­teis­sa käy­te­tään lähel­lä tuo­tet­tua.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tar­jol­la hevos­te­lua suo­ma­lai­sel­la maa­seu­dul­la, lähi­men­nei­syys nau­rat­taa vedet sil­miin

Iin kan­sa­lais­opis­ton näy­tel­mä­ryh­mä on tart­tu­nut haas­tee­seen, joka on suo­ma­lai­sel­le maa­lai­sih­mi­sel­le tut­tu. Näyt­tä­möl­le on var­mis­tel­tu kir­jai­li­ja ja ohjaa­ja Sirk­ku Pel­to­lan Suo­men.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­ke­läi­sil­lä huo­li toi­meen­tu­los­ta ja pal­ve­luis­ta

Iin Eläk­keen­saa­jat ry:n 50-vuo­tis­juh­las­sa nousi esil­le huo­li pie­nis­tä eläk­keis­tä ja kun­tien van­hus­pal­ve­luis­ta. Ilo­nai­hei­ta­kin riit­tää. Meri­hel­mes­sä tors­tai­na vie­te­tys­sä juh­las­sa vii­si­kymp­pi­nen elä­ke­läi­syh­dis­tys todet­tiin aktii­vi­sek­si, kas­va­vak­si yhdis­tyk­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausFileek­si menee

Heik­ki Jär­ven­pää nos­ti ison pais­tin­pan­nul­li­sen ahve­nia Iijoes­ta maa­nan­tai­na. – Nämä mene­vät fileek­si. Kyl­lä tähän aikaan vuo­des­ta kalas­sa pysyy, mies ker­toi.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eska­rien tai­det­ta Nät­te­po­ris­sa

Mart­ti Haa­vion tut­tu satu Onnen tupa sekä osit­tain samai­seen tari­naan perus­tu­va Kajaa­nin alue­teat­te­rin näy­tel­mä Vih­reän Vih­ta­met­sän uuti­sia toi­mi­vat poh­ja­na esi­kou­lu­lais­ten.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­män­ta­ri­noin­tia Iis­sä

“Veik­ko on aina asu­nut Iis­sä. Vei­kon elä­mään on mah­tu­nut kai­ken­lais­ta. Sota-ajan­kin Veik­ko muis­taa, oli sil­loin pie­ni poi­ka. Hänel­lä oli­si niin pal­jon hyviä tari­noi­ta kerrottavana…“Iissä on vas­tat­tu haas­tee­seen tuo­da tilai­suus ihmi­sil­le tari­noin­tiin ja nii­den kuu­le­mi­seen. Hui­lin­gis­sa (Puis­to­tie 4) jär­jes­te­tään tiis­tai­na 13.3. kai­kil­le avoin tari­noin­ti­ta­pah­tu­ma. Ker­to­ja­na voi olla jokai­nen, tai pai­kal­le voi vain tul­la kuun­te­le­maan muka­via tarinoita.Eivätkä tari­nat tähän lopu, vaan Iis­sä jär­jes­te­tään Tari­na Fes­ti­vaa­lit ikäih­mi­sil­le 18.–19.5. – Tar­koi­tuk­se­na on saa­da ikäih­mis­ten ääni kuu­lu­viin ja kehit­tää paik­ka­kun­nan yhteis­työ­ku­vioi­ta kun­nan, yri­tys­ten, kol­man­nen sek­to­rin ja asuk­kai­den kes­ken kult­tuu­rin kei­noin, ker­too tapah­tu­ma­vas­taa­va­na toi­mi­va Anna­ma­ri Sal­mi-Vil­hu­nen HelliE:stä. Kun­ta ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä ovat myös jo vah­vas­ti muka­na suun­nit­te­le­mas­sa tapah­tu­maa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus